LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
TAUTOSAKOS DARBAI VIII
 
 
LEONARDAS SAUKA
Tautosakos darbo barai po sunkių okupacijos dešimtmečių 
 
NIJOLĖ LAURINKIENĖ
Tautosakos vaidmuo ugdant tautos dvasingumą I The Role of Folklore In The Cultivation of National Spirit 
 
PRANĖ JOKIMAITIENĖ
Lietuva liaudės dainose I Lithuania In Folk Songs
 
KOSTAS ALEKSYNAS
Rezistencijos dainos I Resistance Songs
 
Iš rezistencijos dainų rinkinių. Parengė Kostas Aleksynas, Živilė Ramoškaitė I From The Collections of Resistance Songs. Compiled by Kostas Aleksynas
 
BRONĖ KAZLAUSKIENĖ
Iš tautosakos skyriaus veiklos pokario laikotarpiu I From The Activities of The Folklore Department In The Post-War Period 
 
KOSTAS ALEKSYNAS
"Tarybinės tautosakos paieškos" 1945-1947 I The Search For "Soviet Folklore" In 1945-1947
 
VLADAS BRAZIŪNAS
Ir įkaltis teisiems, ir nuosprendis teisėjams I The Convict For Innocent And The Verdict For Prosecutors
 
ALBINAS REKAŠIUS
Šiuolaikiniai anekdotai, jų tradiciškumas ir variantiškumas I Modern Anecdotes: Their Traditionalism And Variation 
 
Iš politinių anekdotų. Parengė Regina Buivydaitė I From Political Anecdotes. Compiled by Regina Buivydaitė
 
VANDA MISEVIČIENĖ 
Kalendorinių švenčių apeiginė tautosaka ir šiuolaikinės aktualijos I Ritual Folklore of Calendar Feast Days And Contemporary Problems
 
BRONISLAVA KERBELYTĖ
Liaudies pasakos - žmogaus mąstymo ir kalbos lavintojos I The Role of The Folk-Tales In Education of Speech And Mentality 
 
NORBERTAS VĖLIUS 
Profesionalusis menas ir mitologija I Professional Art And Mythology
 
KAZYS GRIGAS
Frazeologijos rinkimo aktualijos I Problems of Phraseology Collecting
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt