LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XLIX
 
      e T n o G r A F i n i Ų  r e G i o n Ų  M e T u s  P A Ž y M i n T  |
      2 0 1 5 – T H e  y e A r  o F  e T H n o G r A P H i c  r e G i o n s
 
bronĖ sTundŽienĖ
Local Folk Memory in literary Fiction: the Case of Pasvalys region
 
      T r A d i c i n i o  P A s A u l ė v A i z d Ž i o  T y r i M A i |
      s T u d i e s  o F  T H e  T r A d i T i o n A l  W o r l d v i e W
 
ilJa leMeŠkin
The Baltic and Arabic Character of the Sovius Tale. The origins of the Mythonym
 
rokas sinkeviČius
Not Yet Fully Solved Riddle of the Birth of the Divine Colt (Moon)
 
dainius raZauskas
Mythical Images in “The seasons” by Kristijonas Donelaitis: the Grass
 
liliJa kudirkienĖ
“Where Barley is kept, Rye Cannot Fit in”: The Pathways of one Proverb
 
saloMĖJa bandoriūTĖ
The Traditional Anecdote: What Did Lithuanians Find Funny in the End of the 19th–the Middle of the 20th Century?
 
JūraTĖ ŠlekonYTĖ
A Hundred Years of the Lithuanian Folktale Research: from the Traditional Comparativism to the Modern Methods
 
      F o l k l o r A s  d A b A r T i e s  k o n T e k s T u o s e | 
      F o l k l o r e  i n  T H e  M o d e r n  c o n T e X T s
 
rūTa ŽarskienĖ
The Music Making at the Church Feasts, or Baroque of the 20th–21st Centuries
 
ausTĖ nakienĖ
Shifts in the Traditional Culture. Folksongs in the 21st Century City
 
      T e k s T Ų  P u b l i k A c i J o s | P u b l i c A T i o n s  o F  T e X T s
 
“Mummy Brought the Sister from Hospital, but Daddy Will Surely Bring a Brother”: Samples of Reasoning of the Modern Lithuanian Children (еdited by Aistė Vasiliauskienė and Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė)
 
      i š  e k s P e d i c i J Ų  P A T i r T i e s | 
      F i e l d W o r k  e X P e r i e n c e s
 
dr. Jonas balYs
Mūsų tautosaka už vandenyno (parengė Bronė Stundžienė) | 
Our Folklore Overseas (edited by Bronė Stundžienė)
 
      s u k A k T y s | A n n i v e r s A r i e s
 
Bronislavai Kerbelytei – 80
„Kiek daug baltų kelių, kuriais norėtųsi eiti!..“ Folkloristę, prof. habil. dr. Bronislavą Kerbelytę kalbina jos mokinys – prof. dr. Rimantas Balsys |
“There are so Many White Roads that one Would like to Walk!..” Folklorist Professor Bronislava Kerbelytė Is Interviewed by Her Student, Professor Rimantas Balsys
 
Vilmosui Voigtui – 75
ModesTa liuGaiTĖ-ČerniauskienĖ
Generous to the World and Close to Lithuania
  
vilMos voiGT
Apmąstant vengrų atsikraustymo į dabartinę tėvynę epochą ir vengrų folklorą (iš vengrų kalbos vertė Modesta Liugaitė-Černiauskienė) |
Regarding the Settlement of Hungarians in the Contemporary Homeland and the Hungarian Folklore (translated from Hungarian by ModesTa liuGaiTĖ-ČerniauskienĖ)
 
Zofijos Puteikienės 80-osioms gimimo metinėms
ŽivilĖ raMoŠkaiTĖ
Nepamirštama Zofija Puteikienė | Unforgettable Zofija Puteikienė
 
      P r o  M e M o r i A
 
 
      r e c e n z i J o s, A n o T A c i J o s | r e V i e W s, A n n o T A T i o n s
 
laiMa anGliCkienĖ
Savo ir kito paieškos visuomenėje ir moksle |
Searching for One’s Own and Other in the Society and Science
 
JūraTĖ ŠlekonYTĖ
Naujas pasakų katalogas: slovėnų pasakos apie gyvūnus ir pasakėčios |
A New Folktales’ Index: Slovenian Animal Tales and Fables
 
LiTuanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, vol. 60:4, Winter 2014. (viTa ivanauskaiTĖ-ŠeibuTienĖ)
 
k r o n i k A | c H r o n i c l e
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt