LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Naujienos
Projektai
2017 m. gruodžio 6–9 d. Šiuolaikinės literatūros mokslininkė dr. Akvilė Rėklaitytė pagal mokslinių išvykų projektą dalyvavo tarptautinėje tarpdisciplininkėje mokslinėje konferencijoje „Memory, Melancholy and Nostalgia“ („Atmintis, melancholija, nostagija“) Gdansko universitete, Lenkijoje, kur skaitė pranešimą „Ethos of Compassion in the Lithuanian Poetry of the Late 20th Century (Marcelijus Martinaitis)“ („Gailesčio etosas XX a. antrosios pusės lietuvių poezijoje (Marcelijus Martinaitis)“). Šios mokslinės išvykos tikslas buvo dalyvauti tarptautiniame tarpdisciplininių meno ir visuomenės tyrimų tinkle ir supažindinti tarptautinę akademinę bendruomenę su antropologinio literatūros tyrinėjimo metodologija bei XX a. antrosios pusės lietuvių literatūros kontekstu.
 
Mokslinės išvykos projektas („Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje“) finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
 
 
2018 03 13 - 2018 11 30 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įgyvendina Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą "Mokslinė stažuotė Goethe's universitete Frankfurte prie Maino" (09.3.3-LMT-K-712-07-0001) pagal programos priemonę "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų moklsinės komptetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą".
 
Projekto tikslas - kelti dr. Viktorijos Šeinos-Vasiliauskienės mokslinę kompetenciją įsisavinant naujausius literatūrinio kanono tyrimo metodus. Stažuotės metu surinkta teorinė-metodologinė medžiaga leis Šeinai-Vasiliauskienei susikurti naujausiais tyrimais grįstą lietuvių nacionalinės literatūros kanono tyrimų prieigą.
 

 

2018 03 13 – 2018 12 20 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įgyvendina Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Išvyka į mokslinę stažuotę Pašiaušės kolegijos istorijos šaltinių paieška; medžiagos rinkimas tema „LDK poetika ir retorika: asmenybės, veikalai““ (09.3.3-LMT-K-712-07-0026) pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“. Projekto vykdytoja dr. Živilė Nedzinskaitė.
 
Projekto tikslas – rasti ir atrinkti svarbiausius Romos jėzuitų archyve (ARSI) esančius dokumentus, susijusius su Pašiaušės kolegijos ir joje dirbusių jėzuitų veikla, klasifikuoti ir analizuoti rastą medžiagą. Taip pat surinkti medžiagą straipsnių ciklui „LDK poetika ir retorika: asmenybės, veikalai, idėjos“. Stažuotės metu surinkta medžiaga bus panaudota rašant mokslo straipsnius, taps pagrindu tolesniems jėzuitų veiklos tyrimams Lietuvoje.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt