LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 61

VIRŠELIS I COVER

 

REDAKTORIŲ KOLEGIJA I EDITORIAL BOARD

 

TURINYS I CONTENTS

 

PRATARMĖ I FOREWORD

 

 

AKADEMIKUI LEONARDUI SAUKAI – 90 

 

 

DAINAVIMO SOCIOKULTŪRINĖS REIKŠMĖS IR SLINKTYS | SOCIOCULTURAL MEANINGS AND SHIFTS IN SINGING

 

JURGA SADAUSKIENĖ

Liaudies dainos kanoninė samprata: nuo XVIII a. iki šių dienų | Canonical Concept of Folksong from the 18th Century until Nowadays 

 

MODESTA LIUGAITĖ-ČERNIAUSKIENĖ

Tremtinių, politinių kalinių dainavimas: liminalumo aspektas | Singing of Deportees and Political Prisoners: Aspect of Liminality  

 

AUSTĖ NAKIENĖ

Romantizmo motyvai partizanų ir tremtinių dainose | Romantic Motives in the Lithuanian Partisan and Deportee Songs

 

LINA PETROŠIENĖ

Lietuvininkų dainavimo tradicija XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje | Singing Tradition of the Inhabitants of Lithuania Minor from the Second Half of the 20th Century to the Beginning of the 21st Century 

 

EGLĖ GELAŽIŪTĖ-PRANEVIČIENĖ

Autentiškumo slinktys: elektroninė šokių muzika kaip terpė šiuolaikinei folkloro raiškai | Shifts in Authenticity: Electronic Dance Music as Environment for Contemporary Folklore Forms 

 

 

IDEOLOGINIAI FOLKLORO KONTEKSTAI I IDEOLOGICAL CONTEXTS OF FOLKLORE

 

 

BRONĖ STUNDŽIENĖ

Laiko žymės Dainyno skelbimo istorijoje | Traces of Time in the History of Editing the Book of Lithuanian Folk Songs 

 

LINA BŪGIENĖ

Folkloras ir politika: prigimtinės sąsajos ir įsišaknijusios stigmos | Folklore and Politics: Inherent Connections and Entrenched Stigmas  

 

PASAULĖVAIZDŽIO IR TAPATYBĖS TYRIMAI I STUDIES OF WORLD VIEW AND IDENTITY 

 

AELITA KENSMINIENĖ

Lietuvių mįslės apie puodą – žmogaus gyvenimo alegorijos | Lithuanian Riddles of the Pot as Allegories of the Human Life 

 

JURGITA SENULIENĖ

Amerikos lietuvių tapatybės ir maisto istorinis naratyvas | Historical Narrative of American Lithuanian Identity and Food   

 

SUKAKTYS I ANNIVERSARIES

 

200-ĄSIAS GIMIMO METINES MININT

 

JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ

Augustas Schleicheris – pirmasis lietuviškų pasakų skelbėjas | August Schleicher as the First Publisher of Lithuanian Folktales  

 

LILIJAI KUDIRKIENEI – 80 

Kelias patarlių link. Paremiologę Liliją Kudirkienę kalbina DALIA ZAIKAUSKIENĖ | The Way to Proverbs. DALIA ZAIKA USKIENĖ interviewing paremiologist Lilija Kudirkienė  

 

RECENZIJOS, ANOTACIJOS I REVIEWS, ANNOTATIONS

 

SUSANNE ÖSTERLUND-PÖTZSCH

Lithuanian Folklore in Changing Cultural and Social Contexts | Lietuvių folkloras kintančiame kultūriniame ir socialiniame kontekste 

 

MARIJA ZAVJALOVA

Knyga apie baltų gėrimus ir apeigas | The Book on Baltic Drinks and Rites 

 

DAIVA VAITKEVIČIENĖ

Knyga apie unikalų latvių užkalbėjimų rinkinį | A Book about a Unique Collection of Latvian Charms

 

JURGA SADAUSKIENĖ

Žvelgiantis į atminties atodangas| Looking at the Exposures of Memory 

 

 

KRONIKA I CHRONICLE 

 

MŪSŲ AUTORIAI I OUR CONTRIBUTORS

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt