LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XXXIV
          
      ŽEMAIČIŲ FOLKLORO TYRIMAI |
      STUDIES OF SAMOGITIAN FOLKLORE      
     
PETRAS KALNIUS
The Samogitian Ethnicity: Real or Constructed?
     
BRONĖ STUNDŽIENĖ
The Samogitian Folkloric Memory
     
BRONISLAVA KERBELYTĖ
The Samogitian Folktales in the 19th Century and in the Beginning of the 20th Century
     
LINA BŪGIENĖ
The Nowadays Samogitian Folk Legend: between a Joke and a Scary Story
     
VITA IVANAUSKAITĖ
The Samogitian Dream Narratives: Folkloric Character of the Texts and Contextual Meanings
     
DAIVA RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
Peculiarities of the Folksongs at the Borderlands between Aukštaitija and Samogitia
     
JURGITA ŪSAITYTĖ
Regarding One Aspect of Knowing the Samogitian Folksong Tradition: Tracing the Steps of Folklore Recorders from the 19th–21st Centuries
     
DALIA URBANAVIČIENĖ
Features of the Samogitian Dances, Roundelays and Games
     
RYTIS AMBRAZEVIČIUS
Intonavimas žemaičių dainose | Intonation in Samogitian Songs
     
GAILA KIRDIENĖ
The Characteristic Traits of the Folk Fiddlers Repertoire of the Samogitian Telšiai District
    
RŪTA ŽARSKIENĖ
The Samogitian Instrumental Music-Making and Its Changes
     
JONAS BUKANTIS
Peculiarities of the Western Samogitian Dialect
 
      ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KASDIENYBĖ |
      THE DAILY LIFE OF SAMOGITIAN CULTURE         
 
MARCELIJUS MARTINAITIS
Remembering the Language: from the Sketchbook
     
AUSTĖ NAKIENĖ
Searching for Samogitian Identity on Internet
     
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Folklorist from Aukštaitija Meeting Samogitians
     
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA |
      FOLKLORE OF NATIONAL MINORITIES     
     
Kas šiandien pasakojama latvių ir apie latvius Žemaitijoje. Parengė VILMA DAUGIRDAITĖ | What is Related Today by Latvians and about Latvians in Samogitia. Edited by VILMA DAUGIRDAITĖ    
     
      TEKSTŲ PUBLIKACIJOS | PUBLICATIONS OF TEXTS
            
BIRUTĖ JASIŪNAITĖ
Žemaičių formuliniai keiksmai | Samogitian Swearing Formulas
     
Žemaitiškų keiksmų tekstai. Parengė BIRUTĖ JASIŪNAITĖ | 
Texts of Samogitian Expletives. Edited by BIRUTĖ JASIŪNAITĖ
     
„Didelē graži sapną eso sapnavusi...“ Parengė VITA IVANAUSKAITĖ | 
“I Have Seen a Wonderful Dream…” Edited by VITA IVANAUSKAITĖ
     
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
           
VILMA DAUGIRDAITĖ
Have All the Riddles of the Folkloric Activities of Vincas Krėvė Already Been Solved?
   
LEONARDAS SAUKA
Mykolas Biržiška and Lithuanian Songs: on the Occasion of His 125th Anniversary
     
GRAŽINA KADŽYTĖ
From the Deepest Sources of Ramuva: the 70th Birthday of Venantas Mačiekus
     
ALGIRDAS SABALIAUSKAS
The 100th Anniversary of Pavel Trost
     
KOSTAS ALEKSYNAS
Zenonas Slaviūnas and the Radio: on the Occasion of His Centenary
     
ALGIRDAS SABALIAUSKAS
Commemorating the Dutch Philologist: on the Occasion of His 125th Anniversary
     
JURGA SADAUSKIENĖ
Poetinės semantikos kaita dainose, arba Dainuoti Brazdžionį:100-ąsias gimimo metines paminint | Changes of Poetical Semantics in Songs, or Singing Brazdžionis: on the Occasion of His Centenary
     
      EKSPEDICIJŲ PATIRTIS | 
      FIELDWORK EXPERIENCES
     
VITA IVANAUSKAITĖ
Kuo gilyn į Žemaitiją, tuo daugiau baidymų: Pamąstymai apie ketvirtąją ekspediciją vakarų Lietuvoje | The Deeper You Get into Samogitia, the Greater the Haunting: Reflections of the Fourth Fieldwork Session in Western Lithuania
     
      RECENZIJOS | REVIEWS
     
SAULĖ MATULEVIČIENĖ
“Lithuanian Folklore” by Professor Donatas Sauka and the Grace of Intimacy
     
VITA IVANAUSKAITĖ
Variants of Dialogue in Corresponcence by Kazys Grigas
     
KOSTAS ALEKSYNAS
Už Tėvynę – tad ir už mus | For the Homeland, thus for Ourselves
     
GIEDRĖ BUFIENĖ
Pathways and Fallacies in Systematization of Proverbs
     
      ANOTACIJOS | ANNOTATIONS
     
Jurga Sadauskienė. Didaktinės lietuvių dainos: Poetinių tradicijų sandūra XIX–XX a. pradžioje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. (LILIJA KUDIRKIENĖ)
     
Jadvyga Čiurlionytė, sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. (AUŠRA ŽIČKIENĖ)
     
Barbora Buivydaitė: Autentiškas folkloras, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. (ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ)
     
Jurga Ivanauskaitė. Odė džiaugsmui: Eilėraščiai, Vilnius: Tyto alba, 2007. (LILIJA KUDIRKIENĖ)
     
Druvis: Almanach Сentru etnakasmalogiji «Kryŭja», Mensk, 2005, № 1. (RADVILĖ RACĖNAITĖ)
     
Angelika Juško-Štekele. Latgaliešu folklora, Rēzekne, 2007. (LILIJA KUDIRKIENĖ)
     
KRONIKA | CHRONICLE
     
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt