LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Jūratė Sprindytė

Humanitarinių mokslų habilituota daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas: jurasp@llti.lt
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1974 metų. 1993 m. apgynė daktaro disertaciją Lyrizmas dabartinėje lietuvių prozoje: stiliaus aspektas, 2000 m. – habilitacinį darbą Lietuvių apysaka.
Mokslo žurnalo Colloquia vyr. redaktoė, žurnalo Lituanistica redaktoriaus pavaduotoja, Literatūra ir Metai redaktorių kolegijų narė. Išleido studijas: Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje: Stiliaus aspektas (1989), Lietuvių apysaka (1996); viena iš straipsnių rinkinių XX a. lietuvių literatūra (1994), Literatūros teorijos apybraižos (1982) autorių; antologijos Novelės metai-88 (1989), enciklopedinio žinyno 300 Baltic Writers (2009) sudarytoja.
 
Moksliniai interesai: šiuolaikinė lietuvių literatūra, sovietmečio literatūra, literatūros žanrai, stilius, populiarioji literatūra, literatūros sociologija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos, studijos
 
1. Kritikos akvarelės, Vilnius: Vaga, 1980. – 228 p.
2. Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje, Vilnius: Vaga, 1989. – 190 p.
3. Lietuvių apysaka, Vilnius: LLTI, 1996. – 334 p.
4. Prozos būsenos, 1988–2005, Vilnius: LLTI, 2006. – 291 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Apysakos žanro genotipas: lietuviška specifika, kilmė, pagrindiniai žanriniai požymiai, in: Lituanistica, 1993, Nr. 3 (15), p. 66–75.
2. Lietuvių apysakos ankstyvieji pavidalai, in: Lituanistica, 1995, Nr. 2 (22), p. 82–94.
3. Lietuviešu proza krustcelēs, in: Latvijas zinātņu akadēmijas vēstis, 1998, ser. 52, sēj. 1–2, p. 105–107.
4. Lietuviešu proza: žanru pārgrupēšanās, in: Karogs, 1998, Nr. 7, p. 226–234.
5. Категория жанра: стирание гранеи, in: Naujos idėjos ir formos Baltijos šalių literatūrose, Vilnius: LLTI, 1999, p. 121–128.
6. Lauru zars pār baltu archetipiem, Karogs, 1999, Nr. 9, p. 224–229.
7. Rašytojas su peteliške ant plunksnos, in: Romualdas Granauskas, Su peteliške ant lūpų, Vilnius: Presvika, 2000, p. 3–12.
8. R. Granausko apysakos, in: Romualdas Granauskas: Kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2000, p. 30–41.
9. Bronius Radzevičius, in: Bronius Radzevičius: Kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 9–11, 211–214.
10. Jurgis Savickis: miestiškojo mentaliteto raiška, in: Jurgis Savickis, Vilnius: LLTI, 2001, p. 62–73.
11. Juozo Grušo novelė socrealizmo apsuptyje, in: Juozas Grušas, Vilnius: LLTI, 2002, p. 78–87.
12. Lietuvių proza: krizė ar atsinaujinimas?, in: Darbai ir dienos, 2002, Nr. 31, p. 37–54.
13. Baltische Archetypen, in: Von diesen Träumen ganz verschiedene: Zehn litauische Gegenwartsautoren und ihre literarische Proza, sudarė Jūratė Spindytė ir Klaus Berthel, Oberhauzen: Athena, 2002, p. 41–44.
14. Adolfas Sprindis: Žemaitijos topika ir (auto)biografinė proza, in: Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra, 1940–2000, sudarė Giedrius Viliūnas, Vilnius: VU leidykla, 2002, p. 158–169.
15. Monografijos rašymo drama, in: Albertas Zalatorius, Vincas Krėvė, Vilnius: LLTI, 2003, p. 7–18.
16. Lithuanian Short Story: Causes of its Decline, in: Aktuālās problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 8, Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2003, p. 273–282.
17. Kur prasideda ir baigiasi literatūra, in: Darbai ir dienos, 2003, Nr. 35, p. 266–269.
18. Testamentiniai archetipai, in: Darbai ir dienos, 2004, Nr. 38, p. 241–244.
19. Mazās bildītes, in: Karogs, 2004, Nr. 7, p. 86–88.
20. Karta kaip socialinio laiko vienetas, in: Literatūros kartų konfliktas, Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2004, p. 24–26.
21. Writing Literary History: an Overview of Debates, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, t. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 81–90. (Kartu su L. Jakonyte.)
22. Debesų Lietuva: Marius Ivaškevičius – mitų perkūrėjas, in: Darbai ir dienos, 2005, Nr. 42, p. 175–188.
23. Emigranto novelės mūsų literatūros lauke, in: Icchokas Meras: Žinomas ir nežinomas meistras, Vilnius: LLTI, 2005, p. 131–141.
24. Vytauto Kubiliaus 1972–1980 dienoraštis kaip monografijos Kazio Borutos kūryba intertekstas, in: Lietuviškas Brandas: Asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas, Vilnius: LLTI, 2005, p. 95–111.
25. Kultūros ir mirties papartynuose: netobulas bibliotekininkas, in: Juozas Laurušas, Akmuo ir šviesa, Vilnius: LLTI, 2005, p. 7–18.
26. Egoteksto universalumas, in: Vytautas Kubilius, Dienoraščiai, 1945–1977,Vilnius: LLTI, 2006,p. 7–16.
27. Literatūros rinkodaros produktas – žurnalistinis romanas, in: Lituanistica, 2007, Nr. 4 (72), p. 106–116.
28. Novelės poetika, Alberto Zalatoriaus semantika, in: Lituanistikos keleivis: Albertas Zalatorius: literatūrologas, kritikas, pedagogas, kultūrininkas, Klaipėda: Eglė, 2007, p. 42–53.
29. Vytauto Kubiliaus savivokos konfliktas: tarp metodologijos ir kūrybiškumo, in: Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 80–94.
30. A Critical Approach to the Soviet Novel: Some New Possibilities, in: Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968, Riga, 2008, p. 83–93.
31. Kaip kamuolinis žaibas, in: Bronius Radzevičius, Priešaušrio vieškeliai, Vilnius: LRS leidykla, 2008, p. 5–16.
32. Marcelijaus Martinaičio esė: mentaliteto rekonstrukcijos bandymas“, in: Archajika ir modernybė: M.Martinaitis laikų sąvartose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 67-84.
33. Žurnālistiskais romāns – jaunais žanra paveids“,in:  Aktuālas problēmas literatūras zinātne, Rakstu krajums 14, Liepaja, 2009, p. 113-120.
34. Lietuvių romano SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės), in: Lituanistica, 2009, Nr. 1-2, p. 85-95.
35. Kostas Korsakas – direktorius („veiklumo dinama“), in: Metai, 2009, Nr. 10, p. 151-153.
36. Atvira / uždara slinktys šiuolaikinėje lietuvių prozoje, in: Šiuolaikinė lietuvių literatūra: muziejinė vertybė ar sezono mada?(mokslinės konferencijos medžiaga), Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2009, p. 34-38.
37. Gotikinės estetikos specifika Jolitos Skablauskaitės romanuose, in: Colloquia, 2010, Nr. 25, p. 117-131.
38. Symbolic Capital of Ideologically Untainted Writers: the Estonian, Latvian, and Lithuanian Small Novels, in: Baltic memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period, Vilnius: Institute of Lithuanian literature and Foklore, 2011, p. 83-96.
39. Lithuanian Prose: In Search of a New Identitity, in: Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. M. Kvietkauskas, Series: On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics-32, Rodopi, 2011, p. 89-114.
40.  Marius Ivaškevičius – reinterpretator mitów narodowych, in: Zraneny przes czas: Wspolczesna literatura litewska, Warszawa: Instytut Badan Literackich, 2011, p. 180-197.
41. Wprowadzenie [Įvadas, su D. Mitaite], in: Zraneny przes czas: Wspolczesna literatura litewska, Warszawa: Instytut Badan Literackich, 2011, p. 7-19.
42. Bliuzo improvizacijų tęsinys, įvadas R. Gavelio romano „Concerto grosso“ fragmentų publikavimui ir jų parengimas spaudai [iš LLTI rankraštyno], in: Metai, 2011, Nr.11, p. 28-29.
  
Recenzijos
 
1. Kelios tezės apie Leonardo Gutausko prozą, in: Knygų aidai, 2001, Nr. 1, p. 37–39.
2. Istorijos būsenos, būsenų istorija: [Rec. kn.: Dirgėla, P. Ceremonijų knygos, V., 2002], in: Metai, 2002, Nr. 10, p. 99–107.
3. Lošti iš romano, in: Metai, 2004, Nr. 8/9, p. 98–109.
4. Akistata su monografijos „Povilas Višinskis“ rankraščiu, in: Aštuntieji Povilo Višinskio skaitymai, Šiauliai: ŠU, 2004, p. 16–21.
5. Tekstų alibi, in: Metai, 2005, Nr. 2, p. 93–101.
6. Prozos gaivalas: [Jurgio Kunčino prozos apžvalga], in: Imbiero vakarai: 2004–2006, sud. Giedrė Bulgakovienė, Vilnius: Eugrimas, 2007, p. 13–19.
7. Informacijos bankas dienoraštyje: [Apie Vytauto Kubiliaus „Dienoraščius“], in: Poezijos pavasaris,Vilnius: Vaga, 2008, p. 62–71.
8. Dislocations of the Homeland: Prose since 2000, in: The Vilnius Review, 2008, No. 23, p. 76–84.
9. Dviejų dešimtmečių proza: krizė ar nauja tapatybė?, in: Gimtasis žodis, 2008, Nr. 3, p. 3–6.
10. Nasturtė kaip estetinis ekvivalentas, in: Gimtasis žodis, 2008, Nr. 9, p. 7–12.
11. Megakonstrukcija, laikanti šimtmečius [rec. A. Bučio Barbarai vice versa klasikai / centras ir periferija rašytojo strategijose], in: Metai, 2009, Nr. 2, p. 146-151.
12. Septintas tiltas [rec. S. Gaižiūno kn. Skandinavų literatūros ir baltiškieji kontekstai], in: Metai, 2009, Nr. 4,p. 144-147.
13. Aloyzo Barono dislokacijos literatūros lauke [rec. J.Žėkaitės monografijai Aloyzas Baronas], in: Colloquia, 2009, Nr. 22. p. 175-180.
14. Aukštojo stiliaus sumuojanti knyga [rec. Just. Marcinkevičiaus kn. Pažadėtoji žemė: Užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos. 1988-2008], in: Metai, 2009, Nr. 10, p. 134-137.
15. Tiktai kritikas [rec. V. Sventicko kn. 2009 kritiko pastraipos], in: Metai, 2010, Nr. 2, p. 144-147.
16. Žemuogių vėrinukas Vytautui Kubiliui, in: Nepaklusęs laikui, LLTI,  2010, p. 197-204.
17. Piktai apie monadas, in: Colloquia, 2011, Nr. 27, p. 127-132.
18. Eiti ar bėgti [rec. Valdas Papievis Eiti], in: Metai, 2011, Nr. 2-3, p. 168-170.
19. Apie ideologijos importą [rec. Mindaugas Tamošaitis,Didysis apakimas: Lietuvių rašytojų kairėjimas 4-ajame XX a. dešimtmetyje], in: Gimtasis žodis, 2011 Nr. 6 , p. 34-36.
20. Noveliški portretai“ [rec. Audronės Girdzijauskaitės Nutolę balsai/ portretų metmenys], in: Metai, 2012, Nr. 2, p. 147-150.
21. Struktūros žmogus [rec. Vytauto Martinkaus kn. Estetinė literatūros gyvybė ir Vytauto Martinkaus 12 lieptų ], in: Metai, 2012, Nr. 10, p. 140-142.
  
Sudarytos knygos
 
1. Novelės metai’88: Antologija, Vilnius: Vaga, 1989. – 359 p.
2. Naujos idėjos ir formos Baltijos šalių literatūrose, Vilnius: LLTI, 1999. – 128 p.
3. Von diesen Träumen ganz verschiedene: Zehn litauische Gegenwartsautoren und ihre literarische Proza, Oberhauzen: Athena, 2002. – 148 p. (Kartu su K. Bertheliu.)
4. Albertas Zalatorius, Vincas Krėvė: Nebaigta monografija, Vilnius: LLTI, 2003. – 534 p.
5. Juozas Laurušas, Akmuo ir šviesa, Vilnius: LLTI, 2005. – 256 p.
6. Vytautas Kubilius, Dienoraščiai, 1945–1977,Vilnius: LLTI, 2006. – 479 p. (Kartu su J. Žėkaite.)
7. Vytautas Kubilius, Dienoraščiai, 1977–2004, Vilnius: LLTI, 2006. – 503 p. (Kartu su J. Žėkaite.)
8. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania, A reference guide to authors and their works, Editorial Board: Benedicts Kalnačs, Jūratė Sprindytė, Jaan Undusk, Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences; Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia, 2009,  388 p.
9. Zraneny przes czas: Wspolczesna literatura litewska, Warszawa: Instytut Badan Literackich, 2011, 255 p. (su D. Mitaite).

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt