LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujosios literatūros studijos

Satkauskytė, Dalia. Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos. - Vilnius: LLTI, 1996. - 111 p. - ISBN 9986-513-13-8.

 
Kalėda, Algis. Romano struktūros metmenys: komunikacijos lygmuo. - Vilnius: LLTI, 1996. - 239 p. -ISBN 9986-513-12-X.
 
Skeivys, Rimantas. Petro Cvirkos prozos lyrizmas. - Vilnius: LLTI, 1996. - 178 p. - ISBN 9986-513-15-4.
 
Sprindytė, Jūratė. Lietuvių apysaka. - Vilnius: LLTI, 1996. - 334 p. - ISBN 9986-513-19-7.
 
Jurgutienė, Aušra. Naujasis romantizmas – iš pasiilgimo: lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis. - Vilnius: LLTI, 1998. - 338 [1]. - ISBN 9986-513-53-7.
 
Striogaitė, Dalia.Avangardizmo sūkuryje: lietuvių literatūra, 3-asis dešimtmetis. - Vilnius: LLTI, 1998. - 182 [2] p. - ISBN 9986-513-15-4.
 
Zürcher, Christoph. Lietuvių avangardo pavasaris / iš vok. k. vertė D. Daujotytė, S. Keturakis. - Vilnius: LLTI, 1998. - 182 p. - ISBN 9986-513-43-X.
 
Mačanskaitė, Loreta.Antano Škėmos „Balta drobulė“: pasaulis ir diskursas. - Vilnius: LLTI, 1998. - 198 p. - ISBN 9986-513-45-6.
 
Čiočytė, Dalia. Biblija lietuvių literatūroje: santykio variantai: imitacija, transformacija, deformacija. - Vilnius: LLTI, 1999. - 199 p. - ISBN 9986-513-45-6.
 
Naujos idėjos ir formos Baltijos šalių literatūrose: antroji Baltijos šalių literatūrologų konferencija / parengė Juozas Laurušas, Apolina Sarpalienė. - Vilnius: LLTI, 1999. - 128 p. - ISBN 9986-513-61-8.
 
Šiukščius, Vygantas.Mitopoetika lietuvių prozoje: tekstų interpretacija. - Vilnius: LLTI, 1999. - 155 p. - ISBN 9986-513-64-2.
 
Daugirdaitė, Solveiga. Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje. - Vilnius: LLTI, 2000. - 240 p. - ISBN 9986-513-89-8.
 
Karmalavičius, Ramutis. Kūrybos ontogenezės pajauta XIX amžiaus pabaigos lietuvių raštijoje: problemos ekspozė. - Vilnius: LLTI, 2000. - 367 p. - ISBN 9986-513-91-X.
 
Vedrickaitė, Imelda. Erdvės matmuo A. Škėmos, A. Landsbergio ir B. Radzevičiaus prozoje. – Vilnius: LLTI, 2000. - 159 p. - ISBN 9986-513-85-5.
 
Balsevičiūtė, Virginija. Vytautas Mačernis ir jo karta: studija / red. L. Arnatkevičiūtė. - Vilnius: LLTI, 2001. - 374, [1] p. - ISBN 9986-513-82-0.
 
Čiužauskaitė, Ilona. Vaižganto publicistikos literatūrinė raiška: studija / red. Vyt. Vanagas. - Vilnius: LLTI, 2001. - 137, [1] p. - ISBN 9955-475-03-X.
 
Kubilius, Vytautas. Neparklupdyta mūza: lietuvių literatūra vokietmečiu: apžvalginė apybraiža. Vilnius: LLTI, 2001. - 237 p. - ISBN 9955-475-01-3.
 
Baliutytė, Elena.Laiko įkaitė ir partnerė: lietuvių literatūros kritika 1945-2000. - Vilnius: LLTI, 2002. - 295 p. - ISBN 9955-475-20-X.
 
Kasner, Małgorzata. Juozas Kėkštas – paribio poetas / iš lenkų k. vertė O. Romančiuk; red. R. Mėlinskaitė, D. Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2002. - 256 p. - ISBN 9955-475-33-1.
 
Brūzgienė, Rūta. Literatūra ir muzika: paralelės ir analogai: studija / red. Juozas Girdzijauskas. - Vilnius: LLTI, 2004. - 218 p. - ISBN 9955-475-59-5.
 
Vaitiekūnas, Dainius. Pasakojimas Broniaus Radzevičiaus „Priešaušrio vieškeliuose“: studija. - Vilnius: LLTI, 2004. - 191, [1] p. - ISBN 9955-475-61-7.
 
Jakonytė, Loreta. Rašytojo socialumas: lietuvių rašytojų savivoka XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje. - Vilnius: LLTI, 2005. – 254 [1] p. - ISBN 9955-698-06-3.
 
Glinskis, Rimas. XX amžiaus lietuvių dienoraščiai: tarp literatūros ir dokumento: studija / redagavo Donata Linčiuvienė; spec. redaktorius Mikas Vaicekauskas. - Vilnius: LLTI, 2006. - 184 p. - ISBN 978-9955-698-21-0.
 
Martišiūtė, Aušra. Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis: studija / redaktorė Donata Linčiuvienė. - Vilnius: LLTI, 2006. - 360 p. - ISBN 978-9955-698-20-3.
 
Sprindytė, Jūratė. Prozos būsenos, 1988-2005. - Vilnius: LLTI, 2006. - ISBN 978-9955-698-30-2.
 
Cidzikaitė, Dalia. Kitas lietuvių prozoje: monografija / red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2007. - 233 p. - ISBN 978-9955-698-65-4.
 
Šmitienė, Giedrė. Kalbėti kūnu: fenomenologinė Alfonso Nykos-Niliūno kūrybos studija / red. D. Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2007. - 295 p. - ISBN 978-9955-698-64-7.
 
Žmuida, Eugenijus. Disonansų būtis: Vinco Mykolaičio-Putino poezijos interpretacijos: studija / red. V. Šatkuvienė. - Vilnius: LLTI, 2007. - 207 p. - ISBN 978-9955-698-49-4.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt