LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Senoji Lietuvos literatūra 54
 
PRATARMĖ / PREFACE Asta Vaškelienė 
 
STRAIPSNIAI / ARTICLES
 
 
SIGITAS NARBUTAS. Vilniaus vaivados Jono Karolio Chodkevičiaus pagerbimas: Jono Horskio Pagarbos poemėlė naujajam Vilniaus vaivadai, šviesiausiam ponui, p. Jonui Karoliui Chodkevičiui (1617) / Honouring Jan Karol Chodkiewicz, the Voivode of Vilnius: Ποιημάτιον Honorarium to the New Voivode of Vilnius, to the Brightest Gentleman Jan Karol Chodkiewicz by Jonas Horskis (1617)
 
ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ.  Kražių kolegijos studentų ir dėstytojų literatūrinė veikla XVII a.: kūriniai Jonui Karoliui Chodkevičiui / Literary Activities of Students and Professors of Kražiai College in the Seventeenth Century: Works Dedicated to Jonas Karolis Chodkevičius
 
VIKTORIJA VAITKEVIČIŪTĖ. Didžiūnas ir garbingas vyras krito šiandien (2 Sam 3, 38): Jono Karolio Chodkevičiaus paveikslas laidotuvių
pamoksluose ir kalbose
/ Know Ye not that There Is a Prince and a Great Man Fallen This Day (2 Sam 3, 38): The Image of Jan Karol
Chodkiewicz in Funeral Sermons and Orations
 
TOJANA RAČIŪNAITĖ. Matyti, ką matė Jonas Karolis Chodkevičius, arba Keli etmono votyvinio atvaizdo profiliai / To See what Jan Karoł Chodkiewicz Saw, or Some Profiles of the Hetman’s Votive Image
 
 
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 
 
MINDAUGAS PAKNYS. Kamojų parapinės bažnyčios biblioteka XVII a. viduryje / The Library of the Kamojys Parish Church in the Seventeenth Century
 
Visitatio Bibliothecae Ecclesiae Parochialis Komaiensis (parengė MINDAUGAS PAKNYS) / Visitatio Bibliothecae Ecclesiae Parochialis Komaiensis (prepared by MINDAUGAS PAKNYS)
 
LIUCIJA CITAVIČIŪTĖ. Prūsijos karaliaus laiškas dėl Prūsijos lietuvių švietimo, parašytas 1807 metais Klaipėdoje / Letter of the King of Prussia Concerning the Education of Lithuanians in Prussia Written in 1807 in Klaipėda
 
 
KRONIKA / CHRONICLE Liucija Citavičiūtė, Žavinta Sidabraitė, Alina Kuzborska, Eleonora Terleckienė

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt