LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2003

Sausio 10 d. LLTI vyko folkloristikos mokyklos sesija “Lietuvių folkloro tyrinėjimai”. Pranešimus skaitė prof. L. Sauka (Jonas Basanavičius apie tautosaką), prof. B. Kerbelytė (Pasakų varijavimas), G. Bufienė (Patarlės: paprastas ar sudėtingas žanras?), dr. D. Urbanavičienė (Rateliai: tyrinėjimų problematika), habil. dr. N. Laurinkienė (Kalvis lietuvių mitologijoje ir tautosakoje), doc. B. Stundžienė (Iš dainų poetikos pasaulio). 

 

Sausio 24 d. LLTI įvyko mokslinė konferencija „Jurgio Lebedžio skaitymai“, skirta gimimo 90-ųjų metinių jubiliejui. Programa: Įžangos žodis / prof. habil. dr. Algis Kalėda; Literatūros profesorius. J. Lebedžio asmenybė ir darbai iš trisdešimties metų perspektyvos / doc. dr. Sigitas Narbutas; J. Lebedys - lietuvių tautosakos tyrinėtojas / dr. Rita Repšienė; J. Lebedžio požiūris į XVIII a. lietuvių literatūrą. Vienos minties pėdsakais / dr. Mikas Vaicekauskas; Jurgis Lebedys amžininkų prisiminimuose. Prisimena: dr. Irena Kostkevičiūtė, prof. Vanda Zaborskaitė, prof. Juozas Girdzijauskas, prof. Albinas Jovaišas, prof. Vacys Milius, prof. Donatas Sauka, Ramunė Lebedytė ir kt.
 
Vasario 20-23 dienomis LITEXPO parodų centre vyko šeštoji Baltijos ir ketvirtoji Vilniaus knygų mugė, kurioje dalyvavo 400 leidėjų bei prekybininkų iš 13 šalių. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas turėjo savo stendą ir buvo parengęs kultūrinę programą:
·         vasario 22 d. - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto literatūrinės premijos pristatymas ir laureato paskelbimas. Geriausios 2002 m. knygos premija teko Bitei Vilimaitei už novelių rinkinį „Papartynų saulė“;
·         vasario 22 d. - instituto stende vyko naujausių LLTI knygų dešimtuko pristatymas ir viktorina, kurią vedė V. Gasiliūnas;
·         vasario 23 d. - didžiojoje scenoje Sigitas Narbutas pristatė savo sudarytą ir iš lotynų kalbos išverstą knygą „Carmina burana: vagantų poezija“. Dalyvavo aktorius R. Jasiulionis ir ansamblis „Banchetto musicale“.

Mugės metu vyko ir Knygos meno konkursas Vilnius 2002. Vertinimo komisija už knygą „Girtuoklių dainos: arielkėle tu pilkoji“ (spaustuvė „Vilpsa“) diplomą skyrė LLTI leidyklai, o Vilniaus dailės akademijos premija atiteko šios knygos dailininkei Sigutei Chlebinskaitei.

 
 
Kovo 10 d. 15 val. LLTI salėje rašytojai Bitei Vilimaitei už novelių rinkinį „Papartynų saulė“ buvo įteikta Geriausios 2002 m. knygos premija, įsteigta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto.
 
Kovo 13 d. LLTI įvyko mokslinė konferencija „Kaziui Puidai - 120“. Programa: Įžangos žodis / Algis Kalėda; Kazys Puida - rašytojas ir žurnalistas / Vytautas Kubilius; Kultūrinis politeizmas Kazio Puidos apysakoje „Žemės giesmė“ / Elina Naujokaitienė; Kazio Puidos „Žemės giesmė“ psichoanalitiniu požiūriu / Nerijus Brazauskas; Kazio Puidos dramaturgija / Aušra Martišiūtė; Kazys Puida - lietuvių-vokiečių literatūrų tarpininkas / Jadvyga Bajarūnienė; „Czerwony kogut“: Kazio Puidos į lenkų kalbą verstos lietuvių autorių novelės / Danutė Balašaitienė; Kazio Puidos eilėraščiai XX a. pr. poezijos kontekste / Rita Tūtlytė; Kazys Puida - literatūros tyrinėtojas ir kritikas / Ramutis Karmalavičius; Kazio Puidos kūryba J. Tumo-Vaižganto kritikos akiratyje / Ilona Čiužauskaitė; Karolio Vairo-Račkausko rūpestis Kazio Puidos kūrybiniu palikimu / Jonas Šlekys. Diskusijos. Vytauto Kubiliaus monografijos „Dviese literatūros sūpuoklėse: Kazys Puida ir Vaidilutė“ (V.: LLTI, 2003) pristatymas.
 
Balandžio 24 d. LLTI  įvyko mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis, 1900-1945“. Programa: Įžanginis žodis / Vytautas Kubilius. Sofija Čiurlionienė ir bendražygės / Ramutis Karmalavičius. Marija Piaseckaitė-Šlapelienė ir Vilnius / Alma Gudonytė. Tradicija ir novatoriškumas Ciotkos poezijoje / Gendrik Petkevič. Ema Jelenska-Dmochovska - „patriotė be baimės ir be priekaištų“ / Irena Fedorovič. Dailės moterys XX a. pradžios Vilniuje / Laima Laučkaitė. Sore Reizen ir jos poema „Vilne“ / Esfir Alpernienė. Natalia Arsenneva - lyrikė iš Dievo malonės / Nina Petkevič. Zoska Veras - rašytoja ir visuomenininkė / Halina Voicik. Marina Letiagina-Belevskaja - rašytoja ir visuomenės veikėja / Pavel Lavrinec. Liaudies kūrybos tradicijos Vilniaus mergaičių amatų mokykloje / Meilė Matilionytė-Bubelienė. Jų kelias prasidėjo Antakalnio g. 6 / Kazimieras Garšva. „Ryto“ draugijos mokytoja Pranė Makariūnienė / Eglė Makariūnienė. Vilniaus lietuvių moterų organizacijos / Jūratė Burokaitė. Ona Miciūtė - Vilniaus krašto lyrikė / Alma Lapinskienė. Zuzaną Alunan-Stašienę prisimenant / Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė. Jaunosios „škotės“ ir Vilnius / Solveiga Daugirdaitė. Onos Šimaitės fenomenas / Dalia Striogaitė. Etnografė Marija Znamerovska: žvilgsnis į karo sugriautą Vilnių / Jūratė Markevičienė. Vilniaus moterys: socialinis portretas ir kasdienybės kultūros bruožai / Anelė Vosyliūtė. Diskusijos.
 
Balandžio 25 d. LLTI įvyko mokslinė konferencija „Lietuvių literatūros istorija: lituanistikos praeitis ar aktualija?“.Programa: Įžangos žodis / prof. habil. dr. Algis Kalėda. Bendrųjų kultūros dalykų dalyvavimas atskirų sričių istorijose / prof. habil. dr. Ingė Lukšaitė. Hermeneutinis istorizmas / doc. dr. Aušra Jurgutienė. Trečiasis brolis: svarstymai apie literatūros istorijos galimybę / doc. dr. Sigitas Narbutas. Literatūros istorijos žanras istoriniu žvilgsniu / doc. dr. Giedrius Viliūnas. Lietuviškojo literatūros istorijos modelio raidos tendencijos / dr. Rimantas Skeivys. Didieji mažoje istorijoje, arba kaip Antaną Baranauską klupdė klierikų suole / dr. Paulius V. Subačius. Diskusijos.
 
Rugsėjo 26 d. Pasaulio lituanistų asociacija ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Senosios lietuvių kultūros šiuolaikinės koncepcijos“. Vytautas Rubavičius. Savitas sovietinis patyrimas: supratimas ir užmiršimas; Violeta Kelertienė. Postkolonializmas kaip analizės priemonė nagrinėjant Lietuvos prozą; Virginijus Savukynas. Europa ir Lietuva: mitai ir identitetas; Marian Zaczyńki. „Krakowscy Litwini” na początku XX wieku. Tematyka litewska w działalności Klubu Słowiańskiego; Beata Kalęba. Litewska krytyka literacka w końcowym okresie odrodzenia narodowego na podstawie wybranych recenzji literatury polskiej na łamach pisma „Draugija“ (1907-1915); Mikas Vaicekauskas. Paskutinė Valančiaus knyga; David E. Gay. Imagining Ancient Lithuanian Religion: Sources and Problems; Janīna Kursīte. Problematika Mary/Sviatoj Marii v latyšskom folklore; Malgorzata Litwinowicz. Teodor Narbutt. Collection and Narration; Gintautas Sliesoriūnas. Nuo megalomanijos iki servilizmo: Lietuvos ir Lenkijos elito požiūrio į Rusiją kaita XVII a. pabaigoje - XVIII a. pradžioje; Darius Kuolys. Jų aistros - mūsų mitai: Lietuva XVIII amžiaus memuaruose; Egidijus Aleksandravičius. Antano Baranausko lietuvybė. Rugsėjo 27 d. Nikolai Mikhailov. Šiuolaikinis požiūris į „kabinetinę mitologiją“; Nijolė Laurinkienė. Gyvatė, Žemė, Žemyna: koreliacija nominavimo ir semantikos lygmenyse; Rūta Muktupavela. Edipo mito elementai latvių ir lietuvių tautosakoje; Sandis Laime. Tha Place of Latvian Rock Art Sites in Sacral Landscape; Daiva Vaitkevičienė. Nuo aprašmo iki tyrimo (lietuvių kultūros šaltinių sisteminimo problemos); Jolanta Zabarskaitė. Didysis lietuvių kalbos žodynas ir nacionalinė kalbos duomenų bazė; Indre Antanaitis-Jacobs. Ethnic Schizophrenia: Lithuanian-American or American-Lithuanian? By what Criteria to Decide?
 
Spalio 16 d.-17 d. LLTI vyko XII tautosakos konferencija „Tautosakos tekstas ir kontekstas“. Programa: Spalio 16 d. Komunikacinės sistemos kontekstas: žanrų tarpusavio sąveikos / dr. L. Būgienė (LLTI); Tautosakinis gegutės įvaizdis / dr. L. Kudirkienė (LLTI); Dėl dainų poetikos konteksto / doc. dr. B. Stundžienė (LLTI); Normatyvumo raiška liaudies dainose / J. Sadauskienė (LLTI); Vasaros saulėgrįžos šventės dainų autentiškumo problema / doc. dr. R. Balsys (KU); Žiaurumo apraiškos liaudies lyrikos kontekste / dr. J. Ūsaitytė (LLTI); Margi objektai dainose / I. Sinkevičiūtė (VDU); Kitataučiai lietuvių liaudies talalinėse / E. Vingrytė-Janavičienė (LLTI); Konteksto atspindžiai Petro Būtėno Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programoje bei kituose jo darbuose / L. Lapinskienė (Panevėžio M. Karkos vid. m-kla); Oskaro Kolbergo muzikinė folkloristika: nuo teksto prie konteksto / Ž. Ramoškaitė-Sverdiolienė (LLTI); Ankstyvoji lietuviškosios etnomuzikologijos terminija: keliai ir klystkeliai / prof. dr. R. Sliužinskas (KU); Tarpukario lietuvių kompozitorių vokalinės muzikos atgarsiai literatūrinės kilmės ir nepriklausomybės kovų dainose / dr. J. Petrikaitė (LMA); Darna instrumentiniame muzikavime ir jos suvokimas / dr. R. Žarskienė (LLTI); Psichoakustiniai darnos rekonstravimo metodai / R. Ambrazevičius (LMA); Trijų muzikinių sluoksnių sandūra mirusiųjų pagerbimo apeigose / dr. A. Žičkienė (LLTI); Lietuviškos muzikos stiliai ir kintantys kontekstai / dr. A. Nakienė (LLTI). Spalio 17 d. Mater deum baltų mitologinės tradicijos kontekste / habil.. dr. N. Laurinkienė (LLTI); Tautosakos pateikėjos J. I. Kolesnikovos šnekamoji kalba: meniniai ir lingvistiniai komentarų ypatumai / J. Nikolajenko (VPU); Lietuvos rusų sentikių užkalbėjimai: tradicija ir dabartinė padėtis / M. Romanova (VU); Mįslių sisteminimo problemos / dr. A. Kensminienė (LLTI); Metaforos funkcijos lietuvių užkalbėjimuose / D. Černiauskaitė (LLTI doktorantė); „Ar nematei kiaulės su zvaneliu?“: smulkiosios tautosakos formuluotės papročių teisės kontekste / G. Kadžytė (LLTI); Lietuvių antipatarlės ir jų socialinis kontekstas / D. Zaikauskienė (LLTI); Interneto folkloras: rūšis ar sklaidos būdas? / P. Krikščiūnas (LLTI); Kultūrinis atminimų sąsiuvinių funkcionavimo kontekstas / R. Stankuvienė (ŠU); Sapnų aiškinimai tradicinės ir šiuolaikinės kultūrų sankirtoje / A. Višinskaitė (VDU); Sapno metafizika: konteksto problemos / dr. R. Repšienė (LLTI). Diskusijos.
 
Spalio 22-24 d. LLTI vyko V-oji tarptautinė Baltijos šalių literatūrologų konferencija “Literatūros istorija: paradoksas ir paradigma”.Programa: spalio 23 d. Įžangos žodis / Vytautas Kubilius (Vilnius); Sugrįžimo poetika / Marina Grišakova (Tartu); Globalizacijos iššūkis nacionalinei literatūros istorijai / Aušra Jurgutienė (Vilnius); Laisvas žaidimas su tradicija: literatūros istorija ir interekstualumas / Anneli Mihkelev (Tallinn); Pranešimai: Senoji lietuvių literatūra - tarpdisciplininis objektas / Eugenija Ulčinaitė (Vilnius); Vokiečių dvasininkai Latvijoje: literatūrinis paveldas / Māra Grudule (Rīga); Literatūros istorija kaip meninis projektas / Aare Pilv (Tallinn); Literatūros istorijos teorija ir praktika: šiuolaikiniai debatai / Jūratė Sprindytė, Loreta Jakonytė (Vilnius). Spalio 24 d. Literatūros ribų išplėtimas / Janina Kursīte (Rīga); Poezijos poetika ir herojaus kultas po Antrojo pasaulinio karo / Ieva Kalniņa (Rīga); "Brandaus socializmo" epochos lietuvių poezijos vertinimo problemos / Donata Mitaitė (Vilnius); Pastarųjų penkerių metų latvių drama ir jos vieta literatūros istorijoje / Benedikts Kalnačs (Rīga). Diskusijos.
 
Gruodžio 4 d. LLTI  įvyko jubiliejinė mokslinė konferencija „Juozas Brazaitis-Ambrazevičius – literatūrologas“, skirta100-osioms gimimo metinėms. Programa: Įžangos žodis / Rimantas Skeivys; J. Brazaitis-Ambrazevičius: integrum kultūra ir vertė / Ramutis Karmalavičius; J. Brazaitis-Ambrazevičius lietuvių literatūros mokslo tradicijoje / Giedrius Viliūnas; J. Brazaitis-Ambrazevičius: klasikinės literatūrologijos principai / Dalia Čiočytė; J. Brazaitis-Ambrazevičius „Visuotinės literatūros istorijos“ koncepcijos sumanytojas ir bendraautorius / Jadvyga Bajarūnienė; J. Brazaitis-Ambrazevičius - tautosakos rinkėjas / Leonardas Sauka; J. Brazaitis-Ambrazevičius K. Donelaičio „Metų“ (1940-1941) rengėjas / Daiva Krištopaitienė; J. Brazaičio-Ambrazevičiaus vaižgantiana / Ilona Čiužauskaitė; J. Brazaičio-Ambrazevičiaus literatūrinė kritika DP Vokietijos laikotarpio diskusijų kontekste / Dalia Kuizinienė; Bendras paslėptas įvardijimas J. Brazaičio-Ambrazevičiaus ir Philippe’o Sollerso tekstuose apie Maironį ir Dantę / Elina Naujokaitienė; J. Brazaičio-Ambrazevičiaus literatūros kritika nūdienos akimis / Viktorija Skrupskelytė. Diskusijos.  
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt