LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 45

Pratarmė I Foreword

 

STRAIPSNIAI I ARTICLES

 

ARŪNAS SVERDIOLAS 

Witoldas Gombrovičius ir filosofija I Witold Gombrowicz and Philosophy

 

RITA TŪTLYTĖ

Ramios būties provaizdžiai: vieno romano pėdsakais (Alfonso Nykos-Niliūno ir Adalberto Stifterio kūryba) I Primal Images of a Peaceful Being: Tracing a Novel (Works by Alfonsas Nyka-Niliūnas and Adalbert Stifter)

 

GINTARĖ BERNOTIENĖ
Apie Henriko Nagio niveau I On Henrikas Nagys’ Niveau 
 
 
BRIGITA SPEIČYTĖ
Istorija aristokratės akiratyje: Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė istoriniai romanai I History in the Scope of a Female Aristocrat: Historical Novels by Sophie de Tisenhaus de Choiseul-Gouffier
 
 
PAULIUS JEVSEJEVAS
Sigito Gedos ankstyvosios kūrybos poetinis diskursas I Poetic Discourse in the Early Works of Sigitas Geda 
 
 
PUBLIKACIJOS I PUBLICATIONS
 
JUOZAS GIRDZIJAUSKAS
Mano gyvenimas: atsiminimai. Parengė EUGENIJUS ŽMUIDA I My Life: Reminiscences. Prepared by EUGENIJUS ŽMUIDA
 
LORETA MAČIANSKAITĖ
110-osioms Antano Škėmos gimimo metinėms. Prisiminimų diptichas I Antanas Škėma’s 110th Birth Anniversary. The Diptych of Memories
 
KAZYS DAUGĖLA
Antanas Škėma – mano suolo draugas I Antanas Škėma – My Classmate
 
KRISTINA ŠKĖMAITĖ-SNYDER
Petruška I Petrushka
 
 
RECENZIJOS I REVIEWS
 
JURGITA ŽANA RAŠKEVIČIŪTĖ
Apie dvigubą žvilgsnį: vaižgantistikos ir epistolikos tyrimai I A Twofold Look: Researching Vaižgantas’s Studies and Epistolary 
 
DALIA CIDZIKAITĖ
Lyginamoji lyginamųjų literatūrų Europoje studija I A Comparative Study of Comparative Literature in Europe
 
JURGA SADAUSKIENĖ
Nauja etnomuzikologinė monografija: šiuolaikiškai apie tradiciją, globaliai apie bendruomeniškumą, profesionaliai apie mėgėjiškumą I A New Ethnomusicological Monograph: On Tradition in a Contemporary Way, On Community in a Global Way, and On Amateurism in a Professional Way 
 
ŠIO MĖNESIO AUTORIAI I CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME
ATMENA AUTORIAMS I SUBMISSION GUIDELINES
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt