LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Jūratė Sprindytė

Humanitarinių mokslų habilituota daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas jurasp
 
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1974 metų. 1993 m. apgynė daktaro disertaciją Lyrizmas dabartinėje lietuvių prozoje: stiliaus aspektas, 2000 m. – habilitacinį darbą Lietuvių apysaka.
Mokslo žurnalo Colloquia vyr. redaktoė, žurnalo Lituanistica redaktoriaus pavaduotoja, Literatūra ir Metai redaktorių kolegijų narė. Išleido studijas: Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje: Stiliaus aspektas (1989), Lietuvių apysaka (1996); viena iš straipsnių rinkinių XX a. lietuvių literatūra (1994), Literatūros teorijos apybraižos (1982) autorių; antologijos Novelės metai-88 (1989), enciklopedinio žinyno 300 Baltic Writers (2009) sudarytoja.
 
Moksliniai interesai: šiuolaikinė lietuvių literatūra, sovietmečio literatūra, literatūros žanrai, stilius, populiarioji literatūra, literatūros sociologija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos, studijos
 
1. Kritikos akvarelės, Vilnius: Vaga, 1980. – 228 p.
2. Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje, Vilnius: Vaga, 1989. – 190 p.
3. Lietuvių apysaka, Vilnius: LLTI, 1996. – 334 p.
4. Prozos būsenos, 1988–2005, Vilnius: LLTI, 2006. – 291 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Apysakos žanro genotipas: lietuviška specifika, kilmė, pagrindiniai žanriniai požymiai, in: Lituanistica, 1993, Nr. 3 (15), p. 66–75.
2. Lietuvių apysakos ankstyvieji pavidalai, in: Lituanistica, 1995, Nr. 2 (22), p. 82–94.
3. Lietuviešu proza krustcelēs, in: Latvijas zinātņu akadēmijas vēstis, 1998, ser. 52, sēj. 1–2, p. 105–107.
4. Lietuviešu proza: žanru pārgrupēšanās, in: Karogs, 1998, Nr. 7, p. 226–234.
5. Категория жанра: стирание гранеи, in: Naujos idėjos ir formos Baltijos šalių literatūrose, Vilnius: LLTI, 1999, p. 121–128.
6. Lauru zars pār baltu archetipiem, Karogs, 1999, Nr. 9, p. 224–229.
7. Rašytojas su peteliške ant plunksnos, in: Romualdas Granauskas, Su peteliške ant lūpų, Vilnius: Presvika, 2000, p. 3–12.
8. R. Granausko apysakos, in: Romualdas Granauskas: Kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2000, p. 30–41.
9. Bronius Radzevičius, in: Bronius Radzevičius: Kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 9–11, 211–214.
10. Jurgis Savickis: miestiškojo mentaliteto raiška, in: Jurgis Savickis, Vilnius: LLTI, 2001, p. 62–73.
11. Juozo Grušo novelė socrealizmo apsuptyje, in: Juozas Grušas, Vilnius: LLTI, 2002, p. 78–87.
12. Lietuvių proza: krizė ar atsinaujinimas?, in: Darbai ir dienos, 2002, Nr. 31, p. 37–54.
13. Baltische Archetypen, in: Von diesen Träumen ganz verschiedene: Zehn litauische Gegenwartsautoren und ihre literarische Proza, sudarė Jūratė Spindytė ir Klaus Berthel, Oberhauzen: Athena, 2002, p. 41–44.
14. Adolfas Sprindis: Žemaitijos topika ir (auto)biografinė proza, in: Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra, 1940–2000, sudarė Giedrius Viliūnas, Vilnius: VU leidykla, 2002, p. 158–169.
15. Monografijos rašymo drama, in: Albertas Zalatorius, Vincas Krėvė, Vilnius: LLTI, 2003, p. 7–18.
16. Lithuanian Short Story: Causes of its Decline, in: Aktuālās problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 8, Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2003, p. 273–282.
17. Kur prasideda ir baigiasi literatūra, in: Darbai ir dienos, 2003, Nr. 35, p. 266–269.
18. Testamentiniai archetipai, in: Darbai ir dienos, 2004, Nr. 38, p. 241–244.
19. Mazās bildītes, in: Karogs, 2004, Nr. 7, p. 86–88.
20. Karta kaip socialinio laiko vienetas, in: Literatūros kartų konfliktas, Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2004, p. 24–26.
21. Writing Literary History: an Overview of Debates, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, t. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 81–90. (Kartu su L. Jakonyte.)
22. Debesų Lietuva: Marius Ivaškevičius – mitų perkūrėjas, in: Darbai ir dienos, 2005, Nr. 42, p. 175–188.
23. Emigranto novelės mūsų literatūros lauke, in: Icchokas Meras: Žinomas ir nežinomas meistras, Vilnius: LLTI, 2005, p. 131–141.
24. Vytauto Kubiliaus 1972–1980 dienoraštis kaip monografijos Kazio Borutos kūryba intertekstas, in: Lietuviškas Brandas: Asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas, Vilnius: LLTI, 2005, p. 95–111.
25. Kultūros ir mirties papartynuose: netobulas bibliotekininkas, in: Juozas Laurušas, Akmuo ir šviesa, Vilnius: LLTI, 2005, p. 7–18.
26. Egoteksto universalumas, in: Vytautas Kubilius, Dienoraščiai, 1945–1977,Vilnius: LLTI, 2006,p. 7–16.
27. Literatūros rinkodaros produktas – žurnalistinis romanas, in: Lituanistica, 2007, Nr. 4 (72), p. 106–116.
28. Novelės poetika, Alberto Zalatoriaus semantika, in: Lituanistikos keleivis: Albertas Zalatorius: literatūrologas, kritikas, pedagogas, kultūrininkas, Klaipėda: Eglė, 2007, p. 42–53.
29. Vytauto Kubiliaus savivokos konfliktas: tarp metodologijos ir kūrybiškumo, in: Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 80–94.
30. A Critical Approach to the Soviet Novel: Some New Possibilities, in: Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968, Riga, 2008, p. 83–93.
31. Kaip kamuolinis žaibas, in: Bronius Radzevičius, Priešaušrio vieškeliai, Vilnius: LRS leidykla, 2008, p. 5–16.
32. Marcelijaus Martinaičio esė: mentaliteto rekonstrukcijos bandymas“, in: Archajika ir modernybė: M.Martinaitis laikų sąvartose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 67-84.
33. Žurnālistiskais romāns – jaunais žanra paveids“,in:  Aktuālas problēmas literatūras zinātne, Rakstu krajums 14, Liepaja, 2009, p. 113-120.
34. Lietuvių romano SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės), in: Lituanistica, 2009, Nr. 1-2, p. 85-95.
35. Kostas Korsakas – direktorius („veiklumo dinama“), in: Metai, 2009, Nr. 10, p. 151-153.
36. Atvira / uždara slinktys šiuolaikinėje lietuvių prozoje, in: Šiuolaikinė lietuvių literatūra: muziejinė vertybė ar sezono mada?(mokslinės konferencijos medžiaga), Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2009, p. 34-38.
37. Gotikinės estetikos specifika Jolitos Skablauskaitės romanuose, in: Colloquia, 2010, Nr. 25, p. 117-131.
38. Symbolic Capital of Ideologically Untainted Writers: the Estonian, Latvian, and Lithuanian Small Novels, in: Baltic memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period, Vilnius: Institute of Lithuanian literature and Foklore, 2011, p. 83-96.
39. Lithuanian Prose: In Search of a New Identitity, in: Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. M. Kvietkauskas, Series: On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics-32, Rodopi, 2011, p. 89-114.
40.  Marius Ivaškevičius – reinterpretator mitów narodowych, in: Zraneny przes czas: Wspolczesna literatura litewska, Warszawa: Instytut Badan Literackich, 2011, p. 180-197.
41. Wprowadzenie [Įvadas, su D. Mitaite], in: Zraneny przes czas: Wspolczesna literatura litewska, Warszawa: Instytut Badan Literackich, 2011, p. 7-19.
42. Bliuzo improvizacijų tęsinys, įvadas R. Gavelio romano „Concerto grosso“ fragmentų publikavimui ir jų parengimas spaudai [iš LLTI rankraštyno], in: Metai, 2011, Nr.11, p. 28-29.
  
Recenzijos
 
1. Kelios tezės apie Leonardo Gutausko prozą, in: Knygų aidai, 2001, Nr. 1, p. 37–39.
2. Istorijos būsenos, būsenų istorija: [Rec. kn.: Dirgėla, P. Ceremonijų knygos, V., 2002], in: Metai, 2002, Nr. 10, p. 99–107.
3. Lošti iš romano, in: Metai, 2004, Nr. 8/9, p. 98–109.
4. Akistata su monografijos „Povilas Višinskis“ rankraščiu, in: Aštuntieji Povilo Višinskio skaitymai, Šiauliai: ŠU, 2004, p. 16–21.
5. Tekstų alibi, in: Metai, 2005, Nr. 2, p. 93–101.
6. Prozos gaivalas: [Jurgio Kunčino prozos apžvalga], in: Imbiero vakarai: 2004–2006, sud. Giedrė Bulgakovienė, Vilnius: Eugrimas, 2007, p. 13–19.
7. Informacijos bankas dienoraštyje: [Apie Vytauto Kubiliaus „Dienoraščius“], in: Poezijos pavasaris,Vilnius: Vaga, 2008, p. 62–71.
8. Dislocations of the Homeland: Prose since 2000, in: The Vilnius Review, 2008, No. 23, p. 76–84.
9. Dviejų dešimtmečių proza: krizė ar nauja tapatybė?, in: Gimtasis žodis, 2008, Nr. 3, p. 3–6.
10. Nasturtė kaip estetinis ekvivalentas, in: Gimtasis žodis, 2008, Nr. 9, p. 7–12.
11. Megakonstrukcija, laikanti šimtmečius [rec. A. Bučio Barbarai vice versa klasikai / centras ir periferija rašytojo strategijose], in: Metai, 2009, Nr. 2, p. 146-151.
12. Septintas tiltas [rec. S. Gaižiūno kn. Skandinavų literatūros ir baltiškieji kontekstai], in: Metai, 2009, Nr. 4,p. 144-147.
13. Aloyzo Barono dislokacijos literatūros lauke [rec. J.Žėkaitės monografijai Aloyzas Baronas], in: Colloquia, 2009, Nr. 22. p. 175-180.
14. Aukštojo stiliaus sumuojanti knyga [rec. Just. Marcinkevičiaus kn. Pažadėtoji žemė: Užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos. 1988-2008], in: Metai, 2009, Nr. 10, p. 134-137.
15. Tiktai kritikas [rec. V. Sventicko kn. 2009 kritiko pastraipos], in: Metai, 2010, Nr. 2, p. 144-147.
16. Žemuogių vėrinukas Vytautui Kubiliui, in: Nepaklusęs laikui, LLTI,  2010, p. 197-204.
17. Piktai apie monadas, in: Colloquia, 2011, Nr. 27, p. 127-132.
18. Eiti ar bėgti [rec. Valdas Papievis Eiti], in: Metai, 2011, Nr. 2-3, p. 168-170.
19. Apie ideologijos importą [rec. Mindaugas Tamošaitis,Didysis apakimas: Lietuvių rašytojų kairėjimas 4-ajame XX a. dešimtmetyje], in: Gimtasis žodis, 2011 Nr. 6 , p. 34-36.
20. Noveliški portretai“ [rec. Audronės Girdzijauskaitės Nutolę balsai/ portretų metmenys], in: Metai, 2012, Nr. 2, p. 147-150.
21. Struktūros žmogus [rec. Vytauto Martinkaus kn. Estetinė literatūros gyvybė ir Vytauto Martinkaus 12 lieptų ], in: Metai, 2012, Nr. 10, p. 140-142.
  
Sudarytos knygos
 
1. Novelės metai’88: Antologija, Vilnius: Vaga, 1989. – 359 p.
2. Naujos idėjos ir formos Baltijos šalių literatūrose, Vilnius: LLTI, 1999. – 128 p.
3. Von diesen Träumen ganz verschiedene: Zehn litauische Gegenwartsautoren und ihre literarische Proza, Oberhauzen: Athena, 2002. – 148 p. (Kartu su K. Bertheliu.)
4. Albertas Zalatorius, Vincas Krėvė: Nebaigta monografija, Vilnius: LLTI, 2003. – 534 p.
5. Juozas Laurušas, Akmuo ir šviesa, Vilnius: LLTI, 2005. – 256 p.
6. Vytautas Kubilius, Dienoraščiai, 1945–1977,Vilnius: LLTI, 2006. – 479 p. (Kartu su J. Žėkaite.)
7. Vytautas Kubilius, Dienoraščiai, 1977–2004, Vilnius: LLTI, 2006. – 503 p. (Kartu su J. Žėkaite.)
8. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania, A reference guide to authors and their works, Editorial Board: Benedicts Kalnačs, Jūratė Sprindytė, Jaan Undusk, Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences; Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia, 2009,  388 p.
9. Zraneny przes czas: Wspolczesna literatura litewska, Warszawa: Instytut Badan Literackich, 2011, 255 p. (su D. Mitaite).

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt