LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2021

Sausio 8 d. vyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kuo svarbi tautosaka ir mitologija šiuolaikiniam mokiniui? (ugdymo ypatumai skirtinguose koncentruose)“, skirtas Marijos Gimbutienės jubiliejiniams metams minėti. Renginio programa

Sausio 18 d. vyko Naujosios literatūros skyriaus ataskaitinis-planinis posėdis.

Sausio 19 d. vyko vyko Tautosakos archyvo ir Dainyno skyrių ataskaitinis-planinis posėdis.

Sausio 20 d. vyko Tekstologijos ir Sakytinės tautosakos skyrių ataskaitinis-planinis posėdis.

Sausio 21 d. vyko Senosios literatūros skyriaus ataskaitinis-planinis posėdis.

Sausio 21 d. vyko Petro Vileišio 170-ajam jubiliejui skirtas renginys. Pokalbyje dalyvavo doc. dr. Aurelijus Gieda, Gediminas Kasparavičius, Elvyra Pažemeckaitė, Sigitas Kanišauskas, moderavo – Gytis Vaškelis.

Sausio 22 d. vyko Šiuolaikinės literatūros skyrius ataskaitinis-planinis posėdis. 

Sausio 27 d. vyko X-asis Senosios literatūros seminaras. Pranešimą tema „Rusėnų literatūra: tyrimų problemos ir perspektyvos“ skaitė prof. habil. dr. Sergejus Temčinas. 

Sausio 29 d. vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus posėdis.

Vasario 16 d. pradėjo veikti nauja interneto svetainė www.donelaitis.lt, kurioje eksponuojama virtuali paroda „Nauji Kristijono Donelaičio rankraščiai“. 

Vasario 17 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Youtube paskyroje vyko doc. hab. dr. Vaido Šeferio vieša paskaita „Neregėtas Donelaitis“. 

Vasario 17 d. vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“, kurio tema buvo: „Dalykiniai ir tarpdalykiniai tyrimai Tautosakos darbuose: 60-ajam numeriui pasirodžius“.

Vasario 23 d. vyko Mokslo tarybos posėdis. 

Vasario 24 d. vyko XI Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Be Ariadnės siūlo po Jano Kochanowskio epigramų labirintą“ skaitė prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė.

Vasario 25 d. vyko XIX liaudiškojo pamaldumo seminaras „Tradicinės ir moderniosios šventės šiuolaikinėje Lietuvoje ir Bulgarijoje“. Pranešimus skaitė Lietuvos istorijos instituto etnologai dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė ir dr. Žilvytis Šaknys. 

Kovo 8 d. vyko Etnologijos doktorantūros komiteto posėdis.

Kovo 9 d. vyko seminaras iš ciklo „Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai“. Dalyvavo dr. Dalia Zaikauskienė, Vita Džekčioriūtė-Medeišienė, Rasa Kašėtienė. Pokalbį vedė habil. dr. Nijolė Laurinkienė.

Kovo 10–11 d. vyko 27-oji Liepojos tarptautinė konferencija „Aktualios literatūros ir kultūros tyrimų problemos“. 

Kovo 10 d. vyko LLTI premijos teikimo ceremonija. Dalyvavo laureatė Undinė Radzevičiūtė, prof. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vilniaus Rotary klubo atstovai. 

Kovo 23 d. vyko Mokslo tarybos posėdis.

Kovo 30 d. vyko visuotinis LLTI darbuotojų susirinkimas.

Kovo 31 d. vyko XX liaudiškojo pamaldumo seminaras „Vilniaus verbos: nuo palmės šakelės iki regioninio simbolio". Pranešimą skaitė prof. dr. Jonas Mardosa.

Kovo 31 d. vyko XII Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Apie plagijavimo neolotyniškoje literatūroje prigimtį bei naudą“ skaitė dr. Darius Antanavičius (Lietuvos istorijos institutas).

Balandžio 20 d. vyko Dainyno skyriaus darbuotojų susirinkimas. 

Balandžio 23 d. Etnologijos doktorantams vyko Fenomenologinės antropologijos seminaras. 

Balandžio 30 d. vyko visuotinis LLTI darbuotojų profsąjungos susirinkimas. 

Gegužės 6 d. vyko Prof. Norberto Vėliaus skaitymai (XIII): SENOVĖS BALTŲ KULTŪRA PRIEŠISTORĖJE IR JOS ATSPINDŽIAI MITOLOGIJOJE, TAUTOSAKOJE BEI MENE. Su renginio programa galite susipažinti čia.

Gegužės 14 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM organizavo Juozo Lukšos-Daumanto metams skirtus skaitymus. Renginio įrašą galite peržiūrėti čia.

Gegužės 20 d. vyko Senosios literatūros skyriaus mokslo darbuotojos dr. Onos Dilytės-Čiurinskienės, pretenduojančios į Senosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Paveikslas tekste, šalia teksto, anapus teksto: Lietuvos barokinė poezija ir emblemika“.

Gegužės 25 d. vyko dr. Margaritos Moisejevos, pretenduojančios į Tautosakos archyvo skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Lietuviškos krikščionių ortodoksų (stačiatikių) liturginės giesmės“.

Gegužės 25 d. vyko Tautosakos archyvo skyriaus l. e. jaunesniosios mokslo darbuotojos dr. Astos Skujytės-Razmienės, pretenduojančios į Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Limpamosios ligos ir kaip nuo jų išsisaugoti: teorija spaudoje ir praktika liaudies medicinoje (XX a. 1–4 dešimtmečiais)“.

Gegužės 25 d. vyko LLTI Mokslo tarybos posėdis. 

Gegužės 26 d. vyko dr. Aušros Žičkienės, pretenduojančios į Dainyno skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Dainos kaip viešieji kultūros ištekliai“.

Gegužės 26 d. vyko dr. Vilmos Daugirdaitės, pretenduojančios į Dainyno skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Lietuvių folkloristikos kontūrai (XX a. I pusė)“. 

Gegužės 26 d. dr. Jurgitos Ūsaitytės, pretenduojančios į Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Liaudies raštija tradicinės kultūros kontekste“. 

Gegužės 26 d. vyko XIV Senosios literatūros seminaras SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA: trys dešimtmečiai, 50 knygų.

Gegužės 27 d. vyko Vaivos Lina Aglinskas, pretenduojančios į Tautosakos archyvo skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Įvietinta poezija ir Vilniaus erdvių transformacija“.

Gegužės 27 d. vyko dr. Salomėjos Bandoriūtės-Leikienės, pretenduojančios į Tautosakos archyvo skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Šiuolaikinis juokaujantis žmogus tinklalaidėse“. 

Gegužės 28 d. vyko dr. Viktorijos Šeinos-Vasiliauskienės, pretenduojančios į Naujosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Aukštujų Šimonių likimas: nutylėta leidybos istorija“. 

Gegužės 28 d. vyko dr. Ramunės Bleizgienės, pretenduojančios į Naujosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybę, vieša paskaita „Jausminių išgyvenimų tūris: fenomenologinė prieiga“. 

Birželio 14 d. vyko Vytauto Mačernio metinėms skirtas seminaras su Vroclavo universiteto Baltistikos katedra.

Birželio 29 d. Kotryna Rekašiūtė apsigynė daktaro disertaciją „Masonų draugijų įtaka lituanistiniam sąjūdžiui Prūsijoje XVIII–XX a. pr.“ ir įgijo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. 

Birželio 30 d. vyko XXI liaudiškojo pamaldumo seminaras SIBIRO MADONA. LIETUVOS ŽMONIŲ PAMALDUMO PATIRTYS TREMTYJE. Pranešimą skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji istorikė Birutė Panumienė. 

Rugsėjo 17-24. LLTI dalyvavo Europos paveldo dienose „Įtraukiantis paveldas 2021“.

Rugsėjo 2122 d. vyko Etnologijos krypties doktorantų simpoziumas.

Rugsėjo 22 d. vyko XXII liaudiškojo pamladumo seminaras. Pranešimą tema „Tremties metų patirtis kaip asmenybę formuojantis veiksnys: Rimvydo Racėno (1934–2021) šeimos istorijos pėdsakais” skaitė dr. Radvilė Racėnaitė.

Rugsėjo 29 d. vyko Senosios literatūros seminaras. Pranešimą tema „Defektinių tekstų mikrochirurgija Kauno miesto savivaldos institucijų knygų pavyzdžiu“ skaitė dr. Darius Antanavičius (Lietuvos istorijos institutas).

Spalio 1 d. Adomo Mickevičiaus muziejuje vyko Viktorijos Šeinos knygos „Savas svetimas dainius“ pristatymas. Renginyje dalyvavo autorė, prof. dr. Paulius V. Subačius, dr. Aistė Kučinskienė. 

Spalio 15–16 d. vyko mokslinė konferencija „Vytautas Mačernis, jo laikas ir bendralaikiai“. Renginį organizavo LLTI ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Spalio 19 d. buvo minima Tautosakos diena. Pranešimus skaitė dr. Asta Skujytė-Razmienė („Lietuva Jurgio Dovydaičio akimis“) ir dr. Austė Nakienė („Nežinomos Anykščių krašto sutartinės“). Apdovanojimo ceremonijoje „Tautosakos medus 2021“ pasveikinta laureatė, tautosakos rinkėja Lijana Šarkaitė-Viluma. 

Spalio 27 d. vyko XVI Senosios literatūros seminaras. Pranešimą „Jonas Karolis Chodkevičius. Impavidus pro patria mori – Bebaimis mirti už tėvynę arba Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentai apie didįjį etmoną“ skaitė Aušra Rinkūnaitė, Mindaugas Marazas ir Sandra Rankelienė. 

Spalio 28 d. vyko XXV mokslinė konferencija „Folklorinės kultūros (ne)normatyvinių verčių tyrimo akiračiai“. Renginio programa ir tezės

Lapkričio 23 d. vyko Vytauto Kubiliaus premijos teikimo ceremonija. Premija įteikta literatūros kritikei, poetei Giedrei Kazlauskaitei.

Lapkričio 25–26 d. vyko XXI Jurgio Lebedžio skaitymai. Konferencija skirta Jono Karolio Chodkevičiaus (1560–1621) metams. Renginio programa ir tezės

Gruodžio 2–3 d. vyko konferencija Moterų savivokos slenksčiai: XIX amžiusXX amžiaus pirma pusė. Renginio programa

Gruodžio 7 d. vyko LLTI ir Vroclavo universiteto Baltistikos centro seminaras, skirtas jubiliejinių metų asmenybėms minėti. 

Gruodžio 7 d. Modesta Liugaitė-Černiauskienė apsigynė disertaciją Folklorinė baladė lietuviškoje tradicijoje.

Gruodžio 7 d. vyko Giedrės Buivytės, Sergėjaus Temčino ir Miko Vaicekausko viešo konkurso seminarai.

Gruodžio 14 d. vyko dr. Dariaus Antanavičiaus viešo konkurso seminaras. 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt