LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Bendradarbiavimas

Vilniaus universitetas – bendra doktorantūra.

Lietuvos mokslo taryba, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Socialinių tyrimų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilniaus universitetas, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvių kalbos institutas, Mykolo Römerio universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus dailės akademija – partnerystės (jungtinės veiklos) sutartis, 2005.


Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro archyvas

Lietuvos istorijos institutas – bendri etnologų projektai.


Vilniaus dailės akademija – bendradarbiavimo sutartis, 2010 (neterminuota). 
Sutarties objektas – yra aukštosios mokyklos ir Instituto bendradarbiavimas edukaciniais tikslais.  

Vytauto Didžiojo universitetas – bendradarbiavimo sutartis, 2011 (neterminuota). 
Sutarties objektas – yra aukštosios mokyklos ir Instituto bendradarbiavimas mokslinių tyrimų tikslais. 

Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius – bendradarbiavimo sutartis, 2011 (neterminuota). 
Sutarties objektas – Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bendradarbiavimas abiem Šalims reikšmingoje veikloje.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka – bendradarbiavimo sutartis, 2013.
Sutarties objektas – ilgalaikis bendradarbiavimas įgyvendinant Instituto ir Bibliotekos misiją mokslinių tyrimų, švietėjiškos bei kultūrinės veiklos, leidybos ir kitose srityse, siekiant racionalaus išteklių ir pajėgų panaudojimo bei maksimalaus poveikio visuomenei rezultato.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – sutartis jau parengta. Oficialus pasirašymas numatomas kovo mėn. viduryje LNMMB. Sutarties objektas – bendri renginiai (konferencijos, diskusijos, parodos), dalijimasis archyvine medžiaga ir pan. 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla – bendradarbiavimo sutartis, 2003–2008, nuo 2019 (neterminuotai). Sutarties pagrindas – bendri renginiai, literatūriniai projektai. 

Pedagogų profesinės raidos centras – bendradarbiavimo sutartis, 2008–2013.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija – bendradarbiavimo sutartis, 2005–2010. 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla – bendradarbiavimo sutartis, 2007–2010.

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinė mokykla – kultūrinio bendradarbiavimo sutartis, 2008–2023. 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija – bendradarbiavimo-partnerystės sutartis, 2008–2013. 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus – bendradarbiavimo sutartis, 2009. 

Liudviko Rėzos kultūros centras – bendradarbiavimo sutartis, 2011. 
Sutarties objektas – Mažosios (Prūsų) Lietuvos XIX amžiaus kultūrinio paveldo saugojimas ir puoselėjimas; Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos asmenybės ir literatūrinio palikimo populiarinimas Lietuvoje ir už jos ribų. 

„Lietuvos valsčių” serijos VšĮ „Versmės” leidykla – bendradarbiavimo sutartis, 2012. 
Sutarties objektas – susitaria bendradarbiauti rengiant straipsnius Lietuvos tūkstantmečio programos monografijų serijai „Lietuvos valsčiai” (toliau – Serijai) ir straipsnių autorių ekspedicijas į Serijoje aprašomas vietas. 

UAB ,,Kiveda” – bendradarbiavimo sutartis, 2015.
Sutarties objektas – bendrai kurti ir vykdyti edukacines programas, kurias vykdant dalyviai galės dalyvauti ekskursijose po Vilnių aplankant Vileišių rūmus. 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka – bendradarbiavimo sutartis, 2016.
Sutarties objektas – bendradarbiauti vykdant projekto „Laike neišdylantys vardai – Hermanas Zudermanas“ veiklas. 

Kauno rajono Ramučių kultūros centras – bendradarbiavimo sutartis, 2018.
Sutarties objektas – abi šalys susitaria plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą, rengiant ir įgyvendinant projektus, tradicinius renginius bei kitą kultūrinę veiklą. 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija – bendradarbiavimo sutartis, 2019.
Sutarties objektas – bendradarbiauti rengiant bendrus projektus ir renginius. 

VšĮ Trakų švietimo centras – bendradarbiavimo sutartis, 2019. 
Sutarties objektas – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, kultūrinės, konsultacinės, švietėjiškos, prevencinės, projektinės veiklos organizavimo bei mokinių konkursų, kitų renginių organizavimo srityse. 

Kauno tautinės kultūros centras – bendradarbiavimo sutartis, 2020.
Sutarties objektas – bendradarbiauti abiem pusėms naudingose veiklos srityse, organizuoti ir dalyvauti programose, susietose su etnine kultūra. 

BĮ M. K. Čiurlionio namai – bendradarbiavimo sutartis, 2020.
Sutarties objektas – bendradarbiauti abiem pusėms naudingose veiklos srityse, organizuoti ir įgyvendinti bendrą veiklą, puoselėjant tautinę kultūrą.


Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos – bendradarbiavimo sutartis, 2021.
Sutarties objektas – bendradarbiauti ugdant Lietuvos piliečių patriotines nuostatas, šviečiant ir informuojant visuomenę Lietuvos saugumo ir gynybos politikos klausimais, rengiant ir įgyvendinat bendrus edukacinius projektus, pilietinio ugdymo renginius vaikams ir jaunimui, kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagogams. 


Lietuvos nacionalinis kultūros centras – bendradarbiavimo sutartis, 2022.
Sutarties dalykas – ilgalaikis bendradarbiavimas įgyvendinant Šalių misiją nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros tradicijų bei vertybių išsaugojimo ir aktualizavimo srityje – mokslinių tyrimų, leidybos, šviečiamojoje, kultūrinėje ir kitose veiklose, – siekiant racionalaus žmogiškųjų ir finansinių išteklių, archyvinių šaltinių panaudojimo bei maksimalaus poveikio visuomenei. 

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija– bendradarbiavimo sutartis, 2021.
Sutarties objektas – bendradarbiauti edukacinėse veiklose (lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, paskaitos mokiniams, informavimas apie LLTI rengiamus kvalifikacijos kėlimo seminarus mokytojams, kt.), rengiant bendrus renginius ir projektus, susijusius su lietuvių literatūra, tautosaka, mitologija ir pan. 

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka – bendradarbiavimo sutartis, 2022.
Sutarties objektas – Šalių partnerystė mokslo ir švietimo, kultūros ir meno srityse; bendradarbiavimas kuriant ir vykdant Šalių įgyvendinamus projektus, iniciatyvas, konferencijas, renginius, parodas ir panašaus pobūdžio renginius; siekiant abiems Šalims bendro tikslo; abipusė bendrų veiklų sklaida.


Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija – bendradarbiavimo sutartis, 2022.
Sutarties objektas – bendradarbiauti vykdant mokslines veiklas, keičiantis informacija ir mokslo publikacijomis, kurių tematika apima literatūros komparatyvistikos probleminį lauką; rengiant jungtinius mokslinius ir tiriamuosius projektus, susijusius su lyginamąja literatūra ir tarpkultūriniu kontekstu; organizuojant bendrus renginius (tarptautines ir nacionalines mokslo konferencijas bei kongresus, mokymus, akademinius seminarus, diskusijas ir pan.), susijusius su lietuvių ir kitos(-ų) užsienio literatūros(-ų) arba lietuvių literatūros ir kitų menų (dailės, kino, teatro, architektūros ir pan.) lyginimu, kultūrų tarpusavio ryšių tyrimais. Skatinti mokslinį ir akademinį bendradarbiavimą didinant lyginamųjų studijų prestižą, Lietuvos mokslo tarptautiškumą ir lietuvių literatūros bei literatūrologijos matomumą pasaulio literatūrų ir literatūros studijų erdvėje. Viešinti savo internetinėse svetainėse aktualius kvietimus į renginius, informaciją apie publikacijas, konferencijų kvietimus ir pan. 


Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija – 2020 m. Bendradarbiavimo sutartis. Sutarties objektas – bendradarbiauti edukacinėse veiklose (lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, paskaitos mokiniams, informavimas apie LLTI rengiamus kvalifikacijos kėlimo seminarus mokytojams, kt.), rengiant bendrus renginius ir projektus, susijusius su lietuvių literatūra, tautosaka, mitologija ir pan. 

2000 m. rugpjūčio 21 d. pasirašyta mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Udinės universiteto Centrinės bei Rytų Europos kultūrų ir kalbų skyriaus (DILCEO) Slovėnistikos katedra. Vykdomų tyrimų koordinavimas, bendrų projektų rengimas, mokslo darbuotojų stažuotės, keitimasis darbo patirtimi, moksline ir metodine literatūra. 

2001 m. birželio 26 d. pasirašyta mokslinio ir pedagoginio bendradarbiavimo sutartis su Varšuvos universitetu. Bendradarbiaujama rengiant mokslines publikacijas, konferencijas, seminarus, mokslininkų stažuočių srityje. 

2002 m. kovo 8 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvių literatūros, tautosakos ir meno institutu. Bendradarbiaujama rengiant mokslines publikacijas, konferencijas, seminarus, bei simpoziumus, mokslininkų stažuočių srityje. 


2006 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Austrijos MA Fonogramų archyvu. Bendradarbiaujama archyvinių įrašų skaitmeninimo ir mokslinių stažuočių srityje. 


2007 m. pasirašyta mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos MA archeologijos ir etnologijos institutu. Bendradarbiaujama mokslinių stažuočių srityje. 

2008 m. spalio 24 d. pasirašyta mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Krokuvos Jogailaičių universitetu. Bendradarbiaujama rengiant mokslines publikacijas, konferencijas, seminarus, bei simpoziumus, mokslininkų stažuočių srityje. 

2008 m. lapkričio 24 d. bendradarbiavimo sutartis su Estijos literatūros muziejumi. Bendradarbiaujama folkloristikos srityje, mokslininkų stažuočių srityje. 


2009 m. pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su Prahos Karolio universitetu (Čekija). 

2011 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tartu universitetu (Estija). 

2014 m. pasirašyta mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetu (Lenkija). 

2017 m. pasirašyta dėl mokslinio ir akademinio bendradarbiavimo sutartis su Liepojos universitetu (Latvija).  

2019 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB). Sutarties pagrindas – pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimų organizavimas, pasaulio lietuvių rašytojų antologijos rengimas ir leidyba, naujausių knygų pristatymai įvairių kraštų lietuvių bendruomenėms.  

 
Vadovė – Lina Pestal, adresas: Vienos universitetas, Universitätsring 1, A-1010 Wien, Austrija, el. paštas: lina.pestal@univie.ac.at
 
 
Vadovas - Ph. Dr. Ondřej Šefčík, dr. Vaidas Šeferis, adresas: Masaryk University Faculty of Arts Department of Linguistics and Baltic Languages, Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno, el. paštas: baltistika@phil.muni.cz.
 
 
Vadovė - dr. Tatjana Vologdina, adresas pl. Vroclavo universitetas, Filologijos fakultetas, Nankiera 15, 50-996 Vroclavas, Lenkija. El. paštas: tatjanavologdina@gmail.com 
 
 
Katedros vedėja - Aurelija Kaškeliavičienė; adresas: Helsingin Yliopisto, Slavistikan ja baltologian laitos, PL 24 (Unioninkatu 40 B), FI-00010 Helsingin Yliopisto, Helsinki, Suomija; Administratorė - Arja Laakso, el. paštas: arja.laakso@helsinki.fi.
 
 
Katedros vedėjas - prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski; adresas: Uniwersytet Jagielloński, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego, Al. Mickiewicza 9/11, PL-31-120 Kraków, Lenkija; tel.: 12 663 38 09 el. paštas: katedra.jezykoznawstwa@filg.uj.edu.pl.
 
 
Katedros vedėjas - prof. Ojārs Lāms; adresas: Lituanistikas centrs, Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte, Visvalža ielā 4a, 303, LV-1050 Rīga,Latvija; Nodaļas lietvede - Liene Kalviša, tel.: 6703 3850, 222, el. paštas: liene.kalvisa@lu.lv.
 
 
Lituanistikos studijoms vadovauja dr. Ilya Lemeškin; adresas: Ústav slavistických a východoevropských studií, Filozofická fak., Univerzity Karlovy Nám. Jana Palacha 2, CZ-11638 Praha 1, Česká Republika.
 
 
 
Katedros vedėja – Mme Frosa Bouchereau; lietuvių kalbos lektorė Hélène Le Gillou De Penanros; latvių kalbos lektorius Henri Menantaud. Adresas: INALCO, 65 rue des Grands Moulins, CS21351 75214-PARIS cedex 13, Prancūzija. El. paštas: frosa.bouchereau@inalco.fr, helene.depenanros@free.fr, menantaud@inalco.fr
 
 
Katedros vedėja - prof. Annika Johansson; baltų kalbų studijoms ir tyrimams vadovauja Peteris Vanags; adresas: Stockholm                     universitet,Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Avdelningen för baltiska språk, S-106 91 Stockholm, Švedija; tel.: 08-             16 20 00.
 
 
Baltistikos studijoms vadovauja - dr. Inesa Szulska; adresas: Uniwersytet Warszawski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego,                     Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, Zakład Bałtystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, PL-00-927 Warszawa,           Polska/Lenkija; tel./fax (22) 55-20-869, el. paštas: kjob.polon@uw.edu.pl.
 
 
 
Instituto direktorius – prof. habil. dr. István Lukács; Lituanistinėms studijoms vadovauja – dr. Aranka Laczházi, el. paštas: laczhazi.aranka@gmail.com; adresas: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, H-1088 BUDAPEST, Múzeum körut 4/D.
 
 
Baltistikos ir lituanistikos programai vadovauja prof. habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė; adresas: Institut für Empirische Sprachwissenschaft, Universität Frankfurt am Main, Postfach 11 19 32, D-60054 Frankfurt am Main, Vokietija; tel.: +49 69 798 25030; fax: +49 69 798 22873; e-mail: gelumbeckaite@em.uni-frankfurt.de.
 
 
Katedros vedėjas - prof. dr. Wolfgang Hock; adresas: Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Institut für Deutsche Sprache und Linguistik, Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft, 10099 Berlin. Tel.: +49(0)30 2093- 9622, fax: +49(0)30 2093-9729/-9734. Baltistikos renginių koordinatorė: PD hab. dr. Christiane Schiller. el. paštas: christiane.schiller@staff.hu-berlin.de.
 
 
Vadovas - Prof. Dr. Stephan Kessler, adresas: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Baltistik, Domstr. 9/10, 17487 Greifswald, Tel.: +49 3834 863201, Fax: +49 3834 863203, el. paštas: baltist@uni-greifswald.de.
 
 
Vadovas – prof. dr. Vidas Kavaliauskas; adresas – Sakartvelo technikos universitetas, Kostava avenu 77, 9 korpusas, Tbilisis 0175, Sakartvelas. El. paštas: vk1119@gmail.com 
 
 
Katedros vadovė - dr. fhilol. Zanda Gūtmane, adresas: Liepājas pedagoģijas akadēmija, Latviešu valodas katedra, Lielā iela 14, LV-3401 Liepāja, Latvija, tel.: 634 23568; el. paštas: liepu@liepu.lv.
  
 
Baltistikos studijoms ir tyrimams vadovauja prof. P. U. Dini; adresas: Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, Via S. MARIA 36, I-56100 PISA, Italija; tel.: 050 2215639; fax: 050 2215645; el. paštas: pud@ling.unipi.it.
 
 
Departamentui vadovauja prof. Michał Markowski; katedrai - prof. Giedrius Subačius; adresas: Endowed Chair in Lithuanian Studies, Dept of Slavic and Baltic Languages & Literatures, UH 1600, MC/306, 601 S. Morgan Street, Chicago, IL 60607; USA.
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt