LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 39

TITULINIS PUSLAPIS

XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimai
 
PRATARMĖ / PREFACE. Živilė Nedzinskaitė
 
STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
SERGEJUS TEMČINAS. Виленский православный церковный собор 1546 года и сообщение Симона Будного о конфликте супрасльского монаха Арсения с архимандритом Сергием Кимбаром / The 1546 Vilnius Synod of the Eastern Orthodox Church and the Narrative of Szymon Budny on the Conflict between Monk Arsenii of Suprasl and his Archimandrite Sergii Kimbar
 
ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ. Nežinomas Pauliaus Kozlovskio laiškas Motiejui Kazimierui Sarbievijui / Pawel Kozłowski’s Unknown Letter to Mathias Casimirus Sarbievius
 
DARIUS ANTANAVIČIUS. 1695 m. Kražių rankraščio chronogramos ir chronostichai / Chronograms and Chronostichs of the 1695 Kražiai Manuscript
 
JOLITA LIŠKEVIČIENĖ. 1695 m. Kražių rankraščio apipavidalinimas: nuo ornamento iki žemėlapio / The Artistic Designe of the Kražiai Jesuit Manuscript of 1695: From an Ornament to a Map
 
KŠIŠTOF TOLKAČEVSKI. Epigrafinių memorialinių įrašų publikavimo patirtys Lietuvoje XIX amžiuje / Experience of Publication Epigraphical Memorial Scripts in Lithuania in Nineteenth Century
 
PAULIUS V. SUBAČIUS. Rankraštinio ir sakytinio teksto paribys: kelios metodologinės problemos / On the Edge between Manuscript and Oral Text: some Methodological Conundrum
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATION
 
ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ. Iš 1695 m. Kražių rankraščio: Pauliaus Zavistovskio poema apie šv. Kazimierą / From the 1695 Kražiai Manuscript: A Poem about St Casimir
 
152 Lilium virginei et angelici principis nostri s. Casimiri de Cupidine et morte triumphans, sive poema in eius laudem decantatum cum appendice epigrammatica / Skaistaus ir angeliško mūsų karalaičio šventojo Kazimiero lelija, triumfuojanti prieš Kupidoną ir mirtį, arba Jo garbei pagiedota giesmė su epigramų priedu (iš lotynų ir lenkų kalbų vertė Sigitas Narbutas) / / The lily of our virtuous and angelic Prince St Casimir prevailing against Cupid and death, or a hymn sung in his honour with an appendix of epigrams (translated from Latin and Polish by Sigitas Narbutas)
 
RECENZIJOS / REVIEW
 
 
PAULIUS V. SUBAČIUS. Kristijono Donelaičio rankraščiai / The Manuscrips of Kristijonas Donelaitis
 
 
KRONIKA / CHRONICLE. Mintautas Čiurinskas, Simona Jaskelevičiūtė, Andrius Jurkevičius, Viktorija Staišiūnaitė, Viktorija Vaitkevičiūtė
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt