LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXXIII
     
      TAUTOSAKOS TEKSTO PRASMĖ: LYGINAMASIS ASPEKTAS  | 
      THE MEANING OF THE FOLKLORE TEXT: COMPARATIVE ASPECT
     
LILIJA KUDIRKIENĖ
The Proverb Interpretation: Diachronic Aspect
     
GIEDRĖ BUFIENĖ
Kepti karveliai patys į burną nelekia: prasminis vienos patarlės varijavimas (gretinant su lenkų kalbos atitikmenimis) | Roast Pigeons Do Not Fly Into One’s Mouth:Semantic Variation of a Proverb (Paralleled to the Polish Equivalents)
     
LEONARDAS SAUKA
Pastangos švelninti kūrinį: pasakos „Eglė žalčių karalienė“ periferiniai variantai | Attempts at Mitigating the Narrative: Peripheral Variants of the Tale “Eglė – the Queen of Serpents”
     
LINA BŪGIENĖ
Pasakojamoji tautosaka skirtingų kartų žemaičių lūpose: kelios pastabos apie Viekšnių apylinkių pasakojimus | Folk Narratives of Different Generations of Samogitians: Some Remarks on the Folk Stories from Viekšniai
     
RADVILĖ RACĖNAITĖ
Visual Images of Death in Various Genres of Lithuanian Folklore
     
JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ
The Image of Magpie in the Worldview of Lithuanians and Other European Peoples
     
JURGITA MACIJAUSKAITĖ-BONDA
Nepaprastas vaiko gimimas / atsiradimas lietuvių stebuklinėse pasakose | 
Supernatural Birth / Appearance of Child in Lithuanian Fairytales
     
DALIA ČERNIAUSKAITĖ
Regarding the Death–Wedding Metaphor in Lithuanian Funeral Laments
     
VITA IVANAUSKAITĖ
Folklorinė laiško paradigma |  The Folkloric Paradigm of Letter
     
GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ
World Modeling Tendencies in the Youth Telephonic Folklore
     
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
Between Emotion and Ritual: Retracing Baltic Military Rites
 
      ISTORIJA IR FOLKLORAS  |
      HISTORY AND FOLKLORE
    
VILMOS VOIGT
Penkiasdešimt šeštieji ir vengrų folkloristika. Iš vengrų kalbos vertė Vitas Agurkis | 
1956 and the Hungarian Folkloristics. Translated from Hungarian by Vitas Agurkis
     
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA  | 
      FOLKLORE IF NATIONAL MINORITIES
     
Vilniaus apylinkių padavimai. Parengė BEATA PIASECKA, IDA STANKEVIČIŪTĖ, VYKINTAS VAITKEVIČIUS | The Local Legends of the Vilnius Region. Edited by BEATA PIASECKA, IDA STANKEVIČIŪTĖ, VYKINTAS VAITKEVIČIUS
     
      NESKELBTA ARCHYVINĖ MEDŽIAGA  | 
      UNPUBLISHED ARCHIVED MATERIALS
     
Mįslės iš XVIII amžiuje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje sukurtos rankraštinės knygos. Parengė DOMININKAS BURBA | Riddles from the Manuscript Book Created in the 18th Century in the Grand Duchy of Lithuania. Edited by DOMININKAS BURBA
     
      SUKAKTYS  | ANNIVERSARIES
     
RŪTA ŽARSKIENĖ
Zenonas Slaviūnas and the Lithuanian Ethnic Instrumental Music
     
ANDŽELA JAKUBYNIENĖ
The Folklorist Jurgis Dovydaitis: on His 100th Anniversary Approaching
     
From Correspondence between Jurgis Dovydaitis and Juzefa Ramanauskaitė. Edited by ANDŽELA JAKUBYNIENĖ
     
      PRO MEMORIA
     
Profesorius Lutzas Röhrichas (1922–2006) (LILIJA KUDIRKIENĖ) |  Professor Lutz Röhrich (1922–2006)
     
      RECENZIJOS  | REVIEWS
     
GIEDRĖ BUFIENĖ
The Book on Proverbs for Everyone
     
DAIVA VAITKEVIČIENĖ
The English Charms: from Creating Typology to Investigations of Variation
     
RADVILĖ RACĖNAITĖ
What Does a Tale by a Child Tell Us? Remarks on the Margins
     
      ANOTACIJOS  | ANNOTATIONS
     
Vilmos Voigt. Europäische Linien: Studien zur Finnougristik, Folkloristik und Semiotik, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. (JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ)
     
What Goes Around Comes Around: The Circulation of Proverbs in Contemporary Life, edited by Kimberly J. Lau, Peter Tokofsky, Stephen D. Winick, Logan, Utah: Utah State University Press, 2004. (DALIA ZAIKAUSKIENĖ)
     
KRONIKA  | CHRONICLE
     
THE LITHUANIAN FOLKLORE BIBLIOGRAPHY OF 2005.  Edited by VITAS AGURKIS
     
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt