LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Šiuolaikinės literatūros skyriaus tyrinėjimų laukas – XX a. antrosios pusės-XXI a. pradžios lietuvių literatūra, jos lūžiai bei modifikacijos. Strateginė skyriaus mokslinių interesų kryptis – sovietmečio literatūra. Įvykdyta ilgalaikė programa „Literatūra kaip socialumo liudininkė: estetika, atmintis, mentalitetas vėlyvuoju sovietmečiu-XXI a. pradžioje“ (vadovė Solveiga Daugirdaitė). Dabar dirbama prie naujos ilgalaikės programos„XX–XXI a. lietuvių literatūros transformacijos: kanonas, poetika, kontekstai“ (vadovė Solveiga Daugirdaitė). Greta kolektyvinių darbų, skyriaus mokslininkai rašo individualias monografijas ir studijas, skirtas sovietmečio ir posovietmečio literatūros procesams bei šiuo metu kuriantiems rašytojams, bendresnėms teorinėms literatūros problemoms. Daug dėmesio skiriama šiuolaikinės literatūros procesų analizei. Skyriaus mokslininkai organizuoja kasmetinį praėjusiais metais išleistų knygų aptarimą, kurio metu suformuojamas geriausių knygų dvyliktukas, o paskui iš jo išrenkamas LLTI laureatas, publikuoja straipsnius aktualiais šiuolaikinės literatūros klausimais ir naujų knygų recenzijas. ŠLS kuruoja tris instituto premijas: LLTI premiją, skiriamą už kūrybiškiausią praėjusiais metais išleistą lietuvių autoriaus knygą, Vytauto Kubiliaus premiją, kuria apdovanojami literatūros kritikai, ir komparatyvistams teikiamą Algio Kalėdos premiją. Skyrius yra atsakingas už mokslinio žurnalo Colloquia leidimą.
 
 
SKYRIAUS ISTORIJA
 
DARBUOTOJAI
 
Vyriausieji mokslo darbuotojai
skyriaus vadovė, hum. m. dr. (HP), profesorė
 
hum. m. dr. (HP)
 
hum. m. daktarė, profesorė
 
hum. m. habilituota daktarė
 
hum. m. daktarė
 
Vyresnieji mokslo darbuotojai
hum. m. daktarė
 
hum. m. daktarė, docentė
 
hum. m. daktarė
 
Mokslo darbuotojai
hum. m. daktaras, partnerystės docentas
 
hum. m. daktarė, lektorė
 
hum. m. daktarė (mokslo darbuotoja)
 
 
Jaunesnieji mokslo darbuotojai
hum. m. daktaras 
 
hum. m. daktarė
(l. e. jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas)
 
 
Doktorantai
 
 
 
 
 
 
LEIDINIAI
 
Serija Ars critica (nuo 2009 m.)
Serija Colloquia
Žurnalas Colloquia (nuo 2006 m.)
 
 
MONOGRAFIJOS, SVARBESNI KOLEKTYVINIAI RINKINIAI
 
 • Rimantas Kmita, Ugnies giesmės: tūkstantis Sigito Gedos veidų, Tyto alba, 2022.
 • Akvilė Rėklaitytė, Meistraujantis žmogus: Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija, LLTI leidykla, 2020.
 • Baliutytė, Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų: Pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Allenu Ginsbergu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.
 • Dalia Satkauskytė, Aušra Jurgutienė (eds.) The Literary Field under Communist Rule, Boston: Academic Studies Press, 2018.
 • Dalia Satkauskytė (sud. kartu Rimantas Kmita, Algis Kalėda), Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018.
 • Gintarė Bernotienė monografija Apie žodžių sandūros tikslumą: Juditos Vaičiūnaitės poezijos vertimai ir vertinimai: monografija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
 • Dalia Satkauskytė (moksl. red.), Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.
 • Solveiga Daugirdaitė, „Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u“, Vilnius: LLTI, 2015 [mokslinė studija].
 • Jurgutienė, Literatūros suvokimo menas: Hermeneutikos tradicija, Vilnius: LLTI leidykla,  2013.
 • Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje: Kolektyvinė monografija, sudarė Loreta Mačianskaitė, Vilnius: LLTI, 2012.
 • Literatūros enciklopedija mokyklai, sud. Loreta Mačianskaitė, Donata Mitaitė et al., Vilnius: LLTI, 2011. 
 • Algis Kalėda, Mitų ir poezijos žemė: Lietuva lenkų literatūroje, Vilnius: LLTI, 2011.
 • Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska, opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011.
 • Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. by Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B.V., Amsterdam–New York, NY 2011.
 • Nepaklusęs laikui: Atsiminimai apie Vytautą Kubilių, sudarė Donata Mitaitė, Vilnius: LLTI, 2011.
 • Baltic Memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature
 • XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams, parengimas ir pratarmė Aušros Jurgutienės, d. 1–2, 2011, Vilnius: LLTI.
 • Imelda Vedrickaitė, Kelionė. Keliautojas. Literatūra, Vilnius: LLTI, 2011.
 • XX amžiaus literatūros teorijos: Konceptualioji kritika, sudarymas ir pratarmė Aušros Jurgutienės, Vilnius: LLTI, 2010.
 • Loreta Jakonytė, Karvės kuolas Pilies gatvėje: Renatos Šerelytės kūrybos studija, Vilnius: LLTI, 2010.
 • Gitana Notrimaitė, Atminties imperatyvai: Lietuvos istorijos mitologinimas Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezijoje, Vilnius: LLTI, 2010.
 • L aurynas Katkus, Tarp Arkadijos ir Inferno: tremtis Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikojeVilnius: LLTI, 2010. ,
 • 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania: A reference guide to authors and their works, Editorial Board: Benedicts Kalnačs, Jūratė Sprindytė, Jaan Undusk, Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences; Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia, 2009.
 • Rimantas Kmita, Ištrūkimas iš fabriko: Modernėjanti lietuvių poezija XX a. 7–9 dešimtmečiais, Vilnius: LLTI, 2009.
 • Dalia Satkauskytė, Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje, Vilnius: LLTI, 2008.
 • XX amžiaus literatūros teorijos: Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams, sudarymas ir pratarmė Aušros Jurgutienės, Vilnius: VPU leidykla, 2006.
 • Jūratė Sprindytė, Prozos būsenos: 1988–2005, Vilnius: LLTI, 2006.
 • Доната Митайте,Томас Венцлова, Москва: Baltrus: Новое издательство, 2006.
 • Loreta Jakonytė, Rašytojo socialumas: Lietuvių rašytojų savivoka XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje, Vilnius: LLTI, 2005.
 • Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje, sudarė Donata Mitaitė, Vilnius: LLTI, 2006.
 • Icchokas Meras: Žinomas ir nežinomas meistras: Mokslinės konferencijos, vykusios 2004-ųjų spalio 8 dieną, medžiaga, sudarė Loreta Mačianskaitė, Vilnius: LLTI, 2005.
 • Algis Kalėda, Od M do M.: Szkice o literaturze polskiej i litewskiej, Warszawa: Ex Libris, 2005.
 • Vytautas Kubilius, Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja, Vilnius: LRS l-kla, 2004.
 • Istorijos rašymo horizontai: Senoji Lietuvos literatūra, 18 knyga, Vilnius: LLTI, 2004, sudarytojai Aušra Jurgutienė, Sigitas Narbutas.
 • Vytautas Kubilius, Dviese literatūros sūpuoklėse: Kazys Puida ir Vaidilutė, Vilnius: LLTI, 2003.
 • Vytautas Kubilius, Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje, Vilnius: VDU leidykla, 2003
 • Aušra Jurgutienė, Dekonstrukcija: Mokymo priemonė literatūros teorijų kursui, Vilnius: VPU leidykla, 2003.
 • Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos, sudarė Aušra Jurgutienė, Vilnius: LLTI, 2003.
 • Antano Vienuolio Paskenduolė: Tekstas ir interpretacijos, sudarė Loreta Mačianskaitė,Vilnius: LLTI, 2003.
 • Elena Baliutytė, Laiko įkaitė ir partnerė: Lietuvių literatūros kritika 1945–2000, Vilnius: LLTI, 2002.
 • Donata Mitaitė, Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklai, Vilnius: LLTI, 2002.
 • Donata Mitaitė, Tomas Venclova: Speaking through Signs, Vilnius: LLTI, 2002.
 • Vytautas Kubilius, Literatur in Freiheit und Unfreiheit: die Geschichte der litauischen Literatur von der Staatsgrundung bis zur Gegenwart, Vilnius: Alma littera, Athena, 2002.
 • Janina Žėkaitė, Modernizmas lietuvių prozoje, Vilnius: LLTI, 2002.
 • Juozas Grušas: Mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Grušo 110-osioms gimimo metinėms, medžiaga, sudarė Loreta Mačianskaitė Vilnius: LLTI, 2002.
 • Lietuvos kultūra: romantizmo variantai, sudarė Aušra Jurgutienė, Vilnius: LLTI, 2001.
 • Jurgis Savickis: Mokslinės konferencijos, skirtos Jurgio Savickio 110-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.
 • Solveiga Daugirdaitė, Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje, Vilnius: LLTI, 2000.
 • Imelda Vedrickaitė, Erdvės matmuo A. Škėmos, A. Landsbergio ir B. Radzevičiaus prozoje, Vilnius: LLTI, 2000.
 • Janina Žėkaitė, Apie Jurgį Savickį: Atsiminimai, dokumentai, kritika, Vilnius: LLTI, 2000.
 • Aušra Jurgutienė, A.J. Herbačiauskas ir F. Nietzsche, Kaunas: VDU, 1999.
 • Jurgis Blekaitis, Algirdas Jakševičius – teatro poetas: iš Lietuvos teatro praeities, parengė Bronius Vaškelis, Vilnius: LLTI, 1999.
 • Vytautas Kubilius, Jonas Aistis: Gyvenimas ir kūryba, Vilnius: LLTI, 1999.
 • Janina Žėkaitė, Ignas Šeinius: Monografija, Vilnius: LLTI, 1999.
 • Aušra Jurgutienė, Naujasis romantizmas iš pasiilgimo: lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis, Vilnius: LLTI, 1998.
 • Loreta Mačianskaitė, Antano Škėmos Balta drobulė: Pasaulis ir diskursas, Vilnius: LLTI, 1998.
 • Naujos idėjos ir formos Baltijos šalių literatūrose, sudarė Jūratė Sprindytė, Vilnius: LLTI, 1999.
 • Algis Kalėda, Powojenna literatura litewska: drogą strat i nadziei, Vilnius: LLTI, 1998.
 • Vytautas Kubilius, Adomas Mickevičius: poetas ir Lietuva: Apybraiža, Vilnius: LRS l-kla, 1998.
 • Vytautas Kubilius, Literatūra istorijos lūžyje, Vilnius: Diemedis, 1997.
 • Lithuanian Literature, autoriai: V. Kubilius, A. Samulionis, A. Zalatorius, V. Vanagas, redaktorius Vytautas Kubilius, Vilnius: Vaga, 1997.
 • Dalia Satkauskytė, Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos, Vilnius: LLTI, 1996.
 • Jūratė Sprindytė, Lietuvių apysaka, Vilnius: LLTI, 1996.
 • Algis Kalėda, Romano struktūros matmenys, Vilnius: LLTI, 1996.
 • Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai: Straipsnių rinkinys, Vilnius: Vaga, 1996.
 • Jonas Lankutis, Lietuvių egzodo dramaturgija, 1940–1990, Vilnius: Pradai, 1995.
 • Ričardas Pakalniškis, Poezijos kryžkelės: Dialogai apie dvi poezijos šakas Lietuvoje ir išeivijoje, Vilnius: LRS l-kla, 1994.
 • Vytautas Kubilius, Antanas Vaičiulaitis, Vilnius: Šviesa, 1993.
 • Vytautas Kubilius, Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje, Vilnius: Amžius, 1993.
 • Jūratė Sprindytė, Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje, Vilnius: Vaga, 1989.
  

SUDARYTOS KNYGOS 

 

 • Serija „Gyvoji poezija“: Liūnės Sutemos poezijos rinktinė Neprijaukinama mirties, sudarė ir įvadinį straipsnį parašė E. Baliutytė Vilnius: LLTI, 2022 .
 • Jonas Strielkūnas, poezijos rinktinė Ta šalis, Vilnius:, sudarė ir įvadą parašė  E. Baliutytė-Riliškienė, LLTI, 2022.
 • Summa: lietuvių dailininkų poezijos antologija, sudarė ir įvadą parašė Gintarė Bernotienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020, 
 • Vertimų antologija Sausas mėnulio veidas: Šiuolaikiniai Sakartvelo moterų apsakymai, sudarytoja Solveiga Daugirdaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.
 • Books from Lithuania, 2020-2021. Fiction and Non-fiction [selection and introductions by Jūratė Čerškutė], sudarymas J. Čerškutės,Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2021.
 • Books from Lithuania, 2019 – 2020. Fiction and Non-fiction, sudarė Jūratė Čerškutė, Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2020.
 • Čerškutė J., Lithuanian Culture Guide, Non-fiction books. (Virtualus Lietuvos kultūros gidas Lietuvos kultūros instituto puslapyje), sudarė Jūratė Čerškutė, 2020. 
 • Herkus Kunčius, Nušviesta: komunistinės dvasios dramos, sudarė Loreta Mačianskaitė, Vilnius: LLTI, 2020.
 • Paulius Širvys, Po mirgiuoju žvaigždynų šalmu, poezijos rinktinė su įvadiniu straipsniu,  serija „Gyvoji poezija“,  sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.  
 • Sigitas Parulskis, Subjektyvi kronika, sud. Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,   2018, p. 7-19. ISBN 978-609-425-6.
 • Antanas A. Jonynas, Šermukšnis. Pylimo gatvė, poezijos rinktinė su įvadiniu straipsniu, serija
 • „Gyvoji poezija“, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017.
 • Vytautas P. Bložė, Paveikslo restauravimas, poezijos rinktinė su įvadiniu straipsniu, serija „Gyvoji
 • poezija“, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017.
 • Eduardas Mieželaitis: Eilėraščiai, poezijos rinktinė su pabaigos žodžiu, serija „Poezijos pavasario
 • laureatų bibliotekėlė“, sudarė Elena Baliutytė, Kaunas: Naujasis lankas, 2016.
 • Veidrodis žiemą = Mirror in Winter = Зеркало зимой : poema, sudarytojai Gintarė Bernotienė ir Jonas Markauskas, į anglų kalbą vertė Eglė Juodvalkė, į rusų kalbą vertė Vitalij Asovskij, iliustracijos Viktorija Daniliauskaitė, Laptevų jūros tremtinių brolija "Lapteviečiai", Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016.
 • Kostas Ostrauskas, Paskutinis kvartetas. Du dramų ir dar kai ko rinkiniai ir drama,parengimas, komentarai, įvadinis straipsnis Loretos Mačianskaitės, Vilnius: LLTI, 2014,-330 p.
 • Lietuviešu zelta stāsti [Auksiniai lietuvių apsakymai], sastādītajā Solveiga Dauģirdaite, Rīga: Lauku Avīze, 2011. (Solveiga Daugirdaitė, sudarymas)
 • Liūnė Janušytė, Korektūros klaida, Vilnius: VŠĮ „Studija be pykčio“, 2011 (Solveiga Daugirdaitė, parengimas ir pabaigos žodis).
 • Antanas Škėma, Žingsniai ir laiptai, Vilnius: LRS l–kla, 2010 (sudarymas Loretos Mačianskaitės, įvadas, redakcinės pastabos ir komentarai Loretos Mačianskaitės ir Virginijos Savickienės).
 • Besikartojančios erdvės: Pokalbiai su Icchoku Meru ir kūrybos interpretacijos, sudarė Loreta Mačianskaitė ir Skaistė Vilimaitė, Vilnius: Baltos lankos: 2009.
 • Mieželaitis Eduardas, Barokinė lyra, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: LRS l–kla, 2009.
 • Vladas Braziūnas, Vakar yra rytoj, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: LLTI, 2007.
 • Algis Kalėda, Barbara Kalėda, Lietuvių–lenkų, lenkų–lietuvių kalbų žodynas, Warszawa: Ex Libris, 2007.
 • Vytautas Kubilius, Dienoraščiai, 1945–19771977–2004, parengė Jūratė Sprindytė ir Janina Žėkaitė, Vilnius: LLTI, 2006.
 • Vytautas A. Jonynas, Rinktiniai raštai: Literatūros kritika, sudarė ir įžanginį straipsnį parašė Elena Baliutytė, Vilnius: LLTI, 2006. 
 • Juozas Lionginas Laurušas, Akmuo ir šviesa: Kritikos straipsniai, sudarė ir įžanginį straipsnį parašė Jūratė Sprindytė, Vilnius: LLTI, 2005.
 • Att avregistrera ett spöke, Stocholm: Bokforlaget Tranan, 2005 (sudarė Donata Mitaitė).
 • Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Idėjų inventorius: Literatūros kritika, sudarė ir įžanginį straipsnį parašė Solveiga Daugirdaitė, Vilnius: LLTI, 2004
 •  Albertas Zalatorius, Vincas Krėvė: Nebaigta monografija, parengė Jūratė Sprindytė, Vilnius: LLTI, 2003.
 • Des âmes dans le broullard: Anthologie de nouvelles lituaniennes contemporaines, Caen: Presses Universitaires de Caen, 2003 (sudarė Loreta Mačianskaitė).
 • Von diesen Träumen ganz verschiedene: Zehn litauische Gegenwartsautoren und ihre literarische Proza, Oberhauzen: Athena, 2002 (saudarė Klaus Berthel ir Jūratė Sprindytė).
 •  Algis Kalėda, Barbara Kalėda, Rozmówki litewskie dla Polaków, Warszawa: Ex Libris, 2002.
 • Algis Kalėda, Dzieje literatury litewskiej, t. 2: 1918–2000, Warszawa: Ex Libris, 2003
 • Novelės metai’88: Antologija, sudarė Jūratė Sprindytė, Vilnius: Vaga, 1989. 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt