LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 50

TITULINIS PUSLAPIS

 

PRATARMĖ / PREFACE. Ona Dilytė-Čiurinskienė

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

 

S. C. ROWELL. Dosniausias ponas vyskupas, Atlantaičio apdovanotas. Jonas iš Lietuvos kunigaikščių – mokslų ir menų mecenatas / Most Generous Lord Bishop, by Mercury Blest. John of the Lithuanian Dukes – Patron of the Arts and Sciences

 

DARIUS ANTANAVIČIUS. Bazilijaus Hiacintijaus Panegirika (Paduva, 1580): istoriniai ir literatūriniai šaltiniai bei kontekstai / Basilius Hyacinthius’ Panegyricus (Padua, 1580): Historical and Literary Sources and Contexts

 

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТЕМЧИН. Татры в древнейшем руськомовном переводе чешского Луцидария: время и место выполнения перевода / Тhe Tatras in the Earliest Ruthenian Translation of the Czech Book Lucidář: Localising and Chronologising the Translation

 

ASTA VAŠKELIENĖ. XVIII a. Lietuvos dvikalbis epitalamijas: proginis leidinys, dedikuotas Karoliui Stanislovui Radvilai ir Teresei Ževuskai / A Bilingual Epithalamium of Eighteenth-Century Lithuania: The Occasional Publication Dedicated to Karol Stanisław Radziwiłł and Teresa Karolina Rzewuska

 

STEFANO M. LANZA. Isabella Bonarelli della Rovere: racconto di un’identità contesa / Isabella Bonarelli della Rovere: A Story of Disputed Identity

 

ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ. Jono Kimbaro Funebria (1603): atsiradimo aplinkybės, autorius, kūrinys / Ioannes Kimbar’s Funebria (1603): The Background, the Author, and the Work

 

LIUDAS JOVAIŠA. Jėzaus Draugijos generolo korespondencija su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiais: temos ir adresatai / Correspondence Between Superior General of the Society of Jesus and the Citizens of the Grand Duchy of Lithuania: Subjects and Addressees

 

VIKTORIJA VAITKEVIČIŪTĖ. „Įsakyta žmonėms siekti žemėje šviesos...“: Jurgio Barščo proginiai pamokslai / ‘The Order for the People is to Seek Light on Earth…’ Jurgis Barščas’s Occasional Sermons

 
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS

 

S. C. ROWELL. Olim multorum patronus et praesidium, nunc ecce cliens: Jono iš Lietuvos kunigaikščių mirtis ir pomirtinis šlovinimas (1538 m. vasaris–gegužė) / S. C. ROWELL. Olim multorum patronus et praesidium, nunc ecce cliens: The Death and Posthumous Eulogy of Prince John of the Lithuanian Dukes, Spring 1538

 

Stanislovo Chroščeskio Čarnio iš Cechanuvo laidotuvių rauda dėl nelaiku mirusio šviesiausiojo ir didžiai gerbiamo kunigaikščio, Poznanės vyskupo Jono iš Lietuvos kunigaikščių (parengė ir iš lotynų kalbos išvertė S. C. ROWELL) / An Epicedion on the Untimely Demise of the Most Illustrious and Right Reverend Prince John of the Lithuanian Dukes, Bishop of Poznań, Penned by Stanisław Czarny Chrościeski of Ciechanów (prepared and translated from Latin into Lithuanian by S. C. ROWELL)

 

RECENZIJOS / REVIEWS

 

OLGA SHUTOVA. Beyond the Symbol: A Ground-Breaking Study of the Portrait of Francysk Skaryna

 

MISCELLANEA 

 

MINTAUTAS ČIURINSKAS. Apie popiežiaus nuncijaus Zacharijo Fererio vizitą 1520–1521 metais ir sąžinę Lietuvoje / The Mission of the Papal Legate and Nuncio, Zaccaria Ferreri (1520–1521), and 'Conscience' in Lithuania

 

ANOTACIJOS / ANNOTATIONS. Ona Dilytė-Čiurinskienė, Mintautas Čiurinskas, Živilė Nedzinskaitė

 

KRONIKA / CHRONICLE. Živilė Nedzinskaitė, Ona Aleknavičienė, Mintautas Čiurinskas, Žavinta Sidabraitė

 

ŠIOS KNYGOS AUTORIAI / AUTHORS OF THIS VOLUME

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt