LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 48 (2022)

COVER / VIRŠELIS

EDITORIAL BOARD / REDAKTORIŲ KOLEGIJA

CONTENTS / TURINYS

FOREWORD I / PRATARMĖ I 

FOREWORD II / PRATARMĖ II 

 

PUBLICATIONS OF TEXTS. I TEKSTŲ PUBLIKACIJOS I 

 

DAVID G. ROSKIES.

A Selection from Zalmen Szyk's Toyznt yor Vilne / Ištraukos iš Zalmeno Šyko Toyznt yor Vilne

 

ZALMEN SZYK.

Toyznt yor Vilne 

 

ARTICLES / STRAIPSNIAI

 

MIKHAIL KRUTIKOV

Vilne, Vilne undzer Meka: A City on the Border between Old and New, East and West / Vilne, Vilne Undzer Meka: miestas tarp sena ir nauja, Rytų ir Vakarų

 

CECILE E. KUZNITZ

Touring Vilna: Images of the City and its Jews in Guidebooks and Travelogues, 1856–1939 / Pasivaikščiojimai po Vilną: miestas ir jo žydai vadovuose po miestą ir kelionių aprašymuose, 1856–1939

 

JOANNA DEGLER (LISEK)

Between Ethnocentrism and Multiculturalism: The Cultural Landscape in Polish Guidebooks to Vilnius (1856–1939) and Zalmen Szyk's Toyznt yor Vilne / Tarp etnocentrizmo ir daugiakultūriškumo: kultūrinis kraštovaizdis vadovuose po Vilnių lenkų kalba (1856–1939) ir Zalmeno Šyko Toyznt yor Vilne

 

VLADIMIR LEVIN

Maps, Synagogues, the City of Vilne, and Zalmen Szyk / Žemėlapiai, sinagogos, Vilnius ir Zalmenas Šykas

 

LAIMA LAUČKAITĖ

The Iconography of Jewish Vilna during the First World War / Žydiškojo Vilniaus ikonografija Pirmojo pasaulinio karo metais

 

THEODORE R. WEEKS

Reading Vilna in the First World War / Vilnos skaitymas Pirmojo pasaulinio karo metais 

 

SAMUEL D. KASSOW

The Mother City of Jewish Public Life: Zalmen Reyzen's Image of Interwar Vilna / Svarbiausias miestas žydų viešajame gyvenime: Zalmeno Reizeno tarpukario Vilnos vaizdinys 

 

MINDAUGAS KVIETKAUSKAS

From Shulhoyf to Montparnasse: Cultural Collage in Moshé Vorobeichic's Photography Book The Ghetto Lane in Wilna (1931) / Nuo Šulhoifo iki Monparnaso: kultūrinis koliažas Moišės Vorobeičiko fotoknygoje Vilniaus žydų gatvė (1931)

 

DAVID G. ROSKIES

Speaking for the Shulhoyf: The Vilna Voices of Ayzik-Meyer Dik / Kalbant už Šulhoifą: Aiziko Meiro Diko Vilnos balsai 

 

AVNER HOLTZMAN 

Vilna as a Centre of Hebrew Literature: The Journal Hazman / Vilna kaip hebrajų literatūros centras: žurnalas Hazman

 

LARA LEMPERTIENĖ

Moyshe Kulbak's and Zalman Shneour's Vilnius: Poetic Reality versus Gloriours Contruct / Moišės Kulbako ir Zalmano Šneuro Vilnius: poetinė realybė prieš pakylėtą konstruktą

 

JUSTIN CAMMY

The Prose of Everyday Life: Moyshe Levin's Vilna Peoplescapes / Kasdienio gyvenimo proza: Moišės Levino Vilnos žmonių portretai 

 

PUBLICATIONS OF TEXTS. II / TEKSTŲ PUBLIKACIJOS II 

 

JUSTIN CAMMY.

Moyshe Levin. Three Vilna Stories / Moišė Levinas. Trys istorijos apie Vilnių 

 

MOYSHE LEVIN.

Motye the Coachman / Vežikas Motjė

Tsalel the Glazier after the Pogrom: A Tale of the November Days in Vilna, 1936  / Stiklius Calelis po pogromo: pasakojimas apie lapkričio dienas Vilniuje 1936-aisiais

A Memorial by River / Paminklas prie upės

 

CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME / ŠIO NUMERIO AUTORIAI

SUBMISSION GUIDELINES / ATMENA AUTORIAMS 

 

 

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt