LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 55

PRATARMĖ |
FOREWORD

 

SAKYTINĖS IR RAŠTO KULTŪROS SAMPYNOS |
CONTACTS OF ORAL AND WRITTEN CULTURE


MODESTA LIUGAITĖ-ČERNIAUSKIENĖ
Baladės sakytinėje ir rašytinėje tradicijoje: tyrinėjimų retrospektyva |
Ballads in Oral and Written Tradition: Retrospective Research Survey


THOMAS A. McKEAN
Willie Mathieson and the Primary Audience for Traditional Song |
Willie Mathiesonas ir pirminė tradicinių dainų auditorija


LIUCIJA CITAVIČIŪTĖ
Martyno Liudviko Rėzos Veimaro rankraštis |
The Weimar Manuscript by Martynas Liudvikas Rėza


VILMA DAUGIRDAITĖ
Dar kartą apie Aukustį Robertą Niemį ir jo dzūkų tautosakos rinkinį. Tekstologinis žvilgsnis | Aukusti Robert Niemi and His Collection of Folklore from Southern Lithuania Revisited. Textological Approach


JURGITA ŪSAITYTĖ
XIX a. antrosios pusės asmeniniai tekstų rinkiniai ir jų istorinis kontekstas | Personal Collections of Texts from the Second Half of the 19th Century along with Their Historical Context


GIEDRĖ ŠMITIENĖ
Paprasti laiškai: kontekstinio tyrimo metodika |
Ordinary Letters: Contextual Research Method


VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
Tradicijos refleksija dailininko raštuose, arba Besimokant antropologijos iš Stasio Eidrigevičiaus | Reflection of Tradition in Artist’s Writings, or Learning Anthropology from Stasys Eidrigevičius

 

IŠ NAUJAUSIŲ LAUKO TYRIMŲ |
RECENT FIELDWORK RESULTS


RŪTA ŽARSKIENĖ
Balsas truba swieta judins, ir numirusius pabudins: malda su pučiamaisiais instrumentais liaudiškojo pamaldumo tradicijoje | The Sound of Trumpet will Stir the World and Raise the Dead: Prayers Accompanied by Brass Instruments in the Folk Piety Tradition


SENĄJĄ PERIODIKĄ VARTANT |
LEAFING THROUGH OLD PERIODICALS


Lietuvių tautosaka Wisłos publikacijose: bibliografinis aprašas (1888–1899).
Parengė AGATA ADAMAITYTĖ, KRISTINA RUTKOVSKA
|
Lithuanian Folklore Published in Wisła: Bibliographic Inventory (1888–1899).
Edited by AGATA ADAMAITYTĖ, KRISTINA RUTKOVSKA


PRO MEMORIA
Mažosios Lietuvos dukra. Martai Juškaitei prisiminti (GRAŽINA KADŽYTĖ) |

Daughter of Lithuania Minor. In Memory of Marta Juškaitė (GRAŽINA KADŽYTĖ)


RECENZIJOS, ANOTACIJOS |
REVIEWS, ANNOTATIONS


GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
Naujas fundamentinių šaltinių leidinys |
Recent Fundamental Source Edition


JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
Ar mums reikia pasakų? Atsakymą duoda Bruno Bettelheimas |
Do We Need Folktales? Bruno Bettelheim Answering


Folklor – tradycja i współczesność, pod redakcją Roksany Sitniewskiej, Elwiry Wilczyńskiej i Violetty Wróblewskiej, (ser. Paralele: Folklor – Literatura – Kultura), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. (POVILAS KRIKŠČIŪNAS )


Konstantinas Bružas. Apie tai, kas neturi išnykti: XIX a. pabaigos – XX a. 8 dešimtmečio etnografinė Žemaitijos apylinkių medžiaga, kn. I, parengė, sudarė, pastabas ir įvadinį straipsnį parašė Rimantas Balsys, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. (LIBERTAS KLIMKA)

 

KRONIKA |

CHRONICLE

 

MŪSŲ AUTORIAI

OUR CONTRIBUTORS

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt