LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
2014

 

 

Sausio 16 d. LLTI vyko sovietmečio seminaras „Atminties kultūros raiška vėlyvuoju sovietmečiu: Vilniaus ir Kijevo jubiliejų atvejai”, kuriame pranešimą skaitė Lietuvos istorijos instituto doktorantė Živilė Tamkutonytė-Mikalienė. Pranešimo tema „Atminties kultūros raiška vėlyvuoju sovietmečiu: Vilniaus ir Kijevo jubiliejų atvejai”.
 
Sausio 28 d. LLTI vyko Lietuvos banko į apyvartą išleistos 50 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, pristatymas.
 
Vasario 10 d. LLTI įvyko tradicinis Šiuolaikinės literatūros skyriaus organizuotas naujausios lietuvių literatūros aptarimas “Literatūros laukas ir palaukės”   ir  išrinktas kūrybiškiausių knygų dvyliktukas. Plačiau apie LLTI renkamas Geriausias metų knygas.
 
Vasario 20-23 d. LLTI dalyvavo 15-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.
 
Vasario 25 d. Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje vyko LLTI organizuotas Tomo Venclovos straipsnių apie literatūrą ir kultūrą knygos "Pertrūkis tikrovėje" pristatymas.
 
Kovo 4 d. LLTI vyko tautosakininko, paremiologo prof. dr. Kazio Grigo 90-ųjų gimimo metinių minėjimas.
 
Kovo 10 d. LLTI vyko LLTI premijos įteikimas. Nugalėtoju paskelbtas R. Granauskas už knygą "Šventųjų gyvenimai".
 
Kovo 27 d. LLTI vyko Sovietmečio seminaras „Kaip aš tapau ateistu: sovietinės patirties refleksijos ir konstrukcijos“.
 
Balandžio 10 d. LLTI vyko profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (VII) „Gyvūnų pasaulis baltų religijoje ir mitologijoje“. Konferencijos programa
 
Balandžio 10 d. LLTI vyko Jūratės Čerškutės disertacijos „Dekonstrukcija Ričardo Gavelio prozoje“ viešasis svarstymas.
 

Balandžio 28 – 30 dienomis LLTI vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus surengti sovietmečio seminarai, kuriuose Nežino (Ukraina) valstybinio Nikolajaus Gogolio universiteto profesorė, Ukrainiečių literatūros katedros vedėja, Ukrainos MAT. Švečenkos literatūros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja  Valentyna Kharkhun skaitė pranešimus „Atminties karai komunizmo muziejuose“ („Войны памяти в музеях коммунизма“ ) ir „Mums reikia Taraso balso“: Kobzariaus kultas sovietinėje poezijoje("Нам нужен голос Тараса...": культ Кобзаря в советской поэзии“ ).

 

Balandžio 30 d. LLTI vyko Mokslinė konferencija „Impresija literatūroje, mene, kultūroje“ (minint Igno Šeiniaus 125-ąsias gimimo metines). Konferencijos programa

 
Gegužės 7 d. LLTI vyko Spaudos atgavimo dienai paminėti rengti K. Donelaičio skaitymai.
 
Gegužės 14 d. LLTI vyko Konkurso seminarai.
 
Gegužės 16 d. LLTI vyko  IV doktorantų agora: laisvalaikio mokslas. Konferencijos programa ir pranešimų tezės.
 
Gegužės 20 d. LLTI vyko Giuseppe Acerbi literatūrinės premijos leidinio, skirto lietuvių literatūrai, pristatymas.
 
Gegužės 28 d. LLTI vyko  Sovietmečio seminaras „Socialinių tinklų veikimas: nomenklatūros ir autsaiderių variantai“.
 
Birželio 5 d. LLTI vyko sovietmečio seminaras „Autobiografija – asmens ir visuomenės dokumentas“, pranešėja dr. Solveiga Daugirdaitė (LLTI).
 

Birželio 5-6 dienomis vyko ketvirtoji tarptautinė jaunų folkloristų konferencija „The Informant in Folklore Studies“, kurią institutas organizuoja drauge su Tartu Universiteto Estijos ir lyginamojo folkloro katedra pamečiui Vilniuje ir Tartu. Konferencijos metu taip pat vyko Upsalos Universiteto profesoriaus Ulfo Palmenfelto seminaras.

Konferencijos programa

 

 Birželio 6 d. LLTI vyko J. Čerškutės disertacijos Dekonstrukcija Ričardo Gavelio prozoje“ gynimas. Apie autorės disertaciją skaitykite čia.

 

Liepos 21-24 d. Karaliaučiaus krašte, Valtarkiemyje vyko IX akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos“, skirtas K. Donelaičio 300 metų jubiliejui. Seminaro programa

 

Rugsėjo 10 d. vyko LLTI Šiuolaikinės literatūros skyriaus rengiamas sovietmečio seminaras. Pranešimą „Rusų inteligentija ir bolševikų valdžia 1918–1920 m.“ skaitė Vilniuje viešėjęs habil. dr. Nikolajus Kotreliovas – rusų literatūros ir filosofijos istorikas (XX a. pr., Vl. Solovjovas, A. Blokas, V. Ivanovas), J. Baltrušaičio kūrybos tyrinėtojas, italų literatūros vertėjas, poetas, tekstologas, dalyvavęs pogrindžio veikloje, bendravęs su T. Venclova.
 
Rugsėjo 25 d. ilgalaikės institucinės MTEP programos „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita" darbo grupė kvietė į mokslinį seminarą Maironio kūrybos tyrinėjimams aptarti. Pranešimą „Ar yra tikra poėzija, ar vien surimuota proza": Maironio poemos, jų recepcija" skaitė dr. Ramunė Bleizgienė. Pranešėja apžvelgė poemų rašymo istoriją, jų recepciją ir galimas tyrimų kryptis.
 
Rugsėjo 25 d. buvusioje Vilniaus geto bibliotekoje (Žemaitijos g. 4) įvyko Vilniaus žydų poeto Avromo Sutzkeverio (1913–2010) knygos „Žaliasis akvariumas“ (vertė Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013) pristatymas. Renginyje dalyvavo, Sutzkeverio poeziją ir „Žaliojo akvariumo“ ištraukas skaitė Mindaugas Kvietkauskas, Markas Zingeris, Alvydas Šlepikas, Fania Brancovskaja, Irena Veisaitė, Esfira Bramson-Alpernienė, Miša Jakobas, Indrė Valantinaitė, Tautvydas Bajarkevičius, Akvilė Rėklaitytė ir kiti. Skaitymų partneriai: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
 
Rugsėjo 30 d. Taikomosios dailės muziejuje de­vin­to­ji Šv. Je­roni­mo premija skir­ta LLTI Senosios literatūros skyriaus darbuotojai Daliai Di­ly­tei  – už in­dė­lį į lo­ty­niš­ko­sios an­ti­kos ver­ti­mus, „y­pač už Se­ne­kos vei­ka­lų kor­pu­są, at­sklei­du­sį lietuvių skai­ty­to­jui Ro­mos kul­tū­ros gel­mę ir įvai­ro­vę“.
 
Spalio 8 d. vyko Šiuolaikinės literatūros skyriaus organizuota konferencija „Išėjusiems atminti“, skirta Mariaus Katiliškio, Algirdo Landsbergio, Icchoko Mero kūrybai. Taip pat buvo pristatyta prieš dvejus metus mirusio dramaturgo Kosto Ostrausko vėlyvosios kūrybos rinktinė „Paskutinis kvartetas“.
 
Spalio 10 d. vyko Europos humanitarinio universiteto organizuotas tarptautinis simpoziumas „Situated Practices of Exclusion and Inclusion“. Dalyvavo pranešėjai iš Lietuvos, Švedijos, Austrijos, Rusijos, Švedijos, Vokietijos.
 
Spalio 13-19 d. Tautosakos archyvo skyrius organizavo Tautosakos savaitę, kurios metu į ekskursijas kvietė moksleivius ir senjorus, Onai Rasutei Šakienei įteikė „Tautosakos medaus 2014“ nominaciją.
 
Spalio 16-17 d. Tautosakos savaitės metu vyko XXI folkloro konferencija „Tradicinis ir potradicinis folkloras: gyvavimo ir perdavimo būdai“. Pranešimus skaitė Aušra Žičkienė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Lilija Kudirkienė, Modesta Liugaitė-Černiauskienė, Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, Aistė Vasiliauskienė, Daiva Kuncaitė, Dalia Zaikauskienė, Jūratė Petrikaitė, Povilas Kriščiūnas, Aelita Kensminienė, Rūta Žarskienė, Dainius Razauskas, Giedrė Bufienė, Austė Nakienė, Gražina Kadžytė, Bronė Stundžienė. Konferencijos tezės.
 
Lapkričio 6 d. ilgalaikės institucinės MTEP programos „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“ darbo grupė surengė mokslinį seminarą Maironio kūrybos tyrinėjimams aptarti. Pranešimą „Maironis tarp istorikų“ skaitė dr. Eugenijus Žmuida.
 
Lapkričio 12 d. įvyko seminaras iš ciklo „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)“. Pranešimus skaitė Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto baltistės prof. habil. dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl (tema „Kauno gatvėmis, takais ir šunkeliais su Juliumi Kaupu“) ir dr. Justyna Prusinowska (tema „Tarp buvimo ir nebuvimo. Pokolonijinis žvilgsnis į Kauną“).
 
Lapkričio 25 d. vyko sovietmečio seminaras. Pranešimą Marcelijaus Martinaičio sociokultūrinė aplinka sovietmečiu skaitė LLTI doktorantė Akvilė Rėklaitytė-Kranauskienė.
 
Lapkričio 27 d. įteikta Vytauto Kubiliaus premija, šiemet paskirta literatūrologui, kritikui dr. Marijui Šidlauskui už gebėjimą įžvelgti literatūros esmes, vertybinę ir poleminę drąsą.
 
Gruodžio 1 d. vyko seminaras, kuriame pranešimus skaitys mokslo darbuotojai, dalyvaujantys Konkurse pirmai pareigybės kadencijai: Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotojo – Dr. Laura Laurušaitė, Senosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo – Doc. dr. Eglė Patiejūnienė, Senosios literatūros skyriaus mokslo darbuotojo – Dr. Dovilė Keršienė ir Dr. Asta Vaškelienė, Dainyno skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo – Modesta Liugaitė.

  

Gruodžio 5 d. vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus organizuota mokslinė konferencija „Kuriant XXI amžiaus kanoną: naujausios literatūros tendencijos“. Konferencijos programa
 
Gruodžio 9-10 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir Taikomosios dailės muziejuje įvyko LLTI organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio reikšmės“ (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai).
 
Gruodžio 16 d. vyko Naujosios literatūros skyriaus organizuota tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Moterys tautinio atgimimo istorijoje: Liudvikai Malinauskaitei-Šliūpienei 150“ skirta paminėti pirmosios moters lietuviškos spaudos bendradarbės L. Malinauskaitės-Šliūpienės 150-ąsias gimimo metines bei 110 metų po spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo. Konferencijos programa 
 
Gruodžio 22 d. ilgalaikės institucinės MTEP programos „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“ darbo grupė organizavo mokslinį seminarą Maironio kūrybos tyrinėjimams aptarti.Pranešimą Maironio kritinės recepcijos istorija skaitė dr. Tomas Andriukonis.

 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt