LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Colloquia 38 (2017)

Pratarmė | Foreword

 

STRAIPSNIAI | ARTICLES

 

VIGMANTAS BUTKUS
Literatūrinės baltistikos samprata: įvairios versijos | The Concept of Literary Baltistics: Several Versions
 
DALIA ČIOČYTĖ
Senosios baltų tikybos „krikštijimas“ Kazio Bradūno lyrikoje | The “Christening” of Ancient Baltic Religion in Kazys Bradūnas’s Poetry
 
AISTĖ KUČINSKIENĖ | 
Komparatyvistikos (ne)įmanomybė: Juozas Tumas-Vaižgantas ir Miguelis de Unamuno | The (Im)Possibility of Comparativism: Juozas Tumas-Vaižgantas and Miguel de Unamuno
 
VYTAUTAS RUBAVIČIUS
Vytautas Kubilius: aktualioji tarybmečio hermeneutika | Vytautas Kubilius: The Relevance of Soviet-Era Hermeneutics
 
AURELIJA MYKOLAITYTĖ
Kultūrinės traumos atšvaitai Romualdo Granausko romane Duburys ir Ramūno Klimo romane Maskvos laikas | Reflections of Cultural Trauma in Romualdas Granauskas’s novel Duburys (The Pit) and Ramūnas Klimas’s Maskvos laikas (Moscow Time)
 
AKVILĖ ŠIMĖNIENĖ
Feministinė fenomenologija Birutės Ciplijauskaitės kritikoje | Feminist Phenomenology in the Criticism of Birutė Ciplijauskaitė
 
NUOMONIŲ DOMINO | DOMINO OF OPINIONS
 
GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ
Būti tuo, kuo norisi būti | Being Who You Feel Like Being
 
DISKUSIJA | DISCUSSION 
 
Ieva Simonaitytė – kultūrų dialogo tarpininkė | Ieva Simonaitytė – Cultural Dialogue Mediator
 
RECENZIJOS | REVIEWS
 
MARIJUS ŠIDLAUSKAS
Naujai apie ribas ir paribius (Audinga Peluritytė, Ribos architektonika: Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai) | A Fresh Look at Boundaries and Borders (Audinga Peluritytė, The Architectonics of Boundaries: Contemporary Lithuanian Literature and Contexts)
 
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
Filologija kaip bendrasis ir kaip asmeninis interesas (Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831: Šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas) | Philology as a General and a Personal Area of Interest (Anthology of Lithuanian Literature, 1795–1831: Enlightenment Classicism, Pre-Romanticism)
 
BRIGITA SPEIČYTĖ
Ustronės atsiskyrėlio Broliai bajorai, arba Atminties lygmenys (Stanislovas Moravskis, Iš visur po truputį, t. 2: Broliai bajorai: Atsiskyrėlio gavenda) | The Hermit of Ustronė’s Broliai bajorai (Brothers Noblemen), or the Planes of Memory (A Little Bit From Everywhere, Vol. 2: Brothers Noblemen. The Hermit’s Gawęda)
 
JOCHEN SCHIMMANG
Įtempti fanatiko raumenys (Antanas Škėma, Balta drobulė) | The Tense Muscles of a Fanatic (Antanas Škėma, The White Shroud)
 
ŠIO NUMERIO AUTORIAI | CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt