LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 40 (2018)
 
Įžanginis žodis
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Atminų tekstelis Juozui Pratarmė Apučiui | A Small Text of Remembrance for Juozas Aputis
 
STRAIPSNIAI
 
ALGIS KALĖDA
Sugrįžimai mūsų laikais: Juozo Apučio aktualumas „tada“ ir „dabar“ | Return to Our Times: Juozas Aputis’s Relevance “Then” and “Now”
 
KĘSTUTIS NASTOPKA
Juozo Apučio novelių triptiko Žalias laiko vingis diskursinė struktūra | Discourse Structure in Juozas Aputis’s Triptych of Short Stories The Green Bend of Time
 
LORETA MAČIANSKAITĖ
Technikos objektai filologo pasaulyje: Juozo Apučio pasaulėvaizdžio koordinatės | Technical Objects in the Writing of a Philologist: The Coordinates of Juozas Aputis’s Worldview
 
DAINIUS VAITIEKŪNAS
Juozo Apučio novelė „Nesmagu, kad liekat vienas“: implikuotasis Bronius Radzevičius | Juozas Aputis’s Short Story “It Is Unfortunate That You Are Left Alone”: Bronius Radzevičius’s Implication
 
JŪRATĖ SPRINDYTĖ
Mažasis romanas Vargonų balsas skalbykloje: kartos laikysenos sovietmečiu | The Short Novel The Sound of Organs in a Laundry: One Generation’s Attitudes During the Soviet Period
 
GIEDRĖ SMOLSKAITĖ
Skaitymas įtempus ausis: Kosto Ostrausko drama | Reading With Attuned Ears: Music in the Plays of Kostas Ostrauskas
 
PUBLIKACIJOS
 
PETRAS BRAŽĖNAS. Dešimtmečiai jo lauke | Decades With Aputis
 
GYTIS LUKŠAS. Ak, Juozaputi! | Oh, Juozaputis!
 
VALENTINAS SVENTICKAS. Vieškelyje? Rūke? | On the Road? In the Fog?
 
BIRUTĖ JONUŠKAITĖ. Rašytoją Juozą Aputį prisimenant | Remembering the Writer Juozas Aputis
 
EDMUNDAS KAZLAUSKAS. Juozo Apučio beieškant | In Search of Juozas Aputis
 
NUOMONIŲ DOMINO
 
RASA ČEPAITIENĖ
Balsas tyruose? | A Voice in the Wild..?
 
RECENZIJOS
 
DALIA SATKAUSKYTĖ
Asmeninė poezijos istorija (Algis Kalėda, Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai: Arba tarp Dioniso ir Apolono) | A Personal History of Poetry (Algis Kalėda, The Contexts of Kornelijus Platelis’s Poetry: Or Between Dionysus and Apollo)
 
ELŽBIETA BANYTĖ
Nelaimė kaip pasirinkimas (Tomas Venclova, Nelyginant šiaurė magnetą: Pašnekesiai su Ellen Hinsey) | Misfortune as a Choice (Tomas Venclova, Magnetic North: Conversations with Ellen Hinsey)
 
ANTANAS ŠIMKUS
Atpažintieji gyvenimo ir kūrybos ženklai (Valdemaras Kukulas, Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: Ženklai ir pražvalgos) | Recognisable Signs of Life and Work (Valdemaras Kukulas, The Life and Work of Paulius Širvys: Signs and Explorations)
 
DONATA MITAITĖ
Istorikas apie poeziją (Mindaugas Tamošaitis, Mes esam Šiaurės krašto…: Poetui Eugenijui Matuzevičiui (1917–1994) – 100 metų) | A Historian on Poetry (Mindaugas Tamošaitis, We Are a Northern People…: Centenary of the Poet Eugenijus Matuzevičius (1917–1994))
 
ŠIO NUMERIO AUTORIAI | CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME
 
ATMENA AUTORIAMS | SUBMISSION GUIDELINES
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt