LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXXII
     
      STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE POPULARIS XVI
      Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos Liaudies muzikos instrumentų tyrimų grupės 
      XVI tarptautinės konferencijos straipsniai | ICTM Study Group
      on Folk Musical Instruments Proceedings from the 16th International Meeting      
 
BJØRN AKSDAL
Norvegiškasis Hardangerio smuikas klasikinėje muzikoje
     
ANDREAS MEYER
„Senesni žmonės grieždavo nepataikydami į toną.“ Smuiko muzika Tobago (Vest Indija) tambūrinų ansambliuose
     
TIMKEHET TEFFERA
Tradicinės muzikos vaidmuo Rytų Afrikos šalių visuomenėje: kai kurie pučiamieji instrumentai
     
LARRY FRANCIS HILARIAN
Liaudiška liutnia (gambus) ir simbolinė jos raiška musulmoniškoje malajų kultūroje
     
INGRID BERTLEFF
Ar muzikos instrumentai gali būti tautiniai? Simbolinis muzikos instrumentų vaidmuo vietnamiečių tautinėje saviraiškoje
     
GISA JÄHNICHEN
Sardinijos oras Laoso dūdelėse
     
BERNARD GARAJ
Fujara – slovakų liaudies muzikos simbolis ir šiuolaikinis jos naudojimas
     
ALLA SOKOLOVA
Adygėjų armonika kaip simbolinis tekstas
     
MOJCA KOVAČIČ
Varpas ir jo simbolinis vaidmuo Slovėnijoje
     
RIITTA RAINIO
Varpeliai, varpai ir varpelių formos papuošalai – geležies amžiaus atgarsiai Suomijoje
    
JACEK JACKOWSKI
Traditional Custom of Kettledrumming During Eucharistic Processions in Central Poland (Łowicz Mazovia Region Examples) |  Litaurų mušimo tradicija per eucharistines procesijas vidurio Lenkijoje (Mozūrijos Lovičo krašto pavyzdžiai)
     
GUNNAR TERNHAG
Moros arfos istorija: „sumuziejinimas“ ir „išmuziejinimas“
     
ULRICH MORGENSTERN
Tautiškumo sampratos rusų etnoinstrumentologijoje
  
      IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ | FROM NEW INVESTIGATIONS
 
VITA IVANAUSKAITĖ
Mirtis ir laidotuvės vėlyvosiose karinėse-istorinėse dainose: folkloriniai naujos istorinės patirties atspindžiai | Death and Funeral in the Late Military-Historical Songs: Folkloric Reflections of the New Historical Experience
     
AUSTĖ NAKIENĖ
Lithuania, Thou Are Sacred! Anti-Soviet Rock and Patriotic Hip-hop
     
LAIMA ANGLICKIENĖ
Traces of Ethnic Culture in the Activities of Youth Organizations
     
MINDAUGAS KARČEMARSKAS
Dulcimer in Lithuania: Past and Present
     
VILMA DAUGIRDAITĖ
Manifestations of the Folkloric Experiences in the Life Stories
     
AELITA KENSMINIENĖ
Motives of the Flax Suffering in Lithuanian Riddles and Other Folklore Genres
     
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA | 
      FOLKLORE  OF NATIONAL MINORITIES
     
Baltarusių tautosaka iš Vilniaus Ivano Luckevičiaus vardo gudų muziejaus Lietuvių tautosakos rankraštyne. Parengė AUŠRA ŽIČKIENĖ | Belorussian Folklore from the Ivan Luckevic Belorussian Museum in Vilnius at the Lithuanian Folklore Archives. Edited by AUŠRA ŽIČKIENĖ
     
      EKSPEDICIJŲ PATIRTIS | FIELDWORK EXPERIENCES
     
VITA IVANAUSKAITĖ
Endless Tasks for Folklore Collectors in Samogitia. The Fieldwork Session of 2006 in Viekšniai
     
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
     
LINA PETROŠIENĖ
The Talented Man from Dzūkija Region Working at the Seacoast
     
GRAŽINA KADŽYTĖ
Folklore Along with Preaching and Poetry
     
ADELĖ SESELSKYTĖ
100th Anniversary of the Lithuanian Science Society
     
     PRO MEMORIA
     
Tautos poetinės kūrybos tyrėjas ir puoselėtojas [Ambraziejus Jonynas, 1919.II.2–2006.VII.8] (KOSTAS ALEKSYNAS) | Researcher and Fosterer of the National Poetic Creativity [Ambraziejus Jonynas, 1919.II.2–2006.VII.8]
     
Professor Angelė Vyšniauskaitė (1919.V.15–2006.VII.9)
     
Exalted by Death [Gintaras Beresnevičius, 1961.VII.6–2006.VIII.6]
     
Reimund Kvideland (1935–2006) Passing Away
     
Kolegą Norbertą Vėlių prisimenant (NIJOLĖ LAURINKIENĖ) |
Remembering the Colleague Norbertas Vėlius
     
      RECENZIJOS | REVIEWS
     
DAIVA VYČINIENĖ
New Field for Lithuanian Folkloristics: the Sound Records from the First Half of the 20th Century
     
VITA IVANAUSKAITĖ
Depths and Shallows in the Cultural Heritage of Juozas Baldžius
     
SAULĖ MATULEVIČIENĖ
For the “Folklore Studies” Concerning “Folklore Studies”: A Glance from Outside
     
      ANOTACIJOS | ANNOTATIONS
     
Stasys Skrodenis. Folkloras ir folklorizmas: Mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. (JURGITA ŪSAITYTĖ)
     
     
Piotr Dahlig. Muzyka adwentu: Mazowiecko-podlaska tradycja gry na ligawce. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2003. (ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ)
     
Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship, vol. 23. Edited by Wolfgang Mieder. Burlington, Vermont: The University of Vermont, 2006. (DALIA ZAIKAUSKIENĖ)
     
KRONIKA | CHRONICLE
     
THE LITHUANIAN FOLKLORE BIBLIOGRAPHY OF 2004.  Edited by VITAS AGURKIS
     
     
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt