LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 52

PRADŽIOS PUSLAPIAI

 
PRATARMĖ / PREFACE Ona Dilytė-Čiurinskienė
 

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES  

 

JOLITA LIŠKEVIČIENĖ. Skurbutėnų koplyčios paveikslas „Dieviškoji medžioklė“: poezijos įtaka dailės kūrinio meninei raiškai / The Painting Venatio Sacra in the Chapel of Skurbutėnai: The Influence of Poetry on the Artistic Expression of a Work of Art
 
GITA DRUNGILIENĖ. „Karawakas, arba Krzizius anioliszkas“: eiliuota kryžiaus formos malda Lietuvoje / ‘Karawakas, arba Krzizius anioliszkas’: A Versed Cross-Shaped Prayer in Lithuania / 
 
 
REGINA JAKUBĖNAS. Sława nieśmiertelna polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego Heroiny – druk okolicznościowy z okazji ślubu Teresy z Sapiehów Radziwiłłowej / Sława nieśmiertelna polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego Heroiny: A Poem Dedicated to the Wedding of Teresa Radziwiłł née Sapieha
 
LINA BALAIŠYTĖ. „Leiskite ir man, ką galvoju, pasakyti!“: Apie Vincento Ignaco Marevičiaus politinę poeziją ir veiklųjį patriotizmą / ‘Let Me Also Say What I Think!’ On Wincenty Ignacy Marewicz’s Political Poetry and Active Patriotism
 
DALIA DILYTĖ. Kristijono Donelaičio epinių formulių likimas Metų vertimuose į rusų kalbą / The Fate of Kristijonas Donelaitis’s Epic Formulae in the Translations of The Seasons into Russian 
 
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 
 
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТЕМЧИН. Параклис вмч. Иоанну Новому Сучавскому и иные посвященные ему богослужебные произведения в кириллических рукописях Речи Посполитой / Paraklesis to the Great Martyr John the New of Suceava and Other Liturgical Works Dedicated to Him in Cyrillic Manuscripts of the Polish-Lithuanian Commonwealth
 
Параклис вмч. Иоанну Новому Сучавскому по молдавскому списку 1655 года с разночтениями по восточнославянскому списку конца XVIIвека(публикациюподготовилС. Ю. ТЕМЧИН) / Paraklesis to the Great Martyr John the New of Suceava according to the Moldavian Manuscript of 1655 with Variant Readings from an East Slavic Manuscript of the Late Seventeenth Century (prepared by SERGEI YU. TEMCHIN)
 
JONAS PAŠAKAUSKIS (JAN POSZAKOWSKI). Tėvo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus gyvenimo santrauka (parengė ir iš lotynų k. išvertė ONA DILYTĖ-ČIURINSKIENĖ) / Compendium vitae of Father Mathias Casimirus Sarbiewski (prepared and translated from Latin by ONA DILYTĖ-ČIURINSKIENĖ) 
 
LIUCIJA CITAVIČIŪTĖ. Landšturmo giesmė. Lietuviškoji Napoleono karų poezijaLandšturmo giesmė. Lithuanian Poetry of the Napoleonic Wars
 
 
RECENZIJOS / REVIEWS 
 
 
MINTAUTAS ČIURINSKAS. Lenkiškasis pergalės prie Oršos epinikijų leidimas / Polish Edition of the Epinikia of the Victory at Orsha
 
ANOTACIJOS / ANNOTATIONS Ona Dilytė-Čiurinskienė, Darius Kuolys
 
KRONIKA / CHRONICLE Mintautas Čiurinskas, Kotryna Rekašiūtė, Asta Vaškelienė, Viktorija Vaitkevičiūtė
 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt