LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXII (XXIX)
 
      TAUTOSAKOS ATLIKĖJAS IR ATLIKIMAS  |
      FOLKLORE PERFORMER AND PERFORMANCE
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Folklore from a Sociological Perspective
     
LEONARDAS SAUKA
Studies of the Folklore Performance and Performers in Lithuania and Abroad
 
VILMA DAUGIRDAITĖ
Regarding the Folk Singer as the Subject of Lithuanian Folklore Studies
 
LINA BŪGIENĖ
The Folk Belief Legend Tradition and the Individual Repertoire of the Storyteller
 
AELITA KENSMINIENĖ
Some Remarks Regarding Riddling
 
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Regarding Peculiarities of the Storytelling
 
RADVILĖ RACĖNAITĖ
Novelinė pasaka „Edipas“ (AT 931). Individualaus atlikimo atspindžiai užrašytame pasakos tekste | The Novella Tale “Oedipus” (AT 931): Reflections of an Individual Performance in the Recorded Tale Text
 
LINA VALIUKAITĖ
Folk Tales Influenced by the Published Texts
 
ASTA VIŠINSKAITĖ
Dream Interpretations: Comparison of the Textual Forms
 
ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ
Song and Performance: Possibilities of Relation
 
GAILA KIRDIENĖ 
|Combination of the Eastern and Western Lithuanian Traditions in Ciprijonas Niaura’s Fiddle Music
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ
The Funeral Lament and Lamentation: Performance or a State of Mind?
 
AUSTĖ NAKIENĖ
The Lithuanian Folklore Theatre: Authentic Singing, Impressive Scenography, and Metaphoric Expression 
 
      IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ |
      FROM NEW INVESTIGATIONS
 
JURGA SADAUSKIENĖ
Relationship Between Poetry by Kajetonas Aleknavičius and Folk Song Tradition
 
JŪRATĖ PETRIKAITĖ
Poems by Jonas Aistis Transformed into Folk Songs
 
      IŠ UŽSIENIO TYRINĖJIMŲ |
      FOREIGN RESEARCH
 
Annikki Kaivola-Bregenhøj
Pasakojimas ir pasakojimo pateikimas. Iš suomių kalbos vertė STASYS SKRODENIS | The Story and Its Performance. Translated from Finnish by STASYS SKRODENIS
     
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA |
      FOLKLORE OF NATIONAL MINORITIES
 
Vilniaus apylinkių padavimai. Parengė BEATA PIASECKA, IDA STANKEVIČIŪTĖ, VYKINTAS VAITKEVIČIUS | The Local Legends of the Vilnius Region. Edited by BEATA PIASECKA, IDA STANKEVIČIŪTĖ and VYKINTAS VAITKEVIČIUS 
     
      NESKELBTA ARCHYVINĖ MEDŽIAGA |
      THE UNPUBLISHED ARCHIVED MATERIALS
 
Komisijos tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti posėdžių protokolai. Parengė KOSTAS ALEKSYNAS| Reports on the Meetings of the Commission for Folk Melodies. Edited by KOSTAS ALEKSYNAS
 
      LIETUVIŲ LIAUDIES DAINYNUI – 25 |
      THE 25TH ANNIVERSARY OF “THE BOOK OF LITHUANIAN FOLK SONGS“
 
GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
Kaitos ženklai | Signs of Change
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
A Quarter of a Century With “The Book of Lithuanian Folk Songs”
 
DAIVA RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
Tarsi srauni upė | |Like a Torrential Stream
 
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
 
EDITA KORZONAITĖ, JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
The Spreader of the Fairy Tale Wisdom
Bronislavos Kerbelytės darbų bibliografija. Parengė EDITA KORZONAITĖ ir JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ | Bibliography of Scientific Publications by Bronislava Kerbelytė. Edited by EDITA KORZONAITĖ ir JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
 
RITA BUILYTĖ-VARIAKOJIENĖ
We Grew Up Among Songs and Tales
 
VLADAS BRAZIŪNAS
Spread out Across the Native Land
 
Anelę Čepukienę prisimenant. Parengė VILMA DAUGIRDAITĖ |
In Memory of Anelė Čepukienė. Edited by VILMA DAUGIRDAITĖ
 
      PRO MEMORIA
 
LINA BŪGIENĖ
Professor Alan Dundes (1934– 2005) Passing Away  
 
      RECENZIJOS, ANOTACIJOS |
      REVIEWS, ANNOTATIONS
 
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. Surinko Jonas Basanavičius; parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka, t. 1–15. Vilnius, 1993–2004. (ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ)
 
Jonas Balys. Raštai. Parengė Rita Repšienė, t. 1. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998; t. 2. Vilnius, 2000; t. 3. Vilnius, 2002; t. 4. Vilnius, 2003; t. 5. Vilnius, 2004. (ŽILVYTIS ŠAKNYS)
 
Balys Sruoga. Raštai, t. 9, kn. I: Tautosakos studijos 1921–1947. Parengė Algis Samulionis (1936–1994), Donata Linčiuvienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. – 750 p.; kn. II: Tautosakos studijos kitomis kalbomis 1924–1932. Sudarė Donata Linčiuvienė. Vilnius, 2004. (GIEDRĖ BUFIENĖ)
 
 
Komi Mythology. Editors Vladimir Napolskikh, Anna-Leena Siikala, Mihály Hoppál. – Budapest: Akadémiai Kiadó, Helsinki: Finnish Literature Society, 2003. (Encyclopaedia of Uralic Mythologies.) (STASYS SKRODENIS)
 
 
Μ. Γ. Μεράκλης. Η σηνηγορία της λαογραφίας. Αφήνα: Ιδρυμα Αγγελικής Χατξημικάλη, 2004. (DANGIRUTĖ GIEDRAITYTĖ)
 
 
KRONIKA  | CHRONICLE
 
SUTRUMPINIMAI  | ABBREVIATIONS
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt