LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXI (XXVIII)
     
      KULTŪRŲ KRYŽKELĖS | THE CROSSROADS OF CULTURES
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Connections Between Wedding and Initiation Rites as Reflected in Folk Songs (Summary)
 
RITA REPŠIENĖ
At the Juncture of Traditions: the Identity of the ‘Other’ (Summary)
     
LAIMA ANGLICKIENĖ
Image of Jew in Lithuanian Folklore: Reflections of Medieval Superstitions (Summary)
     
LILIJA KUDIRKIENĖ
Tautosakinis gegutės įvaizdis | The Image of Cuckoo in Folklore (Summary)
     
NIJOLĖ LAURINKIENĖ
Associations of Snake with Life and its Origins (Summary)
     
Дайнюс Разаускас, Татьяна Цивьян
Еж в космогонических преданиях (Балто-балканский ареал) |
Hedgehog in Cosmogonic and Etiological Legends of the Balto-Balcanic Area (Summary)
 
      IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ | FROM NEW INVESTIGATIONS
   
VITA GRYBAUSKIENĖ
Lithuanian Mythological Toponyms: Place-Names Related to the Mythological Lexeme Laumė  (Summary)
     
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
Libation to Earth: Regarding an Addressee of the Drinking Ritual (Summary)
     
GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
Peculiarities of Modern Teasing Rhymes (Summary)
     
DALIA ZAIKAUSKIENĖ
“New Year, Fresh Leaves“: Modern Tendencies in the Development of Proverbs (Summary)
     
POVILAS KRIKŠČIŪNAS
Changes of the Chain Letters in the Modern Communication (Summary)
     
      FOLKLORISTIKA SVETUR | FOLKLORISTICS ABROAD
 
VILMOS VOIGT
Moteris, atimanti gyvybę – La Belle dame sans Merci  (Summary
     
Regina Bendix, Dorothee Hemme
Pasakų aktyvistai: pasakojimų vaizdai palei vokiečių turistų kelią (Summary)
     
TOK THOMPSON
Senovės dvasių sugrįžimas: po Airijos suvenyrų krautuvėles pasidairius (Summary)
    
      TAUTOSAKOS MOKSLO DABARTIS IR ATEITIS |
      FOLKLORE SCHOLARSHIP: PRESENT AND FITURE
 
Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė
Folklore Scholarship [in the Strategy of Humanities and Social Sciences] (Summary)
     
Valdimar Hafstein
Intellectual Property and Folklore: On the Work Underway at the World Intellectual Property Organization (WIPO) | Intelektinė nuosavybė ir folkloras: apie Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) veiklą (Summary)
     
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA |
      FOLKLORE OF NATIONAL MINORITIES
     
Gustaw Juzala
Lietuvos lenkų vestuvinės dainos Wedding Songs of the Lithuanian Poles
     
       IŠ ARCHYVŲ | FROM ARCHIVES
 
STASYS SKRODENIS
Unpublished Manuscript by Antanas Juška
     
      NAUJOSIOS TAUTOSAKOS PUBLIKACIJOS |
      PUBLICATIONS OF THE NEW FOLKLORE
 
POVILAS KRIKŠČIŪNAS
Iš vestuvinių laikraščių tautosakos Folklore in the Wedding Newspapers
     
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
     
VACYS MILIUS
Jono Balio etnologijos darbai | Ethnological Works by Jonas Balys
 
RIMANTAS SKEIVYS
Tautosakos dėstytojas / A Teacher of Folklore
 
KOSTAS ALEKSYNAS
Ambraziejui Jonynui – 85 | Ambraziejus Jonynas Turning 85
 
VACLOVAS JUODPUSIS
Muzikos vertybes kūrusi asmenybė | Creator of the Musical Values
     
      REVIEWS, ANNOTATIONS
     
Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3. Parengė Vita Ivanauskaitė. Melodijas parengė Aušra Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. (GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ)
 
Rūta Žimonytė-Žarskienė. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. (DAIVA RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ)
 
Myth and Mentality: Studies in Folklore and Popular Thought (Studia Fennica Folkloristica, 8). Edited by Anna-Leena Siikala. Helsinki: Finnish Literature Society, 2002. (ERGO-HART VÄSTRIK)
 
Memories of My Town. The Identities of Town Dwellers and Their Places in Three Finnish Towns. Edited by Anna-Maria Åström, Pirjo Korkiakangas & Pia Olsson. – Studia Fennica. Ethnologica, 8. Helsinki, 2004. (Giedrė Bufienė)
     
Berliner Phonogramm-Archiv – Historische Klangdokumente / Historical Sound Documents: 1. Walzenaufnamen japanischer Music / Wax Cylinder Recordings of Japanese Music (1901–1913). Hrg.: Artur Simon, Co-Editor: Susanne Ziegler. Staatliches Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 2003; 2. Walzenaufnamen aus Peru / Grabaciones en cilindros del Perú (1910–1925). Hrg.: Susanne Ziegler. Ethnologisches Museum, Staatliches Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 2003. (RŪTA ŽARSKIENĖ)
 
KRONIKA | CHRONICLE
     
THE LITHUANIAN FOLKLORE BIBLIOGRAPHY OF 2003
     
SUTRUMPINIMAI | ABBREVIATIONS
     
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt