LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 64
 
 
STRAIPSNIAI I ARTICLES
 
OKSANA KUZMENKO
Russians in Ukrainian Folklore from the 20th and Early 21st Centuries: The Dynamics of the Images and Contexts | Rusai XX a. – XXI a. pradžios ukrainiečių folklore: įvaizdžių ir kontekstų dinamika
 
GIEDRĖ ŠMITIENĖ
Tarprūšinė patirtis sergant. Antropologinė prieiga prie kelių Janinos Degutytės tekstų | Interspecies Experience of Illness. Anthropological Approach to Several Texts by Janina Degutytė
 
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
Užkalbėti ir melsti: švelnioji galia lietuvių užkalbėjimuose | Charming and Praying: the Soft Power in the Lithuanian Charms
 
VITA DŽEKČIORIŪTĖ-MEDEIŠIENĖ
Mitinė vaikų ligų samprata ir jų ribinė raiška tradiciniame lietuvių pasaulėvaizdyje | Mythical Notion of the Children’s Diseases and Their Liminal Expression in the Traditional Lithuanian Worldview
 
AELITA KENSMINIENĖ
Šiuolaikinė mįslių vartosena Lietuvoje | Contemporary Usage of Riddles in Lithuania
 
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Pasakų sekėja XX–XXI a. sandūroje: subartoniškės Antaninos Čaplikienės atvejis | The Folktale Narrator at the Turn of the 20th – 21st Century: the Case of Antanina Čaplikienė from Subartonys
 
VIDA SAVONIAKAITĖ
Skaičių kalba apie Žemaitijos kultūros paveldą: Igno Končiaus kryžių ir koplytėlių statistika 1911–1940 m. | Samogitian Cultural Heritage in Numbers: Ignas Končius’ Statistics of Crosses and Chapels in 1911–1940
 
 
RECENZIJOS I REVIEWS 

JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Pirmieji fundamentinio čekų pasakų leidinio tomai | The First Volumes of the Fundamental Edition of the Czech Folktales
 
RADVILĖ RACĖNAITĖ
Ko bijota sovietmečiu: kasdienių baimių raiška miesto sakmėse ir ganduose | What People Feared in Soviet Times: Expression of Everyday Fears in Urban Legends and Rumors
 
LINA BŪGIENĖ
Apie Močiutę ir ne tik | About Grandma and Other Things
 
 
ŠALTINIAI | SOURCES
 
„Nuo to laiko žmonės pradėjo kitaip manyt apie kalną“. Iš Jono Kumečio atsiminimų apie Veliuonos piliakalnius. Parengė VILMA DAUGIRDAITĖ I “Since Then, People Started Thinking about This Mountain in a Different Way”. From Jonas Kumetis’ Memories about the Veliuona Hillforts. Edited by VILMA DAUGIRDAITĖ
 
 
PUBLIKACIJOS I PUBLICATIONS
 
Apžvelgiant dainotyros horizontus. Bronę Stundžienę kalbina ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ | Looking at the Horizons of Folksong Research. ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ interviewing Bronė Stundžienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt