LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Biblioteka

MOKSLINĖ biblioteka

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius

Tel.: 8656 68280, 85 2622592

El. paštas: biblt@llti.lt

 

Mokslinė biblioteka yra instituto padalinys, kaupiantis lituanistinių dokumentų fondą, reikalingą Instituto mokslinės veiklos vykdymui, užtikrinantis prieigą prie informacijos šaltinių. Biblioteka veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto statutu, instituto direktoriaus įsakymais ir bibliotekos nuostatais.

 

 

Funkcijos:

 

  • kaupia ir saugo Lietuvoje ir užsienyje publikuotus lituanistinius spaudinius bei kitus dokumentus (knygas, periodikos leidinius, kartografinius, fotodokumentus, smulkiuosius spaudinius);
  • kaupia ir saugo istoriškai susiformavusių šalies kultūrai ir mokslui išliekamąją vertę turinčių rankraščių ir kitų nepublikuotų dokumentų (disertacijų, asmenų archyvų, fotodokumentų ir kt.) fondus;
  • aprūpina vartotojus reikalingais spaudiniais ir kitais dokumentais, teikia informacines paslaugas, tiria vartotojų informacinius poreikius ir tobulina jų tenkinimą;
  • automatizuoja bibliotekinio darbo procesus (katalogavimas, cirkuliacija internete, informacinė paieška);
  • teikia prieigą prie e-katalogų ir duomenų bazių;
  • dalyvauja formuojant Lietuvos akademinių bibliotekų fondą ir bibliotekų informacinę sistemą (eLABa).

 

Biblioteka yra ne tik pagrindinė instituto mokslinės medžiagos bazė, bet taip pat svarbus lietuvių nacionalinės kultūros paminklas, sukurtas per eilę dešimtmečių daugelio įžymių mokslo ir kultūros veikėjų pastangomis, talkininkaujant plačiajai visuomenei. Jos fonduose saugoma Lietuvių mokslo draugijos bibliotekos sukaupti leidiniai, tarp kurių yra vertingų senųjų lituanistinių knygų, unikalios periodikos ir kartografijos, Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos knygos.

Ypač turtingi rankraštyno ir fototekos fondai – tai lietuvių rašytojų ir lituanistikos mokslo veikėjų, Lietuvių mokslo draugijos ir jos pirmininko dr. Jono Basanavičiaus archyvai, turintys didelę mokslinę istorinę vertę.

 

Nuo 2005 m. biblioteka yra Lietuvos mokslinių biblioteka asociacijos (LMBA) narė. Asociacijos pagrindiniai uždaviniai yra prenumeruoti elektronines duomenų bazes asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms, skatinti virtualių bibliotekų kūrimą, pažangių technologijų ir inovacinių projektų bibliotekose rengimą ir diegimą. 2016 metų rugsėjo 20 d. tarp Centrinės projektų valdymo agentūros ir LMBA buvo pasirašyta sutartis dėl projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ įgyvendinimo. Projekto metu užtikrinama prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo (SMART) veiklai būtina prieiga prie paklausių labiausiai cituojamų duomenų bazių. Instituto mokslininkai gali naudotis 10 prenumeruojamų duomenų bazių, kurių licenzijos pasirašytos visai šaliai. Projekto  dėka buvo automatizuotas eMoDB licencijavimas ir administravimas bei sukurtas savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytas mokymo modulių komplektas.

 

Nuo 2010 m. biblioteka  – Lietuvos akademinių bibliotekų (LABT) informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo narė. Integralios bibliotekinės sistemos Aleph pagrindu buvo sukurtos bibliotekų informacinės sistemos (BIS), kurių pagalba instituto bibliotekoje įdiegti pagrindiniai Aleph 500  moduliai, leidžiantys elektroninėje erdvėje kompiuteriu vykdyti reikalingus bibliotekinius procesus – leidinių katalogavimą, informacinę paiešką, leidinių užsakymą, išdavimą/grąžinimą, instituto darbuotojų mokslo publikacijas registruoti į Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazę (LietSist PDB).

2012 m., plėtojant LABT projektą ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus, Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazė buvo integruota į Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką eLABa, kuri yra įteisinta Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema, veikianti kaip nacionalinė jungtinė atviros prieigos talpykla. Pagrindinis eLABa tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti ir įvairiais išvesties būdais pateikti skaitytojams Lietuvos mokslo ir studijų elektroninius  dokumentus ir sudaryti prielaidas suformuoti Lietuvos akademinę elektroninę  biblioteką. Kiekvienais metais ši talpykla papildoma LLTI bibliotekoje sukurtais elektroniniais bibliografiniais įrašais – knygų, tęstinių ir periodinių leidinių, mokslo publikacijų.

 

Nuo 2018 m. biblioteka kartu su tautosakos archyvu dalyvauja instituto fondų skaitmeninimo projekte “Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas”, kuris vykdomas kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka (VEPIS III).

 

Lietuvos nacionalinis komitetas “Pasaulio atmintis” 2013 m. pripažino regioninės reikšmės paveldo objektais instituto bibliotekoje saugomus  Kristijono Donelaičio rankraščių autografinius originalus (Metai: Pavasario linksmybės ir Vasaros darbai bei įžanga; du laiškai), o  2019 m. Simono Daukanto originaliosios kūrybos ir vertimų autografus nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektais ir įtraukė į UNESCO programos “Pasaulio atmintis” Lietuvos nacionalinį registrą.

 
 
BIBLIOTEKOS DARBUOTOJAI  
 
Rūta Pleskačiauskienė          
bibliotekos vadovė
 
Virginijus Gasiliūnas               
bibliotekos rankraštyno vedėjas
 
Augustinas Vitėnas                
vyresnysis bibliotekininkas
  
Aistė Rusienė                           
bibliotekininkė
 
Ieva Mažunaitytė                     
bibliotekininkė
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt