LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 17

Pratarmė / Sigitas Narbutas
Literatūros Profesorius: Jurgio Lebedžio asmenybė ir darbai iš trisdešimties metų perspektyvos / Sigitas Narbutas
Vienos minties pėdsakais: Jurgio Lebedžio požiūris į XVII a. antros pusės–XVIII a. katalikišką lietuvių literatūrą / Mikas Vaicekauskas
Lūkesčių išsipildymas / Vanda Zaborskaitė
Lebedys ir Putinas / Irena Kostkevičiūtė
Gilioji darbų prasmė / Juozas Girdzijauskas
Dabar arba niekada! / Leonas Gudaitis
Susitikimai / Albinas Jovaišas
Išminties pamoka / Donatas Sauka
Leonas Gineitis: matytasis ir nematytasis gyvenimas, arba Ateivio biografija / Dovilė Keršienė
        Summary
Leonas Gineitis: „Aš viešas mokslininkas ir slaptas kūrėjas“ / Rimantas Glinskis     Summary
Hermeneutinis istorizmas: psichologinis, fenomenologinis, naratologinis / Aušra Jurgutienė
        Summary
Trečiasis brolis: svarstymai apie literatūros istorijos galimybę / Sigitas Narbutas        Summary
Lietuviškojo literatūros istorijos modelio raidos tendencijos / Rimantas Skeivys
        Summary
Didieji mažoje istorijoje, arba kaip Antaną Baranauską klupdė klierikų suole / Paulius V. Subačius
        Summary
Literatūros istorija kaip literatūros mokslo provokacija / Hans Robert Jauß        Summary
Lietuvių kilmės iš romėnų teorijos genezė ir ankstyvosios Lietuvos vardo etimologijos / Kęstutis Gudmantas
    
   Summary
Socialiniai ir istoriografiniai lietuvių kilmės iš romėnų teorijos aspektai / Rimvydas Petrauskas
       Summary

Lietuvių kilmės iš romėnų legenda kultūrinės integracijos šviesoje /Sigitas Narbutas    Summary
Kristijono Gotlybo Milkaus rankraščiai Lietuvoje / Žavinta Sidabraitė
        Summary

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt