LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Tautosakos darbai 58

VIRŠELIS I COVER 

 

REDAKTORIŲ KOLEGIJA I EDITORIAL BOARD 

 

TURINYS I CONTENTS

 

PRATARMĖ I FOREWORD 

 

MAŽŲJŲ FORMŲ TAUTOSAKOS TYRIMAI | RESEARCH OF THE SMALL FORMS OF FOLKLORE

 

DALIA ZAIKAUSKIENĖ

Savos žydinčios tvoros ir žalesnė žolė anapus jų: paremijų skolinimosi priežastys ir jų prigijimo prielaidos

The Flowering Fences and the Greener Grass on the Other Side of Them: Reasons for Borrowing Paremias and Prerequisites for Their Adaptation

 

IRENA SNUKIŠKIENĖ 

„Kas tiesa – tai ne melas“: tiesos ir melo konceptualizavimas lietuvių paremijose I

 “What Is True Is Not a Lie”5: Conceptualization of Truth and Lie in Lithuanian Proverbs  

 

MONIKA BOGDZEVIČ

Kognitywny obraz WSTYDU na materiale przysłów polskich i litewskich

Kognityvinis GĖDOS vaizdas lietuvių ir lenkų kalbų paremijose I

The Cognitive Representation of SHAME in Lithuanian and Polish Paremias

 

AELITA KENSMINIENĖ 

Mįslė apie kalbančią plunksną: motyvų klajonės

Riddle of the Talking Quill: Wandering Motives 

 

SAKYTINĖS IR RAŠTO KULTŪROS SAMPYNOS | CONTACTS OF ORAL AND WRITTEN CULTURE

 

JURGITA ŪSAITYTĖ 

Dainų recepcija tautinio atgimimo laikotarpio lietuviškoje spaudoje

Reception of Folksongs in the Lithuanian Press of the National Revival

 

RAMUNĖ BLEIZGIENĖ 

Valstiečių raštingumo praktikos Žemaitės apsakymuose

Practices of Peasant Literacy in the Short Stories by Žemaitė

 

GYVENIMO PASAKOJIMAS IR MODERNIOJI TAPATYBĖ | LIFE STORY AND MODERN IDENTITY

 

JURGA JONUTYTĖ 

Apie pasirinkimą, sukuriantį modernųjį „aš“ sakytiniuose gyvenimo pasakojimuose

Choices Creating the Modern Self in Oral Life Stories

 

 

MYKOLĖ LUKOŠIENĖ

Individualios miestietiško modernėjimo istorijos pokario vilniečių profesiniuose pasakojimuose

Stories of Individual Urban Modernization in the Occupational Narratives of the Post-War Vilnius Inhabitants

 

TRADICINIO PASAULĖVAIZDŽIO STUDIJOS | STUDIES OF THE TRADITIONAL WORLDVIEW

 

AUDRONĖ GEDŽIŪTĖ 

Perceptions of Human Nature in Celtic Tradition: Significance of the Figure of the Bird

Žmogaus prigimties sampratos ankstyvojoje keltų tradicijoje: paukščio figūros reikšmė

 

 

О Л Е Г  С М О Л Я К, П А В Л О  С М О Л Я К, О К С А Н А  Д О В Г А Н Ь

Образ воды в традиционных обрядах и песнях Западного Подолья

Vandens įvaizdis Vakarų Podolės tradicinėse apeigose ir dainose I

The Image of Water in the Traditional Rituals and Folksongs of the Western Podolia

 

 

SUKAKTYS I ANNIVERSARIES 

 

Donato Saukos 90-osioms gimimo metinėms 

 

VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ 

Folkloristika be iliuzijų

Keletas minčių apie Donato Saukos tautosakinių tyrimų kontekstus

Folkloristics without Illusions

Some Thoughts on the Contexts of Folklore Research by Donatas Sauka

 

 

Profesorės Angelės Vyšniauskaitės gimimo šimtmetį prisimenant

 

RASA PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ 

Iki gyvenimo pabaigos neatsitraukusi nuo etnologijos

Lifetime Devotion to Ethnology 

 

 

PRO MEMORIA 

 

ROMUALDAS APANAVIČIUS 

Alfonsas Motuzas (1955 11 22–2019 11 01)

 

 

RECENZIJOS IR KNYGŲ APŽVALGOS I BOOK REVIEWS 

 

JONAS VAIŠKŪNAS

Nearti dangūs

Unploughed Skies

 

LAIMA ANGLICKIENĖ 

Dešimtmečio derlius: ilgai lauktas trečiasis patarlių tomas 

Harvest of the Decade: The Long-Awaited Third Volume of Proverbs

 

JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ

Folkloristika skaitmeninėje eroje: nuo internetinio folkloro iki skaitmeninio archyvo 

Folkloristics in the Digital Era: From Internet Folklore to Digital Archive

 

 

KRONIKA I CHRONICLE 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt