LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 39

PratarmėForeword

 
STRAIPSNIAI
 
JURGITA ŽANA RAŠKEVIČIŪTĖ
Asmuo ir Holokaustas Icchoko Mero romane Lygiosios trunka akimirką | The Individual and the Holocaust in Icchockas Meras’s Stalemate 
 
DALIA ČIOČYTĖ
Demoniškumo samprata Herkaus Kunčiaus apysakoje Ištikimiausias metafizinis draugas ir Mariaus Ivaškevičiaus dramoje Mistras | The Concept of the Demonic in Herkus Kunčius’s Novella A Most Loyal Metaphysical Friend and Marius Ivaškevičius’s Drama The Mistr
 
NERINGA BUTNORIŪTĖ
Antano A. Jonyno poezija ikoniškumo aspektu | Elements of Iconicity in the Poetry of Antanas A. Jonynas
 
JUSTYNA PRUSINOWSKA
Latviškasis sapnas kaip susitikimų su Kitu erdvė | “The Latvian Dream” as a Meeting Space with the Other
 
IMELDA VEDRICKAITĖ
Moralinis žmogaus tapsmas ir siurrealistinė vaizduotė. Saulius Tomas Kondrotas ir Šarūnas Sauka | Human Moral Becoming and the Surrealist Imagination: Saulius Tomas Kondrotas and Šarūnas Sauka
 
IRENA EGLĖ LAUMENSKAITĖ, kun. ALGIRDAS AKELAITIS
Apie mąstyseną ir kalbą: Arba kaip meldžiamės, taip tikime, kaip tikime – taip gyvename | About Mindset and Language: Or We Believe As We Pray, We Live As We Believe
 
PUBLIKACIJOS
 
JŪRATĖ LEVINA
Neskelbtos Algirdo Juliaus Greimo recenzijos apie lietuvių literatūros istoriją | Algirdas Julius Greimas’s Unpublished Reviews about Lithuanian Literary History
 
ALGIRDAS JULIUS GREIMAS
Pranas Naujokaitis, Lietuvių literatūra Juozas Girnius, „Grįžtant prie Žemės“ Literatūros lankuose | Pranas Naujokaitis, Lithuanian Literature Juozas Girnius, “Returning to Žemė (Earth)” in Literatūros lankai (Literary Folios)
 
AGATA BIELIK-ROBSON
Ironija, tragedija, bendrystė: Richardas Rorty barbaro akimis (vertė Brigita Speičytė) | Irony, Tragedy, Community: Richard Rorty Through the Eyes of a Barbarian (translated by Brigita Speičytė)
 
NUOMONIŲ DOMINO
 
BEATA KALĘBA
Nuo vienišumo iki artimos bendrystės jausmo | From Loneliness to a Feeling of Close Friendship
 
RECENZIJOS
 
PAULIUS JEVSEJEVAS
Kad būtų prasmės, reikia pramanų (Nijolė Keršytė, Pasakojimo pramanai) | For There to Be Meaning, There Must Be Fiction (Nijolė Keršytė, Narrative Fictions)
 
RITA TŪTLYTĖ
Vertimai kaip veidrodis (Gintarė Bernotienė, Apie žodžių sandūros tikslumą: Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimai ir vertinimai) | (Gintarė Bernotienė, About the Exact Confluence of Words: Translations and Evaluations of Judita Vaičiūnaitė’s Poetry)
 
BRIGITA SPEIČYTĖ
Literatūra kryžkelėje (Beata Kalęba, Rozdroże: Literatura polska w kręgu litewskiego odrodzenia narodowego) | (Beata Kalęba, Rozdroże: Crossroads: Polish Literature in the Context of Lithuanian National Rebirth)
 
VIKTORIJA ŠEINA
 
LAIMUTĖ ADOMAVIČIENĖ
Ar laikas tolina Maironį? (Maironis: Laiškai. Atsiminimai) | Does Time Distance Us From Maironis? (Maironis: Letters and Recollections)
 
ŠIO NUMERIO AUTORIAI | CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt