LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 37

Pratarmė | Foreword

 
STRAIPSNIAI | ARTICLES
 
AUŠRA JURGUTIENĖ
Vytauto Kubiliaus, Rimvydo Šilbajorio kritika ir dekonstrukcijos vaiduoklis | The Criticism of Vytautas Kubilius and Rimvydas Šilbajoris and the Ghost of Deconstruction

VIRGINIJA CIBARAUSKĖ
Jurijaus Lotmano kultūros semiotikos paradoksas | The Paradox of Yuri Lotman’s Cultural Semiotics

VIKTORIJA ŠEINA 
Maironio kanonizacijos dinamika XX a. I pusės lietuvių literatūros kritikoje The Dynamic of Maironis’s Canonization in Lithuanian Literary Criticism of the First Half of the Twentieth Century

AUŠRA MARTIŠIŪTĖ-LINARTIENĖ
Teatrinių eksperimentų intertekstai Kosto Ostrausko dramose | Intertexts of Theatrical Experiments in the Plays of Kostas Ostrauskas 
 
DONATA MITAITĖ
30-ųjų metų kartos konformizmas ir iliuzijos The 1930s Generation’s Conformism and Illusions

KRISTINA VAISVALAVIČIENĖ
XX a. tarpukario lietuvių vaikų periodikos komunikaciniai modeliai: vaikų literatūros premijos | Communication Models in Twentieth Century (Interwar) Lithuanian Children’s Periodicals: Children’s Literary Awards
 
NUOMONIŲ DOMINO | DOMINO OF OPINIONS
 
IRENA EGLĖ LAUMENSKAITĖ
Kas tikro? Apmąstymai apie nevienareikšmę sovietmečio patirtį ir jos tyrimus | What is Real? Reflections on the Ambiguity and Study of Soviet Experience
 
POKALBIAI | DISCUSSION
„Iš kelių stebuklingų įstrigusių frazių jau galėjau orientuotis“: poetą, vertėją ALMĮ GRYBAUSKĄ kalbina NERINGA BUTNORIŪTĖ | “A few miraculously memorable phrases helped me find my way”: NERINGA BUTNORIŪTĖ speaks with the poet and translator ALMIS GRYBAUSKAS
 
RECENZIJOS | REVIEWS
 
REGINA KVAŠYTĖ
Savęs suvokimas, arba apie baltų santykį su pasauliu | Self-awareness, or On the Baltic Relationship to the World
 
LAIMUTĖ ADOMAVIČIENĖ
Ar Auginančioji literatūra – istorija? | Is Formative Children’s Literature – History?
 
JŪRATĖ SPRINDYTĖ
Prasmių raiška, raiškos prasmė | The Expression of Meanings, the Meaning of Expression
 

ŠIO NUMERIO AUTORIAI | CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt