LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Biblioteka
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: 8 656 68280
El. paštas: biblt@llti.lt 
 
Mokslinė biblioteka yra instituto padalinys, kaupiantis lituanistinių dokumentų fondą, reikalingą Instituto mokslinės veiklos vykdymui, užtikrinantis prieigą prie informacijos šaltinių. Biblioteka veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto statutu, instituto direktoriaus įsakymais ir bibliotekos nuostatais.
 
Funkcijos:

 

  •  kaupia ir saugo Lietuvoje ir užsienyje publikuotus lituanistinius spaudinius bei kitus dokumentus (knygas, periodikos leidinius, kartografinius, fotodokumentus, smulkiuosius spaudinius);
  • kaupia ir saugo istoriškai susiformavusių šalies kultūrai ir mokslui išliekamąją vertę turinčių rankraščių ir kitų nepublikuotų dokumentų (disertacijų, asmenų archyvų ir kt.) fondus;
  • aprūpina vartotojus reikalingais spaudiniais ir kitais dokumentais, teikia informacines paslaugas, tiria vartotojų informacinius poreikius ir tobulina jų tenkinimą;
  • automatizuoja bibliotekinio darbo procesus (aptarnavimas) ir informacinės paieškos aparatą (katalogai);
  • dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir bibliotekų informacinę sistemą.
 
Biblioteka yra ne tik pagrindinė instituto mokslinės medžiagos bazė, bet taip pat svarbus lietuvių nacionalinės kultūros paminklas, sukurtas per eilę dešimtmečių daugelio įžymių mokslo ir kultūros veikėjų pastangomis, talkininkaujant plačiajai visuomenei. Jos fonduose saugoma Lietuvių mokslo draugijos bibliotekos sukaupti leidiniai, tarp kurių yra ypač vertingų senųjų knygų, unikalių periodinių leidinių ir kartografijos, Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos knygos.
Ypač turtingi rankraštyno ir fototekos fondai– tai lietuvių rašytojų ir lituanistikos mokslo veikėjų, Lietuvių mokslo draugijos ir jos pirmininko dr. Jono Basanavičiaus archyvai, turintys didelę mokslinę istorinę vertę.
 
Nuo 2005 m. biblioteka yraLietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) narė. Ši asociacija tarpininkauja prenumeruojant bei testuojant užsienio šalių dokumentų duomenų bazes, suteikia galimybę dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose. Per asociaciją biblioteka prenumeruoja EBSCO Publishing duomenų bazę (eIFL paketas su Academic Search Complete).
 
 
DARBUOTOJAI  
 
Rūta Pleskačiauskienė          
bibliotekos vadovė
rutai@llti.lt
 
 
Virginijus Gasiliūnas               
bibliotekos rankraštyno vedėjas
virggas@llti.lt
 
 
Pranas Vasiliauskas              
vyresnysis bibliotekininkas
 
 
Augustinas Vitėnas                
vyresnysis bibliotekininkas
augis@llti.lt
  
 
Aistė Rusienė                           
bibliotekininkė
 
 
Ieva Mažunaitytė                     
bibliotekininkė
mazunaityte@llti.lt 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt