LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 60

VIRŠELIS I COVER

 

REDAKTORIŲ KOLEGIJA I EDITORIAL BOARD

 

TURINYS I CONTENTS

 

PRATARMĖ I FOREWORD

 

FOLKLORO TYRIMŲ HORIZONTAI I HORIZONS OF FOLKLORE RESEARCH

 

JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ

„Ta pasaka paeina iš Azijos par vainas...“ Kareivis pasakotojas Lietuvos kaimo bendruomenėje XIX a. antrojoje–XX a. pirmojoje pusėje | “This Folktale Comes from Asia through the Wars…” The Soldier – Storyteller in the Lithuanian Village Community in the Second Half of the 19th – the First Half of the 20th Century

 

RŪTA ŽARSKIENĖ

Lietuvių emigrantų JAV pučiamųjų instrumentų orkestrai ir tautinis judėjimas | Brass Bands of the Lithuanian Emigrants in the USA and the National Movement

 

ROKAS SINKEVIČIUS

Auksinių šakų ir vainikėlio motyvai latvių mitologinėse dainose apie Saulės dukros vestuves | Motives of Golden Boughs and Wreath in the Latvian Mythological Songs on the Sun Daughter’s Wedding

 
MARJETA PISK
Language Switching in (Folk) Songs along the Slovenian-Italian Border | Kalbos kaita Slovėnijos ir Italijos pasienio (liaudies) dainose
 
 
RYTIS AMBRAZEVIČIUS
Tradicinio dainavimo stiliaus tyrimo metodika. Dinamika ir greitas garso aukščio kitimas | Techniques for Studying Traditional Singing Style. Dynamics and Rapid Pitch Change
 
 
TARPDALYKINIAI KONTEKSTAI I INTERDISCIPLINARY CONTEXTS
 
 
ASTA SKUJYTĖ-RAZMIENĖ, MILDA KONTRIMĖ
Sąmokslas ar bausmė? Maro kilmės teorijos Europoje ir jų atgarsiai Lietuvoje | Conspiracy or Punishment? Theories on the Origins of Plague in Europe and Their Reception in Lithuania
 
 
RAMUNĖ BLEIZGIENĖ
Džiaugsmai visoki XIX a. vidurio–XX a. pradžios lietuviškuose vadovėliuose | Various Forms of Joy in Lithuanian Textbooks from the Middle of the 19th – Beginning of the 20th Century
 
 
MYKOLĖ LUKOŠIENĖ
Marking Territory in a Transforming Neighbourhood: the Šančiai ‘Chair’ Parade | Teritorijos žymėjimas kintančiame rajone: Šančių paradas „Kėdė“
 
 
SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
 
Teodoro Brazio 150-osioms gimimo metinėms
ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ
Skynęs kelią lietuviškam muzikos mokslui | Promoter of the Lithuanian Music Research
 
Petro Zalansko 120-osioms gimimo metinėms
MODESTA LIUGAITĖ-ČERNIAUSKIENĖ
Petro Zalansko sukakties proga – apie Dzūkų kultūros festivalį „Čiulba ulba“ | Anniversary of Petras Zalanskas and Dzūkija Culture Festival “Čiulba ulba”
 
100-osioms gimimo metinėms
GRAŽINA KADŽYTĖ
Eugenija Šimkūnaitė ir „Indrajos byla“ | Eugenija Šimkūnaitė and the “Case of Indraja”
 
Mitologui Dainiui Razauskui – 60
Būti mitologu – su širdimi ir iš širdies. DAIVOS VAITKEVIČIENĖS pokalbis su Dainiumi Razausku | Researching Mythology – with the Heart and from the Heart. DAIVA VAITKEVIČIENĖ interviewing Dainius Razauskas
 
 
IŠ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS RANKRAŠTYNO I FROM THE LITHUANIAN FOLKLORE ARCHIVES 
 
 
RIMA VISACKIENĖ
Tautosakos puoselėtoja Stanislava Stripinienė ir jos garso įrašų kolekcija | Nurturer of Folklore Stanislava Stripinienė and Her Collection of Sound Recordings
 
IRENA ŽILIENĖ
Apie Jono Balio korespondenciją | On the Correspondence of Jonas Balys
 
 
RECENZIJOS, ANOTACIJOS | REVIEWS, ANNOTATIONS
 
 
LINA PETROŠIENĖ
Savaiminė nežymioji dainų kūryba: be sienų ir ribų | Spontaneous Marginal Songwriting without Borders
 
JURGA JONUTYTĖ
Sutartinės: paveldas kaip motyvas radikaliam naujumui | Sutartinės: Heritage as Motive for Radical Innovation
 
ROMUALDAS APANAVIČIUS
Užatlantės lietuvių dainos | Transatlantic Lithuanian Songs
 
Toms Ķencis. Vācot padomju folkloru, Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2019. LILIJA KUDIRKIENĖ
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt