LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 42

TITULINIS PUSLAPIS
Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai II

 

PRATARMĖ / PREFACE. Liucija Citavičiūtė, Ona Aleknavičienė

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
ONA ALEKNAVIČIENĖ. Lietuvių frazeologizmai Gotfrydo Ostermejerio literatūros ir religijos istorijos veikaluose / Lithuanian Phraseological Units in Gottfried Ostermeyer’s Works on Literary and Religious History
 
INGA STRUNGYTĖ-LIUGIENĖ. Gotfrydo Ostermejerio giesmyno (1781) šaltinių ir repertuaro klausimas / The Problem of Sources and the Repertoire of Gottfried Ostermeyer’s Hymnal (1781)
 
ONA ALEKNAVIČIENĖ. Dvi Zygfrydo Ostermejerio giesmės: paskelbtos 1781 ar 1791 metais? / The Publishing Date of Two Hymns of Siegfried Ostermeyer: 1781 or 1791?
 
ONA ALEKNAVIČIENĖ, MINDAUGAS ŠINKŪNAS. Rankraštiniai Gotfrydo Ostermejerio įrašai jo knygos Erste Littauische Liedergeschichte (1793) egzemplioriuje Žemutinės Saksonijos valstybinėje ir Göttingeno universiteto bibliotekoje / Gottfried Ostermeyer’s Manual Inscriptions in the Copy of His Book Erste Littauische Liedergeschichte (1793) at Göttingen State and University Library, Lower Saxony
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 
ONA ALEKNAVIČIENĖ. Gotfrydo Ostermejerio knygos Erste Littauische Liedergeschichte (1793) viešinimas ir vertinimas periodiniuose XVIII amžiaus leidiniuose: prenumeratos skelbimas (1792), anotacija (1793), recenzija (1798) / Promotion and Reviews of Gottfried Ostermeyer’s Book Erste Littauische Liedergeschichte (1793) in Eighteenth-Century Periodicals: A Subscription Notice (1792), Annotation (1793), and Review (1798)
 
RECENZIJOS / REVIEWS
 
LIUCIJA CITAVIČIŪTĖ. Mažieji tautosakos žanrai apie Mažąją Lietuvą / Small Genres of Folklore on Lithuania Minor
 
ANOTACIJOS / ANNOTATIONS. Mintautas Čiurinskas
 
KRONIKA / CHRONICLE. Ona Aleknavičienė, Liucija Citavičiūtė, Mintautas Čiurinskas, Simona Jaskelevičiūtė, Birutė Triškaitė
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt