LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 53
 
PRATARMĖ / PREFACE Mintautas Čiurinskas 
 
 
STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
 
DARIUS KUOLYS. Po Liublino (1569): Lietuvos Respublikos vaizdinys Kunigaikštystės literatūroje / After Lublin (1569): The Image of the Republic of Lithuania in the Literature of the Grand Duchy of Lithuania
 
TOMAS VETEIKIS. Laurynas Bojeris – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės graikiškosios literatūros atstovas / Laurentius Boierus a Representative of Greek Literature in the Grand Duchy of Lithuania
 
DALIUS VILIŪNAS. Daugiakalbės 1809 metų eilės Marijampolėje. Atradimai, reikšmės, hipotezės / Multilingual Verses in 1809 Marijampolė. Discoveries, Meanings, Hypotheses
 
BIRUTĖ TRIŠKAITĖ. Ezopo pasakėčių vertėjas Jonas Šulcas: biografijos pėdsakais / Jonas Šulcas, Translator of Aesop’s Fables: Traces of His Biography
 
ŽAVINTA SIDABRAITĖ. Kristijono Gotlybo Milkaus parengto pamokslų rinkinio Mißknygos išspausdinimo aplinkybės: archyvinių dokumentų duomenys / The Circumstances of the Publication of Christian Gottlieb Mielcke’s Collection of Sermons Mißknygos: Evidence from Archival Documents
 
SILVA POCYTĖ, KOTRYNA REKAŠIŪTĖ. Evangeliškųjų misijų ir misionierių veiklos atspindžiai Prūsijos Lietuvos lietuviškoje periodikoje XIX a. / Reflections of Evangelical Missions and Missionary Activities in Nineteenth-Century Lithuanian Periodicals of Prussian Lithuania
 
 
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS 
 
 
 
MINTAUTAS ČIURINSKAS. Jono Pašakauskio SJ (1684–1757) veiklos tyrimai ir pirmasis jo gyvenimo aprašymas (compendium vitae) / Studies on the Activities of Jonas Pašakauskis SJ (Joannes Poszakowski, 1684–1757) and the First Account of His Life (compendium vitae)
 
Compendium Vitae P. Joannis Poszakowski (parengė ir iš lotynų k. išvertė MINTAUTAS ČIURINSKAS) / Compendium Vitae P. Joannis Poszakowski (prepared and translated from Latin by MINTAUTAS ČIURINSKAS)
 
ANOTACIJOS / ANNOTATIONS Liucija Citavičiūtė, Mintautas Čiurinskas, Žavinta Sidabraitė
 
KRONIKA / CHRONICLE Mintautas Čiurinskas, Kotryna Rekašiūtė
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt