LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXX
     
     PATARLĖS FENOMENAS: TARPTAUTIŠKUMAS IR TAUTIŠKUMAS
     (Prof habil dr. KAZIO GRIGO (1924–2002) aštuoniasdešimtmečiui) | 
     THE PHENOMENON OF THE PROVERB: INTERNATIONAL VS. NATIONAL
     (For Prof. Dr. Habil. KAZYS GRIGAS (1924–2002) on His Eightieth Birthday)
 
Kazio Grigo svarbiausios gyvenimo datos. Parengė JUDITA GRIGIENĖ  |
The Most Important Dates of Kazys Grigas Life. Edited by JUDITA GRIGIENĖ
 
LEONARDAS SAUKA
Gyvenimas, atiduotas tautosakai | The Life Devoted to Folklore
     
ARVO KRIKMANN
Kazio Grigo monografija „Lietuvių patarlės“ ir jos svarba paremiologijos mokslui
     
LILIJA KUDIRKIENĖ
Lithuanian and Latvian Paremias: Expressions and Functioning
     
WOLFGANG MIEDER
Amerikiečių patarlės kaip tarptautinis, nacionalinis ir pasaulinis reiškinys
     
GYULA  PACZOLAY
Universaliosios, regioninės, subregioninės ir lokalinės patarlės
 
VILMOS VOIGT
Seni vardai „seniems žodžiams“. Istorinis patarlės įvardijimas Europoje
     
      IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ |  FROM NEW INVESTIGATIONS
 
JURGITA ŪSAITYTĖ
Reflections of the Fragmentary Character of Folksongs in the Lithuanian Folklore Research
     
RŪTA ŽARSKIENĖ
Performer of the Lithuanian Ethnic Music: Image and Tradition
     
DALIA ČERNIAUSKAITĖ
Patarlių metaforikos savitumas | Peculiarities of the Proverb Metaphoric
     
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Folkloro lauko tyrimai Žarėnų krašte | Folklore Fieldwork Session in Žarėnai District
     
     IŠ UŽSIENIO TYRINĖJIMŲ |  FOREIGN RESEARCH
 
ИЛЬЯ ЛЕМЕШКИН
Baltų „pasaka“ 1261 metų Chronografo sudėtyje. Folklorinis naratyvas apie Sovijų |
The Baltic “Tale” in the 1261 Chronograph. The Folkloric Narrative of Sovius
     
ЮЛИЯ ГУРСКАЯ
Kunigaikščio Vytauto Didžiojo paveikslas baltarusių liaudies kultūroje |
The Image of Vitovt the Great in the Belorussian Folk Culture
 
ANNIKKI KAIVOLA-BREGENHØJ
Pasakojimas ir pasakojimo pateikimas. Iš suomių kalbos vertė STASYS SKRODENIS |
The Story and Its Performance. Translated from Finnish by STASYS SKRODENIS
     
     TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA |
     FOLKLORE OF NATIONAL MINORITIES
 
Folklore Recorded in Polish in Vilnius Region. Edited by IRENA ŽILIENĖ
     
     NESKELBTA ARCHYVINĖ MEDŽIAGA  
     THE UNPUBLISHED ARCHIVED MATERIALS
 
Records from the Meetings of the Board of the Lithuanian Folklore Archives. Edited by KOSTAS ALEKSYNAS
     
     SUKAKTYS |  ANNIVERSARIES
 
VILMOS VOIGT
Atgimstanti Lietuva. Iš vengrų kalbos vertė VITAS AGURKIS |
The Reviving Lithuania. Translated from Hungarian by VITAS AGURKIS
     
ASTA GUSTAITIENĖ
Hans Christian Andersen and the Folkloric Tale
     
STASYS SKRODENIS Suomių folkloristo jubiliejus | An Anniversary of the Finnish Folklorist
     
KOSTAS ALEKSYNAS
Daina, įamžinusi savo kūrėją | The Song that Immortalized Its Composer
     
NIJOLĖ SELIUKAITĖ KERAITIENĖ
Traces of the Song Queen Kristina Skrebutėnienė in Her Native Land
     
RŪTA ŽARSKIENĖ, AUSTĖ NAKIENĖ, POVILAS KRIKŠČIŪNAS
70 Years of the Lithuanian Folklore Archives
     
     PRO MEMORIA 
 
Profesorius Vacys Milius (1926.XII.8–2005.X.2) (IRENA REGINA MERKIENĖ) | Professor Vacys Milius (1926.XII.8–2005.X.2)
     
Vladimirą Toporovą išlydint… (1928.VII.5–2005.XII.5) (NIJOLĖ LAURINKIENĖ) | Vladimir Toporov (1928.VII.5–2005.XII.5) Having Passed Away
     
Eleazaras Moisejevičius Meletinskis (1918.X.22–2005.XII.16) (SERGEJUS NEKLIUDOVAS) | Eleazar Moiseevich Meletinsky (1918.X.22–2005.XII.16)
     
     RECENZIJOS, ANOTACIJOS |  REVIEWS, ANNOTATIONS
 
Hans-Jörg Uther. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Editorial staff: Sabine Dinslage, Sigrid Fährmann, Christine Goldberg, Gudrun Schwibbe, 3 vols (FF Communications 284–286). Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004. (LINA BŪGIENĖ)
     
Александр Б. Страхов. Ночьперед Рождеством: народное христианство и рождественская обрядность на Западе и у славян. Cambridge–„Palaeoslavica“–Massachusetts, 2003. (Palaeoslavica XI. Supplementum 1). (SAULĖ MATULEVIČIENĖ)
     
Gintaras Beresnevičius. Lietuvių religija ir mitologija: Sisteminė studija. Vilnius: Tyto alba, 2004. (NIKOLAJUS MIKHAILOVAS)
 
KRONIKA  | CHRONICLE 
 
2002 METŲ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS BIBLIOGRAFIJA  |  THE LITHUANIAN FOLKLORE BIBLIOGRAPHY OF 2002
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt