LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Gintarė Bernotienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
 
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2006 m. Mokslo žurnalo Colloquia atsakingoji sekretorė (nuo 2010 m.) 
2002 m. apgynė disertaciją Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko lyrikoje.
 
Moksliniai interesai:
Moksliniai interesai: šiuolaikinė lietuvių poezija, komparatyvistika, poezijos vertimai, atminties studijos, sovietmečio literatūra.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
 1.  Apie žodžių sandūros tikslumą: Juditos Vaičiūnaitės poezijos vertimai ir vertinimai: monografija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 (ISBN 978-609-425-185-6).
 2. Menų sąveikos ieškojimai: Judita Vaičiūnaitė ir Leonardas Gutauskas: monografija, Kaunas: VDU leidykla, 2005, ISBN 9955-12-062-2
 
Moksliniai straipsniai
 1. „Theonymia: a Dotted Line of Metaphysics in Lithuanian Peotry of the 1960s“, in: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krajums, 24 / Current Issues in Research of Literature and Culture: Conference Proceedings 24. Atb. red. Edgars Lāms, Liepāja: LiePA, 2019, p. 72-87, ISSN 2500-9508.
 2. „Tautosaka sovietmečiu“ kolektyvinėje monografijoje Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, Vilnius, LLTI, 2019, p. 378–394.
 3. „Mitas sovietmečio Lietuvių literatūroje“ kolektyvinėje monografijoje Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, Vilnius, LLTI, 2019, p. 360–377.
 4. „Posovietmečio lietuvių literatūros kanonas: istorinių naratyvų kova ir individualizmo žiedai“, in: Apokalipsy baltyckich swiatow, Poznan, 2017, p. 51-59. ISBN 978-83-65483-58-4
 5. „‘Dilgėlė vėjo rankoj‘: Tėvynės kraštovaizdžio sakralizavimas Sigito Gedos, Leonardo Gutausko ir Jono Juškaičio poezijoje“, publikuojamas leidinyje Vakarykščio pasaulio atgarsiai: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms ISBN 978-609-426-124-4, p. 260-270
 6. „Marcelijaus tardymai prie atvirų kapų“, in: Marcelijus Martinaitis: Pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje (konferencijos medžiaga). Kaunas, Naujasis lankas, 2016, p. 53–60, ISBN 978-609-474-000-8
 7. „On Deportations of Lithuanians: (Bio)politics, Testimony of Dalia Grinkevičiūtė and Strategies of Amnesia“, in:  Amnésia Transcultural. Para uma Cartografia de Memórias Deslocalizadas / Transcultural Amnesia. Mapping Displaced Memories. Coord. Mário Matos, Joanne Paisana, Margarida Pererira, V.N. Famalicão: Húmus, 2016, p. 179-193.ISBN: 978-989-755-253-3.
 8. Intended Fallacies: Lowered Horizons, Ideological Inversions and Employed Intimacy. Translating Judita Vaičiūnaitė‘s Early Poetry into Russian“, Interlitteraria: Beletristic Translation: a Means of Cultural-Spiritual Dialogue or a Tool of Acculturation?, Nr. 21 / 1, 2016, p. 67–78, ISSN 1406-0701, ISSN 2228–4729
 9. Vertimų politikos svertai formuojant kanoną. Juditos Vaičiūnaitės patirtis“, Colloquia, 2016,Nr. 36, ISSN 1822–3737, p. 53–69.
 10. Changing the Modes of National Representation: Anthologies of Lithuanian Poetry for Foreign Readers (1978–2013)“, in: Interlitteraria: The Changing Baltics, University of Tartu Press, 2015, 20/1, p. 131–146, prieiga per internetą: http://ojs.utlib.ee/index.php/IL/article/view/IL.2015.20.1.10.
 11. „Tautos kultūros herojai – Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis“, in: Darbai ir dienos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Nr. 63 (2015), p. 11–27, prieiga internetu: http://ejournals.vdu.lt/index.php/d-ir-d/article/view/923/848, ISSN 2335-8769.
 12. „Ideologinių perrašų savivalė ankstyvuosiuose Juditos Vaičiūnaitės poezijos vertimuose į rusų kalbą“, Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu, Vilnius, LLTI, 2015, p. 369–397.
 13. . „Imanta Ziedoņa līdzinieki Lietuvā“. In: Imants Ziedonis: piederības meklējumi, brīvības treniņš. Zinātnisku rakstu krājums. Sast. Ausma Cimdiņa, Rīga: Zinātne, 2014, p. 250–260.
 14. Intymizuoti ideologiją: ankstyvieji Juditos Vaičiūnaitės poezijos vertimai į rusų kalbą“, Colloquia, 2014, Nr. 32, p.  97–116.
 15. Dailininkų poezija XX a. 7-8 dešimtmečiais: iš Antano Martinaičio archyvo“, Colloquia, 2013, Nr. 30, p. 73–92, ISSN 1822-3737.
 16. Juditos Vaičiūnaitės poezijos rinktinė anglų kalba:  ar perteiktas tylus devyniabalsis giedojimas?“, Colloquia, 2012, Nr. 28, p. 55-74, ISSN 1822-3737.
 17. „Какого цвета Рай? Отблески истории Литвы XX  века в поэзии и картинах  Леонардаса Гутаускаса“, in: Kultūras studijas (Cultural studies) IV Krasā literatūra un kultūrā (The color in literature and culture), Daugavpils, Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2012,  p. 365-377.
 18. Įrašai kraštovaizdžiuose: ezoterinė ir metafizinė kraštovaizdžių redeskripcija Saint-Johno Perse‘o ir Leonardo Gutausko poemose“, in: Krantai, 2011, Nr. 1, p. 70-75.
 19. „Žmogiškumo entropijos įveika Knuto Skujenieko, Gedimino Jokimaičio ir Leonardo Gutausko poezijoje“, in: Lituanistica, Lietuvos Mokslų akademijos leidykla, 2011, t. 57, Nr. 4(86), p. 436-446.
 20. „Laisvė nelaisvės metu Leonardo Gutausko romanuose Laiškai iš Viešvilės ir Plunksnos“, in: Soter, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, Nr. 40 (68), Kaunas, p. 65–68.
 21. „Arkadiški peizažai Niliūno poezijoje,“ in: Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis. Kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga, LLTI, 2010, p. 47-60.
 22. „Pasaulis iš žvilgsnio ir garso: Vlado Braziūno ir Leonardo Gutausko poezijos sąskambiai“, in: Žmogus ir žodis: mokslo darbai (Literatūrologija), 2009, t. 11, Nr. 2, p. 68-74.
 23. „Barbaras lietuvių kultūroje: Šarūno Saukos ir Sigito Parulskio elgesio taisyklės – iš beprasmybės pojūčio“, in: Acta litteraria comparativa, t. 3: Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje, Vilnius, 2008, p. 228–237.
 24. „Kultūros intertekstai L. Gutausko knygoje „In fine“, in: Acta litteraria comparativa, t. 1, Vilnius, 2006.
 25. „Antano Vaičiulaičio poezijos rinktinė „Ir atlėkė volungė“, in: Būties harmonijos ilgesys, Vilnius: LLTI, 2006, p. 172–180.
 26. „Poezijos ir dailės sąveikos Leonardo Gutausko lyrikoje“, in: Literatūros ir kitų menų sąveika, Vilnius: LLLA, LLTI, VPU, 2005, p. 158–171.
 27. „Kūrinys ir patirtis: Įsijautimai (atitikmenys)“, in: Sambalsiai: Studijos, esė, pokalbis, Vilnius: VDA leidykla, 2005, p. 145–157.
 28. „Движение языка: иконичность поэтического образа и метафоры“, in: Американские исследования 2003, ч. 2: Текст и контекст в движении языка, времени и пространстваAmerican Studies. Yearbook 2003, vol. II: Text and Context in the Movement of Language, Time and Space, Минск, 2004, p. 10–15.
 29. „Intertekstualios poezijos, dailės ir architektūros sąsajos J. Vaičiūnaitės kūryboje“, in: Tekstas ir kontekstas: Prasmės formavimasis, Kaunas: VU KHF, 2004, p. 163–170.
 30. „...tarsi šilkinis mylimos atsižiūrėjimas...“, in: Jonas Aistis: „Praregėjęs ilgesio akim“, Vilnius: LLTI, 2004, p. 79–88.
 31. „...tikrovėje, palikusioje už manęs...“, (Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščių ciklo „Berlyno improvizacijos” analizė), Darbai ir dienos, 2000, Nr. 22, p. 93–100.
 32. Poeto ir dailininko kūrybos jungtys (apie Leonardo Gutausko kūrybą), Darbai ir dienos, 1998, Nr. 10 (19), p. 169–186.
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt