LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Projektai
2017 m. gruodžio 6–9 d. Šiuolaikinės literatūros mokslininkė dr. Akvilė Rėklaitytė pagal mokslinių išvykų projektą dalyvavo tarptautinėje tarpdisciplininkėje mokslinėje konferencijoje „Memory, Melancholy and Nostalgia“ („Atmintis, melancholija, nostagija“) Gdansko universitete, Lenkijoje, kur skaitė pranešimą „Ethos of Compassion in the Lithuanian Poetry of the Late 20th Century (Marcelijus Martinaitis)“ („Gailesčio etosas XX a. antrosios pusės lietuvių poezijoje (Marcelijus Martinaitis)“). Šios mokslinės išvykos tikslas buvo dalyvauti tarptautiniame tarpdisciplininių meno ir visuomenės tyrimų tinkle ir supažindinti tarptautinę akademinę bendruomenę su antropologinio literatūros tyrinėjimo metodologija bei XX a. antrosios pusės lietuvių literatūros kontekstu.
 
Mokslinės išvykos projektas („Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje“) finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
 
 
2018 03 13 - 2018 11 30 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įgyvendina Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą "Mokslinė stažuotė Goethe's universitete Frankfurte prie Maino" (09.3.3-LMT-K-712-07-0001) pagal programos priemonę "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų moklsinės komptetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą".
 
Projekto tikslas - kelti dr. Viktorijos Šeinos-Vasiliauskienės mokslinę kompetenciją įsisavinant naujausius literatūrinio kanono tyrimo metodus. Stažuotės metu surinkta teorinė-metodologinė medžiaga leis Šeinai-Vasiliauskienei susikurti naujausiais tyrimais grįstą lietuvių nacionalinės literatūros kanono tyrimų prieigą.
 

 

2018 03 13 – 2018 12 20 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įgyvendina Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Išvyka į mokslinę stažuotę Pašiaušės kolegijos istorijos šaltinių paieška; medžiagos rinkimas tema „LDK poetika ir retorika: asmenybės, veikalai““ (09.3.3-LMT-K-712-07-0026) pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“. Projekto vykdytoja dr. Živilė Nedzinskaitė.
 
Projekto tikslas – rasti ir atrinkti svarbiausius Romos jėzuitų archyve (ARSI) esančius dokumentus, susijusius su Pašiaušės kolegijos ir joje dirbusių jėzuitų veikla, klasifikuoti ir analizuoti rastą medžiagą. Taip pat surinkti medžiagą straipsnių ciklui „LDK poetika ir retorika: asmenybės, veikalai, idėjos“. Stažuotės metu surinkta medžiaga bus panaudota rašant mokslo straipsnius, taps pagrindu tolesniems jėzuitų veiklos tyrimams Lietuvoje.
 
 
 
 
 
Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos, „Trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti VIII-jame Europos lyginamosios literatūros asociacijos kongrese Lilyje 2019“  (09.3.3.-LMT-K-712-13-0129) pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijose ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ 3 poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“, kurios tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.
Projekto dalyvė dr. Asta Vaškelienė
 
Projektas „Trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti VIII-jame Europos lyginamosios literatūros asociacijos kongrese Lilyje 2019“ (09.3.3-LMT-K-712-13-0129), projekto dalyvė dr. Asta Vaškelienė. Projekto tikslas – per tarptautinį mobilumą stiprinti mokslininko akademinę kompetenciją. Šiuo projektu suteikiama galimybė pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus VIII-jame Europos lyginamosios literatūros asociacijos kongrese, vyksiančiame 2019 m. rugpjūčio 25–31 d. Lilio universitete (Prancūzija). 
Įgyvendinamos veiklos – remiantis atliktais tyrimais, parengti ir perskaityti individualų pranešimą „XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji proginė literatūra ir Apšvietos idėjų įtaka jos kanonui“ („Latin Occasional Literature of the Grand Duchy of Lithuania in the 18th c. and the Influence of Enlightenment Ideas to its Canon“), dalyvauti kongreso metu vyksiančiose diskusijose.
Nurodytomis veiklomis siekiama supažindinti tarptautinę akademinę bendruomenę su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūros tyrimais pristatant Baroko ir Apšvietos sandūroje vykusius literatūros raidos procesus, nušviečiant jų būdingiausius bruožus.
Rezultatas – jaunosios mokslininkės trumpalaikė mokslinė išvyka į VIII-tąjį Europos lyginamosios literatūros asociacijos kongresą, kurio metu bus perskaitytas individualus pranešimas.
Projekto pradžia 2019 m. kovo mėn.
Projekto pabaiga 2019 m. rugpjūčio mėn.
 
 
 
 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos, „Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Things in Poems – Poems of Things, Karolio universitete, Prahoje"  (09.3.3-LMT-K-712-13-0168) pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijose ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ 3 poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“, kurios tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

 

Projekto dalyvė dr. Dalia Satkauskytė

 

Projektas „Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Things in Poems – Poems of Things, Karolio universitete, Prahoje"  (09.3.3-LMT-K-712-13-0168), projekto dalyvė dr. Dalia Satkauskytė.  Projekto tikslas - per tarptautinį mobilumą stiprinti mokslininko akademinę kompetenciją. Šiuo projektu suteikiama galimybė dalyvauti tarptautiniame  moksliniame  renginyje (mokslinė konferencija „Things in Poems – Poems of Things“) bei įsitraukti į tarptautines akademines diskusijas, prisidėti prie lietuvių kultūros plėtros. Projektas leistų spręsti finansinių išteklių trūkumo problemą, dėl kurios akademinis mobilumas tampa ribotas. Pagal projektą dalyvaujama tarptautinėje  mokslinėje konferencijoje, suburiančioje pasaulinio lygio poetikos specialistus. Akademinį renginį organizuoja  Prahos Karolio universitetas (Čekija)

Įgyvendinamos veiklos –  parengti ir perskaityti individualų pranešimą „Object in Modern Lithuanian Poetry: From Metaphor of Subjectivity to Social Imprint", dalyvauti kongreso metu vyksiančiose diskusijose.

 

Projekto pradžia: 2019 m.sausio  mėn.

Projekto pabaiga: 2019 m.balandžio mėn.

 
 
 

2019 04 30 – 2019 11 29 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įgyvendina Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Išvyka į mokslinę stažuotę Maskvoje“ (09.3.3-LMT-K-712-14-0149) pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“. Projekto vykdytoja dr. Živilė Nedzinskaitė.

 

Projekto tikslas – surasti, surinkti, suklasifikuoti ir aprašyti Rusijos valstybės senųjų aktų archyve (РГАДА) Maskvoje esančius Kražių kolegijos istorijos ir veiklos šaltinius. Ši medžiaga yra Edukacinės komisijos fonde (1603) ir apima maždaug 200 bylų. Maskvoje saugomi dokumentai ir kita medžiaga svariai papildys spaudai rengiamą Kražių kolegijos ir veiklos šaltinių tomą, bus svarbi medžiaga toliau tiriant Kražių kolegijos istoriją ir veiklą, taip pat jėzuitų veiklos Lietuvoje istoriją.

 
 
 
 
2019-08-05–2019-08-23 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įgyvendina Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Mokslinė stažuotė Pensilvanijos universiteto bibliotekoje (JAV, Filadelfija)“ pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinė veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“. Projekto vykdytoja – Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Neringa Markevičienė.
 

Projekto tikslas – ištirti Pensilvanijos universiteto bibliotekos (Penn), Kislak ypatingų kolekcijų, retų knygų ir rankraščių centre, saugomą dokumentinę medžiagą (lietuvių rašytojo klasiko Balio Sruogos žmonos Vandos Daugirdaitės-Sruogienės kolekciją, signataro Jurgio Šaulio archyvą), reikalingą B. Sruogos egodokumentų ir kitų tekstų, ypač publicistikos, tyrimui, rengimui ir sklaidai. Stažuotė leis pabaigti V. Sruogienės archyvų studijas JAV, susidaryti viso B. Sruogos rankraščių korpuso vaizdą, pabaigti kurti B. Sruogos elektroninį laiškų archyvą SELA (www.sruoga.flf.vu.lt), pasitarnaus, leidžiant akademinius B. Sruogos Raštus.

 

 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt