LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 62

VIRŠELIS I COVER 

REDAKTORIŲ KOLEGIJA I EDITORIAL BOARD

TURINYS I CONTENTS

PRATARMĖ I FOREWORD

 

TRADICIJOS APMĄSTYMAI: REIKŠMĖS, RAIŠKOS, PRAKTIKOS I REFLECTING ON MEANINGS, EXPRESSIONS, PRACTICES

 

DALIA ZAIKAUSKIENĖ

Patarlės reikšmės interpretacija: teorija ir praktika I Interpretation of Proverb Meaning: Theory and Practice

 

VITA DŽEKČIORIŪTĖ-MEDEIŠIENĖ

Pasakų sekimas vaikams tradicinėje lietuvių kultūroje: kūrinių su žiaurumo elementais paskirtis I Children's Tales in the Traditional Lithuanian Culture: Purpose of Cruel Elements 

 

SANDIS LAIME 

Latvian Laumas: Reflections on the Witchisation of Tradition I Latvių Laumas: tradicijos ,,raganėjimo" atspindžiai

 

RŪTA LATINYTĖ

Kalėdinės tėvų ir vaikų dovanos kaip nekalbinė rūpesčio komunikavimo forma I Christmas Gifts Exchange between Parents and Children as a Nonverbal Means of Communicating Care 

 

ISTORINĖS ATMINTIES TYRIMAI I HISTORICAL MEMORY RESEARCH

 

GRETA PASKOČIUMAITĖ 

Lietuvos antisovietinio partizaninio karo istorinė atmintis trečiosios kartos pasakojimuose I Historical Memory of the Lithuanian Anti-Soviet Partisan War in the Narratives of the Third Generation 

 

SUKAKTYS I ANNIVERSARIES 

 

Sveikiname Nijolę Laurinkienę I Congratulations to Nijolė Laurinkienė

 

Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms

 

DAIVA VAITKEVIČIENĖ 

Prie gyvybės medžio šaknų: Marija Gimbutienė šeimos moterų draugijoje I At the Roots of the Tree of Life: Marija Gimbutas among the Family Women

 

Jono Basanavičiaus 170-osioms gimimo metinėms

 

VYTAUTAS BUDVYTIS 

Jonas Basanavičius: trakiškosios lietuvių kilmės teorijos kūrėjas I Jonas Basanavičius as Creator of the Thracian Theory of Lithuanian Origin

 

NESKELBTA ARCHYVINĖ MEDŽIAGA I THE UNPUBLISHED ARCHIVED MATERIALS 

 

Anykščių krašto sutartinės, užrašytos Stanislovo Didžiulio (parengė AUSTĖ NAKIENĖ) I Sutartinės from Anykščiai Region Recorded by Stanislovas Didžiulis (edited by AUSTĖ NAKIENĖ) 

 

RECENZIJOS I REVIEWS 

 

DAIVA RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ

Ar ganymo, medžioklės ir žvejybos dainos - tik ,,vargo ir šelmystės dainos"? I Are Herding, Hunting and Fishing Songs Just Those "on Poverty and Mischief"? 

 

BRONĖ STUNDŽIENĖ

Vaizdai ir pašnekesiai tirpstančios tapatybės akivaizdoje I Images and Dialogs in the Face of Dissolving Identity 

 

KRONIKA I CHRONICLE

MŪSŲ AUTORIAI I OUR CONTRIBUTORS 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt