LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Doktorantūra
Priėmimas į filologijos doktorantūrą

 LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

 skelbia priėmimą į
 
Jungtinę Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
humanitarinių mokslų srities 
FILOLOGIJOS KRYPTIES (H004) DOKTORANTŪRĄ
 
Į doktorantūrą priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
 
Stojantieji į Filologijos doktorantūros vietas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pateikia:
2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Dviejų mokslininkų rekomendacijas;
5. Savo mokslo darbų sąrašą; 
6. Anketą su nuotrauka (Stojančiojo į doktorantūrą anketa);
7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
8. Pasirašytą mokslinį projektą (1 egz.); el. variantas Word formatu siunčiamas el. paštu lina@llti.lt
 
Dokumentai priimami nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 20 d. 17 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio 6, Vilnius, 211 kab.). 
Atrankos į doktorantūros studijas forma: mokslinis projektas raštu ir pokalbis. Projektą ir pokalbį vertina VU Rektoriaus patvirtinta Filologijos doktorantūros stojamojo egzaminų komisija (https://www.flf.vu.lt/studijos/doktorantura#doktoranturos-priemimo-komisija-bendroji-ir-lyginamoji-literatura)
Stojantieji į doktorantūrą į pokalbį PRIVALO atsinešti mokslinių straipsnių (jei turi išspausdintų) recenzuojamuose mokslo žurnaluose kopijas ir jas pateikti komisijai.
Pretendentai 2019 m. birželio 27 d. 10 val. atvyksta į pokalbį VU Filologijos fakultete, Balkevičiaus auditorijoje. Pokalbio metu stojantysis atsako į komisijos narių pateiktus klausimus. Vertinama dalykinė kompetencija, gebėjimas dalyvauti diskusijoje, sklandi ir taisyklinga kalba.
 
REIKALAVIMAI MOKSLINIAM PROJEKTUI:
Konkurse doktorantūros studijoms dalyvaujantis asmuo nurodo konkrečią disertacijos tematiką iš Doktorantūros komiteto paskelbto tematikų sąrašo: (https://www.vu.lt/site_files/DRS/2019_m_tematikos/Filologija.pdf). Į doktorantūrą priimtas pretendentas negali keisti nei disertacijos tematikos, nei disertacijos vadovo. Doktorantas priklauso tam Instituto padaliniui, kuriam priklauso jo disertacijos vadovas. (Pastaba: šis nutarimas galioja stojimo į doktorantūrą proceso metu. Atkreipiame dėmesį, kad tematika NĖRA tema).
Doktorantūros moksliniame projekte kandidatas turi:
suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;
bendrais bruožais aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;
nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;
aptarti galimus tyrinėjimo metodus.
MOKSLINIO PROJEKTO VERTINIMAS
Egzamino komisija, vertindama mokslinį projektą, atsižvelgia į tai, ar:
tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai;
apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste;
stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti;
numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama;
numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodika;
atitinka bendruosius mokslinių darbų ir taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingos mokslinės kalbos stilius).
MOKSLINIO PROJEKTO PATEIKIMAS
Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma ir išspausdintas (pasirašytas). Reikalaujama apimtis 8000–10000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus, bet neskaitant bibliografijos). Didesnės apimties darbai stojamojo egzamino komisijos nebus nagrinėjami. Nevalstybine kalba parašyti projektai priimami išimties tvarka. Sprendimą dėl tokių paraiškų priėmimo priima Doktorantūros komitetas. Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.
Siekiant didesnio objektyvumo, projektai vertinami anonimiškai. 
 
Projektai siunčiami adresu lina@llti.lt , o spausdinti ir autorių pasirašyti projektai kartu su kitais dokumentais pristatomi į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (Antakalnio 6, Vilnius, 211 kab.) iki 2019 m. birželio 20 d. 17 val.
Informacija teikiama el. p.: lina@llti.lt, tel. +370 656 68207
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt