LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 47

TITULINIS PUSLAPIS 

 

PRATARMĖ / PREFACE. Ona Dilytė-Čiurinskienė

 

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

 
 
DOVILĖ KERŠIENĖ. Desiderium videndi: Barboros Zapolijos ir Žygimanto Senojo korespondencija Desiderium videndi: Correspondence between Barbara Zápolya and Sigismund the Old
 
 
DARIUS KUOLYS. Didikų vaizdinys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje / The Image of the Nobles in the Writings of the Grand Duchy of Lithuania
 
 
DARIUS ANTANAVIČIUS. Kas buvo Basilius Hyacinthius Vilnensis, parašęs Panegyricus in excidium Polocense (1580)? Tapatybės atribucijos bandymas / Who Was Basilius Hyacinthius Vilnensis, the Author of Panegyricus in excidium Polocense (Padua, 1580)? An Attempt at Authorship Attribution
 
 
ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ. Kražių kolegijos studentų ir dėstytojų literatūrinė veikla XVII a.: kūriniai Žemaičių seniūnams / Literary Activities of the Students and Professors of Kražiai College in the Seventeenth Century: Works Dedicated to the Elders of Samogitia
 
 
MINTAUTAS ČIURINSKAS. XVII amžiaus rankraštinė Mikalojaus Lancicijaus SJ biografija. Autorystės atribucija Eduardui Lockui SJ ir kai kurie bendrieji klausimai / The Seventeenth-Century Manuscript Biography of Nicolaus Lancicius SJ. Authorship Attribution to Edward Lock SJ and Some General Questions
 
 
IRENA KATILIENĖ, LIUDAS JOVAIŠA. In angulo cum libello: asmeninės istorijos pėdsakai Lietuvos jėzuitų užrašų knygelėseIn angulo cum libello: Traces of Personal Histories in the Notebooks of the Lithuanian Jesuits
 
 
KAROLIS TUMELIS. Bažnytinės unijos palikimo beieškant: XVII–XVIII a. Lietuvos bazilijonų teologijos užrašai biografistiniu požiūriu / Searching for the Heritage of the Church Union: Theology Notes of the Seventeenth-Eighteenth-Century Lithuanian Basilian Monks from the Biographical Perspective
 
 
JOLITA SARCEVIČIENĖ. Knygos Vilniaus miestiečių namuose XVIII a. pirmoje pusėje / Books in the Houses of the Burghers of Vilnius in the First Half of the Eighteenth Century
 
 
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 
 
EUGENIJA ULČINAITĖ. Pranciškaus Gradausko Žygis prieš Maskvą ir jo literatūrinis bei politinis kontekstasHodoeporicon Moschicum by Franciscus Gradovius and Its Literary and Political Context
 
 
PRANCIŠKUS GRADAUSKAS. Žygis prieš Maskvą (iš lotynų kalbos vertė ir komentarus parašė Eugenija Ulčinaitė)Hodoeporicon Moschicum (edited and translated from Latin by Eugenija Ulčinaitė)
 
 
KRONIKA  / CHRONICLE. Eleonora Buožytė, Mintautas Čiurinskas, Živilė Nedzinskaitė, Kotryna Rekašiūtė, Viktorija Vaitkevičiūtė, Asta Vaškelienė
 
 
ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME 
 
 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt