LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 59

VIRŠELIS I COVER

 

REDAKTORIŲ KOLEGIJA I EDITORIAL BOARD 

 

TURINYS I CONTENTS 

 

PRATARMĖ I FOREWORD

 

ŽMONIŲ SANTYKIAI DAINOSE | HUMAN RELATIONSHIPS IN SONGS

 

ARBNORA DUSHI

The Sister-Brother Recognition Motif in the Albanian Folk Ballad: Meaning and Contexts within the National Culture | Sesers ir brolio atpažinimo motyvas albanų liaudies baladėje: reikšmė ir kontekstas nacionalinėje kultūroje

 

ANA MARIA PAIVA MORÃO

Relationship Among Siblings in Portuguese Versions of the Pan-Hispanic Ballad Delgadinha I Brolių ir seserų santykiai portugališkoje ispanakalbės baladės versijoje Delgadinja

 

DAVID ATKINSON

Relationships in Eighteenth-Century Ballads – Negotiation, Ideology, Imagination | Žmonių santykiai XVIII amžiaus baladėse: ribų nustatymas, ideologija, vaizduotė

 

DELIA DATTILO

Folk Songs: Spaces and Reasons. Ruga, Love, Marriage, Departures | Liaudies dainos: erdvė ir motyvacija. Ruga, meilė, vedybos, išvykimas

 

OKSANA MYKYTENKO

My Small Apple Has Rolled Away: Poetic Peculiarities of Funeral Laments for Children in Ukrainian and South Slavic Folklore Traditions | Mano obuolėlis toli nuriedėjo: vaikų laidotuvių raudų poetika ukrainiečių ir pietų slavų liaudies tradicijose

 

TELKIANČIOJI DAINOS GALIA | CONSOLIDATING POWER OF SONGS

 

MARJETKA GOLEŽ KAUČIČ

Singing the Other: Singing in Two Languages and Code-Switching / Stitching | Dainavimas apie Kitą: dvikalbės dainos ir kodų kaitaliojimas / jungimas

 

GERALD PORTER

Metals and Their Workers: Our Thundering Cannon | Metalai ir jų apdirbėjai: mūsų griaudėjantis pabūklas

 

MICHELE TITA

Healing Songs and Music in Southern Italy: the Case of Tarantism | Gydomoji Pietų Italijos muzika ir dainos: tarantizmo atvejis

 

LARYSA LUKASHENKO

Musical Culture of Podlasie: Change, Transformation, Assimilation | Muzikinė Palenkės krašto kultūra: kaita, transformacija, asimiliacija

 

OLENA SERKO

Communication in the Ukrainian Korovay Rite | Komunikacija ukrainiečių karvojaus apeigose

 

BRONĖ STUNDŽIENĖ

Lietuvių talalinė: šiapus ir anapus leidžiamo juoko ribų | The Lithuanian Folk Couplets: On This Side of the Permissible Laughter and Beyond

 

ISTORINIO KONTEKSTO ĮTAKA DAINŲ SKLAIDAI | HISTORICAL CONTEXT AND FOLKSONG DISSEMINATION

 

MARIJA KLOBČAR

The Perception of Bilingual Songs in Slovenia and the Cultural Dimensions of Language Selection | Dvikalbių dainų samprata Slovėnijoje ir kultūriniai kalbos pasirinkimo aspektai

 

BAIBA KROGZEME-MOSGORDA

Songs About Social Classes and Their Presentation in Two Largest Latvian Folksong Editions | Dainos apie socialines klases ir jų pateikimas dviejuose stambiausiuose latvių dainų rinkiniuose

 

LIINA SAARLO

The Dog Goes to Tend the Herd… On Contextualization of the Estonian Child-Lore Collections | Bėga šunelis bandos ganyti... Apie estų vaikų dainų kontekstualizavimą

 

JURGA DZIKAITĖ

Lietuviškojo pasaulio atspindžiai DP stovyklų literatūros vadovėliuose: tautosakos sampratos analizė | Reflections of the Lithuanian World in the Literature Textbooks from the DP Camps: Analyzing the Concept of Folklore

 

DAINAVIMO SOCIOKULTŪRINĖ REIKŠMĖ | SOCIOCULTURAL MEANING OF SINGING

 

MARTHA MARÍA LÓPEZ RAMOS, GILLES ANIORTE TOMASSIAN, MARIO LÓPEZ

Songwriting: a Means to Prevent Gender Violence | Dainų kūryba kaip būdas stabdyti lytinę prievartą

 

SUKAKTYS | ANNIVERSARIES

Bronės Kazlauskienės 100-osioms gimimo metinėms

 
GRAŽINA KADŽYTĖ
 
 
RECENZIJOS, ANOTACIJOS | REVIEWS, ANNOTATIONS
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt