LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai XX (XXVII)
     
      TAUTOSAKOS TEKSTAS IR KONTEKSTAS |
      FOLKLORE TEXT AND CONTEXT
 
LINA BŪGIENĖ
Context of Communicative System: Interactions of Folk Legends and Proverbs (Summary)
 
POVILAS KRIKŠČIŪNAS
Internet Folklore: Separate Kind or Mere Means of Dissemination? (Summary)
 
BRONĖ STUNDŽIENĖ
Out of Folk Songs Poetics: The Image of Wine and Its Context (Summary)
 
EDMUNDA VENGRYTĖ-JANAVIČIENĖ
Foreigners in Lithuanian Folk Couplets (Talalinės)  (Summary)
 
GRAŽINA KADŽYTĖ
The First is the Best: Text and Contexts in the Common Law (Summary)
 
AUŠRA ŽIČKIENĖ
Combination of Three Layers of Musical Culture in Lithuanian Funeral Rites (Summary)
 
RIMANTAS SLIUŽINSKAS
Early Terminological Sources of Lithuanian Ethnomusicology: Discoveries and Mistakes (Summary)
 
ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ
Musical Folkloristics by Oskar Kolberg: Crystallization of the Subject (Summary)
 
JŪRATĖ PETRIKAITĖ
Looking at the Folklorized Songs by Lithuanian Composers of the National Revival Movement and the Interwar Period (Summary)
 
AUSTĖ NAKIENĖ
Relations of Modern Lithuanian Music and Traditions (Summary)
 
RŪTA ŽARSKIENĖ
Tuning in the Instrumental Music and Its Perception (Summary)
 
RYTIS MABRAZEVIČIUS
Psychoacoustical Approaches of Reconstruction of Scales (Summary)
 
DALIA ČERNIAUSKAITĖ
Functions of Metaphor in Lithuanian Incantations (Summary)
 
AELITA KENSMINIENĖ
Problems of Riddles Systematization (Summary)
 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕНКО
 
      IŠ NAUJŲ TYRINĖJIMŲ | FROM NEW INVESTIGATIONS
 
NIJOLĖ LAURINKIENĖ
Rainbow in Lithuanian Oral Tradition (Summary)
 
JURGA SADAUSKIENĖ
Expressions of Normative Character in the Late Folk Songs (Summary)
     
      MOKSLINIS PAVELDAS | SCIENTIFIC HERITAGE
 
YRJÖ PENNTINEN. Karo žinia. Iš suomių kalbos vertė JULIJA KUNDROTAITĖ | 
YRJÖ PENNTINEN. War Message. Translated from Finnish by JULIJA KUNDROTAITĖ
     
      TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA |
      FOLKLORE OF NATIONAL MINORITIES
     
Pietryčių Lietuvos lenkų liaudies dainos. Parengė RIMANTAS SLIUŽINSKAS | Polish Folk Songs from South-Eastern Lithuania. Edited by Rimantas Sliužinskas (Summary)
     
      NESKELBTA ARCHYVINĖ MEDŽIAGA | 
      THE UNPUBLISHED ARCHIVED MATERIALS
     
Jurgio Dovydaičio ir Eleonoros Balčiūnienės susirašinėjimas. Parengė IRENA ŽILIENĖ | Correspondence of Jurgis Dovydaitis with Eleonora Balčiūnienė
     
      LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI |
      CELEBRATING THE 100th ANNIVERSARY OF REGAINING LITHUANIAN PUBLICATION IN LATIN ALPHABET
     
Lietuvių tautosaka Aleksandro Pogodino išvykos į Kauno guberniją ataskaitose. Parengė RASA KAŠĖTIENĖ | Lithuanian Folklore in the Accounts of Aleksandr Pogodin Travel into Kaunas Gubernia. Edited by  RASA KAŠĖTIENĖ 
     
      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES
     
LEONARDAS SAUKA
Juozas Brazaitis-Ambrazevičius ir žodinė literatūra | 
Juozas Brazaitis-Ambrazevičius and Oral Literature
     
ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ
Kompozitorius Balys Dvarionas ir folkloras | Composer Balys Dvarionas and Folkore
     
ANDŽELA JAKUBYNIENĖ
Tautosakos rinkėjas Petras Lapienė | Folklore Collector Petras Lapienė
     
      PRO MEMORIA
 
     
       RECENZIJOS, ANOTACIJOS | 
       REVIEWS, ANNOTATIONS
     
Suvalkijos dainos ir muzika. 1935–1939 metų fonografo įrašai / Songs and Music from Suvalkija. Phonograph records of 1935–1939. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. (GAILA KIRDIENĖ)
     
Gervėčių melodijos. Sudarė ir parengė Vida Daniliauskienė ir Joana Giedrė Razmukaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003. (AUSTĖ NAKIENĖ)
     
FF Communications, No 279: Sommeils et veilles dans le conte, merveilleux grec. Par Marilena Papachristophorou. Helsinki, 2002. (DAIVA VAITKEVIČIENĖ)
     
Folklore: Electronic Journal of Folklore, vol. 20–22. Ed. by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, 2002. (LINA BŪGIENĖ)
     
“A Friend in Need is a Friend Indeed”: A Festschrift for Professor Wolfgang Mieder on the Occasion of his Sixtieth Birthday February 17, 2004. Burlington, Vermont: The University of Vermont, 2004. (VITAS AGURKIS)
   
А. В. Никитина.Образ кукушки в славянском фольклоре. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2002. (VITA IVANAUSKAITĖ)
     
NAUJIENOS TRUMPAI | NEWS IN BRIEF
     
KRONIKA | CHRONICLE
     
SUTRUMPINIMAI | ABBREVIATIONS
     
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt