LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 57

VIRŠELIS I COVER 

 

REDAKTORIŲ KOLEGIJA I EDITORIAL BOARD

 

TURINYS I CONTENT

 

PRATARMĖ | FOREWORD

 

TRADICIJOS APMĄSTYMAI: REIKŠMĖS, RAIŠKOS, PRAKTIKOS |

REFLECTING ON TRADITION: MEANINGS, EXPRESSIONS, PRACTICES

 

ANDRIUS KANIAVA

Pasakojimo keliu: santykio su vieta tyrimas |

Walking along the Story Road: Research on Relationship with Place

 

RŪTA LATINYTĖ

Ne dovana: fenomenologinis kasdienės patirties tyrimas |

Not a Gift: Phenomenological Research of Everyday Experience

 

MARIUS SMETONA, AGNĖ LISAUSKAITĖ, GRETA MIERKYTĖ, IEVA VAITKUTĖ

Dvaro samprata lietuvio pasaulėvaizdyje |

Conception of Manor in the Lithuanian Worldview

 

JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ

Lietuvių liaudies pasakos „Antimi pavirtusi sesuo“ populiarumo fenomenas |

Phenomenon of Popularity of the Lithuanian Folktale “The Sister as Duck”

 

AUŠRA ŽEMYNA KAVALIAUSKIENĖ

Ievos Simonaitytės romano „Vilius Karalius“ etnografiškumas XIX–XX a. pirmosios pusės lietuvininkų vestuvinių papročių ir apeigų kontekste |

Ethnographic Character of the Novel “Vilius Karalius” by Ieva Simonaitytė in the Context of Lithuanian Wedding Customs and Rituals of the 19th – the First Half of the 20th Century 

 

ELENA MATULIONIENĖ

Lietuvininkių tekstilinių krepšelių ornamentų motyvų prototipai ir kaita |

Prototypes and Change of the Ornamental Motifs Decorating the Textile Pockets from the Lithuania Minor

 

VIENOS DAINOS KELIAIS |

TRACING A FOLKSONG

 

ALEKSANDRA ARCHIPOVA

Kaip žuvo Olia ir gimė folkloras (vertė POVILAS KRIKŠČIŪNAS) |

How Olya Died and Folklore Was Born (translated by POVILAS KRIKŠČIŪNAS)

 

POVILAS KRIKŠČIŪNAS

Apie du vieno romanso gimimus |

Regarding Two Births of a Single Romance

 

SUKAKTYS |

ANNIVERSARIES

 

Antano Juškos 200-osioms gimimo metinėms

 

VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ

Didžiosios dainų knygos: lietuvių dainynų mokslinės edicijos pradmenys brolių Juškų folkloro publikacijose |

The Great Songbooks: Origins of the Academic Lithuanian Folksong Edition in Folklore Publications by Brothers Juška

 

Tautosakininko Ambraziejaus Jonyno 100-ąsias gimimo metines minint

 

GRAŽINA KADŽYTĖ

Uolus tautosakos darbininkas |

Assiduous Folklore Worker

 

JAUNŲJŲ ETNOLOGŲ DARBUS VARTANT |

WORKS OF THE YOUNG ETHNOLOGISTS

 

Gimnazistiškos vieno etnologinio tyrimo patirtys iš arčiau (BRONĖ STUNDŽIENĖ, RITA ČERNIAUSKIENĖ) |

Experiencing Ethnology while at School (BRONĖ STUNDŽIENĖ, RITA ČERNIAUSKIENĖ)

 

MODESTA ČAPLIKAITĖ

Liaudies kosmetika, arba Grožio paieškos Merkinės krašto moterų gyvenimuose (etnologinio tyrimo bandymas) |

Folk Cosmetics or the Search for Beauty in the Lives of Women from Merkinė (Attempt at an Ethnological Research)

 

TARPTAUTINĖS BALADŽIŲ KONFERENCIJOS ATGARSIAI |

ECHOES OF THE INTERNATIONAL BALLAD CONFERENCE

 

MODESTA LIUGAITĖ-ČERNIAUSKIENĖ

Pasaulio baladžių tyrėjų sambūris Vilniuje |

International Meeting of the Ballad Researchers in Vilnius

 

RECENZIJOS |

REVIEWS

 

JURGITA MACIJAUSKAITĖ-BONDA

Kas išmano, tas jas gano, arba Naujoji lietuvių mįslių rinktinė |

It’ll Take a Good Scholar, or the New Collection of Lithuanian Riddles

 

BRONĖ STUNDŽIENĖ

Dainų pašaukti: knyga apie vieno folklorinio ansamblio gyvenimą |

Called by Folksongs: A Book on a Folklore Ensemble

 

JURGA SADAUSKIENĖ

Prasmingi sugrįžimai |

Meaningful Comebacks

 

KRONIKA|

CHRONICLE

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt