LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 45

TITULINIS PUSLAPIS

Reformacija ir senoji Lietuvos raštija

 

PRATARMĖ / FOREWORD. Mintautas Čiurinskas

 
STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
DARIUS PETKŪNAS. Liturgija kaip veiksnys lietuvių ir prūsų tautinei tapatybei išsaugoti Prūsijos kunigaikštystėje XVI amžiuje / Liturgy as a Factor in the Preservation of the Lithuanian and Prussian Ethnic Identity in the Duchy of Prussia in the Sixteenth Century
 
DARIUS ANTANAVIČIUS. Pirmasis kaunietis – spausdintos knygos autorius / The First Author of a Printed Book from Kaunas
 
SIGITAS NARBUTAS. Nežinoma Pauliaus Oderborno poema apie Lietuvą / Paul Oderborn’s Unknown Poem about Lithuania
 
ONA DAUKŠIENĖ. Sola fides sufficit: poleminiai elementai Chaleckio Dvinaryje (Binarium Chalecianum, 1642) / Sola fides sufficit: Polemical Elements in Binarius Chalecianus (1642)
 
ONA ALEKNAVIČIENĖ. Konfesinė konkurencija ir kultūrinis bendradarbiavimas Prūsijos Lietuvoje XVIII amžiaus I pusėje: postūmiai lietuvių raštijai / Cultural Competition and Collaboration of Confessions in Lithuania Minor in the First Half of the Eighteenth Century: Impulses for Lithuanian Writing
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 
MARTYNAS GRADOVSKIS. Elegia de resurrectione Domini nostri Iesu Christi – Elegija apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą (parengė ir iš lotynų k. vertė Darius Antanavičius) / Elegia de resurrectione Domini nostri Iesu Christi – Elegia about Resurrection of Our Lord Jesus Christ (edited and translated from Latin by Darius Antanavičius)
 
RECENZIJOS / REVIEWS
 
ALMA BRAZIŪNIENĖ. Kas nauja apie Žygimanto Augusto bibliotekos paveldą Sankt Peterburge / What Is New about the Heritage of Sigismund Augustus Library in St. Petersburg
 
KĘSTUTIS GUDMANTAS. „Gyventi man su juo meilėje pagal šį raštą...“: keli pastebėjimai apie naująjį LDK ir Maskvos valstybės sutarčių leidimą / “Me Living with Him in Love According to This Letter...”: a Few Remarks about the New Edition of Lithuanian-Muscovite International Treaties
 
DARIUS ANTANAVIČIUS. Nauja reta knyga apie šv. Kazimierą / A New Rare Book about St. Casimir
 
ANOTACIJOS / ANNOTATIONS. Ona Daukšienė, Asta Vaškelienė
 
KRONIKA / CHRONICLE. Žavinta Sidabraitė, Lucija Citavičiūtė, Ona Aleknavičienė
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt