LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2007

Sausio 25 d. 15 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos institutais bei Valstybine lietuvių kalbos komisija surengė Jurgio Lebedžio skaitymus, kurių metu vyko simpoziumas „Kunigaikštija ar kunigaikštystė? Senosios Lietuvos realijų pavadinimų, asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo problemos“. Dalyvavo: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės pavaduotoja Jūratė Palionytė, Programų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Pangonytė, Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė dr. Albina Auksoriūtė, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Angelė Kaulakienė, Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus vadovė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, doc. dr. Edmundas Rimša, vyresnioji mokslo darbuotoja doc. habil. dr. Jūratė Kiaupienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Darius Kuolys, taip pat akad. Zigmas Zinkevičius, prof. habil. dr. Juozas Girdzijauskas ir kt. Pokalbį vedė doc. dr. Sigitas Narbutas.
Mokslo leidiniuose įvairios institucijos ir gausūs mokslininkai, tiriantys ir publikuojantys Lietuvos raštijos paveldą ir kitus istorijos artefaktus, vartoja nevienodus istorinių realijų pavadinimus, asmenvardžius ir vietovardžius. Taip yra dėl kelių priežasčių, tiek aiškių bei suvoktų, tiek iki šiol pakankamai neištirtų, neįvertintų. Valstybės vykdoma nuosekli kalbos politika tarsi reikalautų vartoti visiems priimtinas vienodas lytis. Vis dėlto nėra iki galo aiškūs valstybinės kalbos politikos reikalavimai. Kalbos specialistai, literatūros tyrėjai, istorikai turi savų argumentų, pagrindžiančių jų vartojamas lytis. Simpoziumo metu apie šiuos ir kitus svarbius dalykus, ilgainiui galinčius surasti geresnes išeitis susiklosčiusiomis aplinkybėmis, taip pat terminijos vartojimo principus kalbėjo ir savo patirtimi dalinosi įvairių humanitarinių mokslų atstovai, kasdien susiduriantys su šios srities problemomis.

 

Sausio 31 d. LLTI įvyko Tautosakos seminaras. Pranešimai: Kūno fenomenologijos pradiniai taškai / dr. Giedrė Šmitienė; Kūniškumas mįslėse/ dr. Aelita Kensminienė.
 
Vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu už nuopelnus Lietuvos kultūrai irmenui LLTI Senosios literatūros skyriaus vadovui doc. dr. Sigitui Narbutui paskirta Vyriausybės kultūros ir meno premija.
 
Vasario 14 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymuuž ilgametę visuomeninę veiklą puoselėjant lietuvybę Rytų Lietuvoje LLTI Tautosakos archyvo jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė apdovanota padėkos raštu.
 
Vasario 22-23 d. LLTI  vyko jubiliejinė mokslinė konferencija, skirta Bernardo Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms „Per pasaulį keliauja žmogus“.  Programa. Vasario 22 d. Įžangos žodis / prof. habil. dr. Algis Kalėda (LLTI); Emotyvizmas ir meninė sintezė – Bernardo Brazdžionio poezijos ištakos / prof. habil. dr. Juozas Girdzijauskas (VU); Bernardo Brazdžionio socialumo briaunos / doc. dr. Marijus Šidlauskas (KU); Atsiminimai apie Bernardą Brazdžionį / politikas, publicistas Juozas Kojelis; Bernardas Brazdžionis Los Andžele: ir redakcijos juodadarbis, ir salono pažiba / doc. dr. Dalia Striogaitė (LLTI); Bernardo Brazdžionio literatūrinė kritika / doc. dr. Dalia Kuizinienė (VDU); Bernardo Brazdžionio recepcija XX   a. 4-jame dešimtmetyje / prof. habil. dr. Vanda Zaborskaitė (VPU); Tautos šauklio sugrįžimas į Lietuvą: keletas minčių apie patriotiškumą ir poeziją / dr. Vaiva Narušienė (VDU); De profundis / doc. dr. Leonarda Jekentaitė (VU); Ankstyvoji Brazdžionio lyrika: gyvenimo linksniuotė / doc. dr. Rita Tūtlytė (VU); Ironija B. Brazdžionio kūryboje / dr. Silvija Rakutienė (VDU); Poetiniai B. Brazdžionio tekstai: aplinkos skaitymas / doc. dr. Indrė Žakevičienė (VDU); Katalikybes modernizacija Bernardo Brazdžionio poezijoje / doc. dr. Dalia Čiočytė (VU); Religinė aistra ankstyvojoje B. Brazdžionio kūryboje / dr. Vita Gaigalaitė (LLTI); Neokatalikybė Bernardo Brazdžionio poezijoje (Ch. Peguy ir P. Claudel‘io interpretacijų pagrindu) / doc. dr. Elina Naujokaitienė (VDU). Diskusijos.Vasario 23 d. Laikas ir istorija Brazdžionio poezijoje / prof. habil. dr. Viktorija Skrupskelytė (VDU); Brazdžionis ir Radauskas / MA narė-korespondentė, prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė (VU); B. Brazdžionis ir latvių literatūra / doc. dr. Silvestras Gaižiūnas (LLTI); B. Brazdžionis ir lenkų literatūra / prof. habil. dr. Algis Kalėda (LLTI); Brazdžionis-ateitininkas ir jo santykis su rusų literatūra / dr. Kristina Sakalavičiūtė (VDU); B. Brazdžionis ir Eugenijus Škliaras / doc. dr. Pavel Lavrinec (VU); Bernardo Brazdžionio rankraščiai Klaipėdos universiteto K. Pemkaus bibliotekoje / doc. dr.  Roma Bončkutė (KU); Netikėti atradimai Maironio lietuvių literatūros muziejaus B. Brazdžionio rinkinyje / Jūratė Ivanauskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejus); B. Brazdžionio memorialinė biblioteka / Reda Rėklytė (Maironio lietuvių literatūros muziejus); Daina Bernardo Brazdžionio poezijoje / doc. dr. Rūta Brūzgienė (LLTI); Dainuojantys Brazdžionį / dr. Jurga   Sadauskienė (LLTI); Lietuvių kompozitorių kūriniai Brazdžionio eilėmis / dr. Inga Jankauskienė (KFMI); Aš čia – gyva. Antitarybinis rokas ir patriotiškas hip hopas / dr. Austė Nakienė (LLTI). Dainuojamosios poezijos kūrėja Ilona Papečkytė atlieka dainas Bernardo Brazdžionio eilėraščiams „Regėjimas“, „Valandos“ ir kt. (vokalas, gitara); Režisieriaus ir operatoriaus Algirdo Tarvydo dokumentinis filmas „Bernardas Brazdžionis. Sugrįžimas“(1996). Diskusijos.
 
Vasario 22-25 d. "Litexpo" parodų centre vyko 8-oji Vilniaus knygų mugė. Mugės pagrindinė tema – vaikų literatūra. Šiai temai buvo skirtas ypatingas mugės organizatorių ir žiniasklaidos dėmesys. Vaikams skirta 4-oji Litexpo parodų salė, kurioje visas mugės dienas vyko renginiai vaikams, veikė kūrybinė studija „Tu gali sukurti knygą“. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kultūriniai renginiai: 
  • vasario 24 d. 11 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premijos už geriausią 2006 metų knygą laureato paskelbimas; Naujausių LLTI tautosakos leidinių pristatymas; Katalogo „XV-XVI amžių knygos Kauno bibliotekose“ pristatymas;  Karalius Artūras, riteriai ir meilė: Andriaus Kapeliono “Meilės žiedą“ pasitinkant. Muzikuoja senosios muzikos ansamblis „Bancheto musicale“, viduramžių kovas demonstruoja riterių brolijos „Šiaurinės šventyklos ordinas“ nariai.
 
  • vasario 25 d. Knygų „Vytautas Kubilius. Dienoraščiai, 1945-1977“ ir Kazio Grigo „Pokalbiai laiškais“ pristatymas.
 
Kovo 9 d. buvo įteiktaLLTI premija geriausios 2006 metų knygos „Kalno saugotojas“autoriui Danieliui Mušinskui. Plačiau apie LLTI renkamas Geriausias metų knygas.

Balandžio 6 d. LLTI įvyko mokslinė konferencija "Antanas Vienuolis – užmiršta klasika?", skirta Antano Vienuolio-Žukausko 125-osioms gimimo metinėms. Programa: Konferencijos atidarymas / A. Verbickas; Kodėl Antanas Vienuolis nepateko į šimto iškiliausių lietuvių rašytojų ratą? / habil. dr. J. Sprindytė; "Kryžkelės" ir lietuvių istorinis romanas / prof. habil. dr. A. Kalėda; Kenčianti Madona Antano Vienuolio prozoje / dr. E. Žmuida; Dialogas Antano Vienuolio romanuose / N. Brazauskas; "Viešnia iš Šiaurės" ir XX a. pirmosios pusės populiarioji literatūra / dr. L. Jakonytė; Skaitant Antano Vienuolio noveles / doc. dr. L. Mačianskaitė; Antano Vienuolio pasakojimo magija / dr. R. Skeivys; Literatūra ir ideologija: Antano Vienuolio "Puodžiūnkiemis" normatyvinės lietuvių prozos kontekste / doc. dr. I. Baliulė; Turistinė kelionė į Rojų. Antano Vienuolio kelionių apybraižos / dr. I. Vedrickaitė. Diskusijos. Filmo "Antanas Vienuolis" (1999) peržiūra.Dalyvauja filmo režisierius A. Liorančas.
 
Balandžio 12 d. LLTI įvyko mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė (1900-1945)“, skirta Lietuvių mokslo draugijos 100-mečiui. Programa:Įžangos žodis / A. Kalėda; Istorinis Lietuvių mokslo draugijos kontekstas / R. Miknys; Lietuvių mokslo draugija ir Vaižgantas / I. Čiužauskaitė; Lietuvių mokslo draugija ir Vileišiai / J. Aničas; Lietuvių mokslo draugijos muziejaus likimas / N. Keršytė; Lietuvių mokslo draugija: ar įvertinti nuopelnai folkloristikai? / P. Krikščiūnas; Mėginimai atnaujinti Lietuvių mokslo draugijos veiklą 1938-1940 m. / R. Juzefovičius; Karaimų literatūros ir istorijos mylėtojų draugija / H. Kobeckaitė; Vilniaus mokslo bičiulių draugija (1907-1940) ir jos leidiniai / H. Ilgiewicz; Lenkų skautai Vilniaus krašte 1912-1939 m. / M. Jackiewicz; Žydų kultūros draugijos tarpukario Vilniuje / I. Lempertas; Baltarusių studentų sąjunga / N. Petkevič; Rusų literatūrinis būrelis "Golubaja kelija" / P. Lavrinec; Lietuvių dailės draugija: parodos, dalyviai, kūrinių kontekstai / R. Rachlevičiūtė; Iš Lietuvių dailės draugijos veiklos / J. Burokaitė; "Čiurlionies kuopa" / R. Karmalavičius; Šv. Zitos draugija / A. Augaitytė; "Ryto" veiklos atspindžiai periodikoje. Kun. M. Reinys / A. Vasiliauskienė, R. Koreniauskaitė, J. Zalogienė, E. Zaloga; Labdaros draugijos: teikėjai ir gavėjai / A. Vosyliūtė; Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija / A. Lapinskienė. Diskusijos.
 
Spalio 4 d. Signatarų namų salėje (Pilies g. 26, Vilnius) vyko knygos "Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900-1945" (Vilnius: LLTI, 2006) pristatymas. Vakarą vedė knygos sudarytoja literatūrologė dr. Alma Lapinskienė.
 
Spalio 11-12 d. LLTI vyko XV tautosakos konferencija „Lietuvių folkloro raidos tendencija“. Programa. Spalio 11 d.: Veikėjų ir vietų vardai, jų kaita Eglės pasakoje / akad. habil. dr. Leonardas Sauka; Advento-Kalėdų dainų melodijos: tradicijos kaita / dr. Aušra Žičkienė; Aprangos modernėjimas liaudies dainose / Nijolė Kazlauskienė; Patarlė ir nenorminiai leksikos bei gramatikos dariniai / dr. Lilija Kudirkienė;Baltiška muzika – naujas vardas pasaulio muzikos scenoje ir internete / dr. Austė Nakienė; Tradicijos ir inovacijos santykis folklorinių ansamblių veikloje / dr. Aušra Zabielienė; Lietuvių tautinio šokio raida: scenoje atliekami ir masiškai šokami lietuvių šokiai / dr. Giedrė Barkauskaitė; Indraja: mitų kūrimo liudijimai modernios visuomenės aplinkybėmis / Gražina Kadžytė; Naujoviški anekdotai – santykiai su tradicija / prof. habil. dr. Bronislava Kerbelytė; Tradiciškumo paieškos šiuolaikinių studentų prietaruose / Eglė Navickaitė; Moksleivių magija: dvaselių kvietimai / dr. Dovilė Kulikauskienė. Spalio 12 d.: Virtualusis laiškas: klasifikavimo bandymai / Povilas Krikščiūnas; Citrinos su ŽIV įdaru, arba Ko bijo šiuolaikinis žmogus / dr. Radvilė Racėnaitė; Semantinės transformacijos tradicinių patarlių perdirbiniuose / Dalia Zaikauskienė; Religiniai pasakojimai ir legendos apie Barborą Žagarietę (Umiastauskaitę): šiuolaikinės tautosakos identifikacijos problematika / dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė; Iš ekspedicijų patirties: dabartinė instrumentinės muzikos situacija Žemaitijoje / dr. Rūta Žarskienė; Folkloro lauko tyrimų dabartis ir perspektyvos / doc. dr. Bronė Stundžienė; Pasakojamosios tautosakos krizė? (Keli preliminarūs pasamprotavimai) / dr. Lina Būgienė; Maldos į senuosius lietuvių ir prūsų dievus XIV-XVII amžiaus rašytiniuose šaltiniuose / doc. dr. Rimantas Balsys; Naminiai žalčiai Pagirniai / habil. dr. Nijolė Laurinkienė; Grožinė literatūra kaip folkloristikos objektas / dr. Jurga Sadauskienė; Folkloro sampratos priklausomybė nuo tradicijos ir tradicijos fiksavimo sąvokų / dr. Jurga Jonutytė. Diskusijos.
 
Spalio 19 d. LLTI vyko mokslinis-kūrybinis vakaras „Rankraščiuose ir fotografijose įamžintas Lietuvos kaimo gyvenimas: Jurgiui Dovydaičiui - 100“. Programa: Įžangos kalba / akad. Leonardas Sauka;„Čia Jurgio Dovydaičio būta...“ / Gražina Kadžytė; Jurgis Dovydaitis – kraštotyrininkas / Irena Seliukaitė; Raginęs keliauti ir pažinti gimtinę / Libertas Klimka; Fotografijose įamžintas kaimo gyvenimas / Austė Nakienė. Filmuoti kadrai: Dovydaičio kolekcijos perdavimas LLTI tautosakos archyvui 1998. LLTI archyve saugomų Jurgio Dovydaičio fotografijų parodos pristatymas. Prizo „Tautosakos medus 2007“ teikimas iškiliam šių dienų tautosakos rinkėjui Jauniui Vyliui. Sūduvių dainos / atlieka folkloro ansamblis „Dijūta“, vadovė Rūta Žarskienė. J. Dovydaičio užrašyta pasaka „Oželis gelbėtojas“ / seka Gražina Kadžytė, dainuojamuosius intarpus atlieka folkloro ansamblis „Dijūta“.
 
Lapkričio 29 d., 17 val. Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos auloje, Pilies g. 8, vyko dr. Mintauto Čiurinsko monografijos „XVI–XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika“ pristatymas.Knygoje pateiktas visuomenei menkai žinomo senosios Lietuvos įvairiakalbės raštijos biografistikos žanro vaizdas. Su jo gausiais ir įvairiais pavidalais skaitytojus ir kolegas supažindino, apie jo reikšmę šių dienų visuomenei svarstė filosofas, publicistas, visuomenės veikėjas Vytautas Ališauskas, dailės istorikė dr. Sigita Maslauskaitė, literatūros istorikas, vertėjas doc. dr. Sigitas Narbutas. Pristatymą vedė istorikas dr. Darius Baronas.
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt