LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XLI

      FOLKLORISTIKA ŠIANDIEN: PERMĄSTANT GAIRES | 
      FOLKLORISTICS TODAY: RETHINKING LANDMARKS
 
GIEDRĖ ŠMITIENĖ
Takios tradicijos samprata | Concept of Fluid Tradition
 
LINA BŪGIENĖ
“I Do Remember…” The Autobiographical Narratives of Lithuanian Women from the Folklorist’s Point of View
 
DALIA ZAIKAUSKIENĖ
Functions of Lithuanian Proverbs in Contemporary Contexts
 
GIEDRĖ BUFIENĖ
The Demographic Situation and Proverbs about Speech (in the Wake of One Discussion)
 
      TAUTOSAKA IR PAPROČIAI MITOLOGIJOS STUDIJOSE | 
      FOLKLORE AND RITES IN THE STUDIES OF MYTHOLOGY
 
LAURYNAS KURILA, VYKINTAS VAITKEVIČIUS
Reflections of the Cremation Rite: the Place Legend about Migonys Hill-Fort
 
DAINIUS RAZAUSKAS
“The Unusual and Unheard-of Story” on the Taken off Scull: Mythological and Ritual Implications
  
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA | 
      FOLKLORE OF NATIONAL MINORITIES 
 
From the Multi-Lingual Folklore of Eastern Lithuania: the Belorussian Folklore not Only in Belorussian
(edited by VILMA DAUGIRDAITĖ)
  
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
 
Leonardui Saukai – 80
Kas į mokslus nesudėta. Įžymų tautosakos mokslininką akademiką Leonardą Sauką kalbina muzikologė ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ | What Escapes Scholarship. The Famous Folklore Researcher, the Academy Professor Leonardas Sauka Interviewed by Musicologist ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ
 
LEONARDAS SAUKA
Development of the Subject of Folklore Research in the Course of the 20th–Beginning of the 21st Century
 
Adelei Seselskytei – 80
GRAŽINA KADŽYTĖ
Iš kur tie metai? | Where Are These Years From?
 
Konstantui Algirdui Aleksynui – 75
Bibliography of Publications by Konstantas Algirdas Aleksynas. Compiled by RŪTA PLESKAČIAUSKIENĖ
 
Lilijai Kudirkienei – 70
DALIA ZAIKAUSKIENĖ
Facts and the Everyday Poetry
 
ROMAS GUDAITIS
Mūsų Lilė | Our Lilė
 
Juozo Žilevičiaus 120-osioms gimimo metinėms
DANUTĖ PETRAUSKAITĖ
The Meaning of Life – Serving the Lithuanian Musical Culture
 
ROMUALDAS APANAVIČIUS
Juozas Žilevičius and the Lithuanian Folk Musical Instruments
      
      RECENZIJOS |  REVIEWS
 
VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
The Partisan Songs in the Book of Lithuanian Folk Songs
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ
Tracing the Footsteps of the Baltic and Slavic History: Glancing at the Melodies of the Belorussian Harvesting Songs
 
DAIVA RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
Are the Samogitians Destined to Alter the Traditional Notion of Calendar Songs?
 
GRAŽINA KADŽYTĖ
Thus People Used to Talk of the Sea and the Coastal Dwellers
  
       ANOTACIJOS |  ANNOTATIONS
 
Sveicināti saldū! Pasakas, teikas, anekdotes, mīklas, sakāmvārdi, tautasdziesmas, ticējumi, Saldus novada folklora Māras Vīksnas atlasē un sakārtojumā, ([sērija] Novadu folklora), LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve, [Rīga:] Zinātne, 2010. (LILIJA  KUDIRKIENĖ)
 
Birutė Jasiūnaitė. Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje: Monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. (RASA KAŠĖTIENĖ)
 
Padainuosim mes suėję: Dainynas: tautinės giesmės, populiarios lietuvių liaudies dainos, rateliai ir žaidimai, literatūrinės dainos: žodžiai ir natos, [sudarytoja Irena Mickevičiūtė-Rimgailienė], Vilnius: Briedis, 20011. (KOSTAS ALEKSYNAS)
          
KRONIKA | CHRONICLE
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt