LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Dalia Satkauskytė
Humanitarinių mokslų daktarė, docentė
Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas dalias
 
 
1996 m. apgynė daktaro disertaciją Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos.
 Moksliniai interesai: literatūros teorija, lietuvių literatūros istorija, šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros sociologija, semiotika, kultūros teorija ir istorija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
 
1. Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: raidos tendencijos, Vilnius: LLTI, 1996. – 110 p.
2. Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje, Vilnius: LLTI, 2008. – 268 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Vertinimo kriterijai Lietuvos ir išeivijos literatūrologijoje, in: Semiotika: A. J. Greimo centro studijos, 1997, Nr. 4, p. 48–54.
2. Поэтические дебюты в независимой Литве, in: Naujos idėjos ir formos Baltijos šalių literatūrose. Antroji Baltijos šalių literatūrologų konferencija, Vilnius: LLTI, 1999, p. 63–70.
3. Komunikacinės strategijos moterų poezijoje (Nijolė Miliauskaitė, Judita Vaičiūnaitė, Birutė Pūkelevičiūtė, Liūnė Sutema), in: Literatūra, 2001, Nr. 43 (1), p. 50–59.
4. Adomas Mickevičius ir jo idėjos moderniojoje Lietuvoje, in: Lietuvos kultūra: romantizmo variantai, Vilnius: LLTI, 2001, p. 104–116.
5. Masinės poezijos fenomenas, in: Literatūra, E-2, 2002.
6. Juslių raiška ir reikšmė Nijolės Miliauskaitės poezijoje, in: Baltos lankos, 2002, Nr. 14, p. 5–18.
7. Kas iš tikro yra naujausia? Postmodernizmas kaip konjunktūra, in: Darbai ir dienos, 2003, Nr. 33, p. 203–209.
8. The Myth of the Nation of Poets and Mass Poetry in Lithuania, in: Sign Systems Studies, 2003, vol. 31, No 1, p. 261–269.
9. Nuodėmė ir atgaila Bernardo Brazdžionio poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2003, Nr. 2, p. 25–29.
10. Kritikos misija Juozo Keliuočio požiūriu, in: Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos, Vilnius: LLTI, 2003, p. 24–30.
11. Практика постколониальной критики: возможности и риск, in: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 9, Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004, p. 247–257.
12. Lūžio pėdsakas: Gamtos vaidmuo Vinco Mykolaičio-Putino ir Jono Aisčio poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2004, Nr. 6, p. 22–25.
13. Kaip atsiranda poetai, in: Baltos lankos, 2004, Nr. 18/19, p. 73–89.
14. Jono Aisčio poezija: recepcijos aktualumas, in: Jonas Aistis: Praregėjęs ilgesio akim, Vilnius, LLTI, 2004, p. 15–21.
15. Paradoksalusis J. Aistis, in: Gimtasis žodis, 2004, Nr. 7, p. 31–34.
16. Pokolonijinės teorijos ir lietuvių literatūra: Derinimo galimybės ar pavojai, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Tartu universitetas, Limožo universitetas, 2004, p. 48–55.
17. Gamtos vieta ir vertė Vinco Mykolaičio-Putino bei Jono Aisčio lyrikoje, in: Vertybių raiška literatūroje, t. 2: Lietuvių raštijos studijos, Vilnius: VPU, 2005, p. 132–142.
18. Įvykis, iššūkis ar senų tiesų patvirtinimas?: Keletas pastabų apie Neringos Abrutytės poeziją su teorinėmis digresijomis, in: Darbai ir dienos, 2005, Nr. 42, p. 189–195.
19. (Ne)kitas požiūris, Kultūros barai, 2006, Nr. 5, p. 86–88.
20. The New Image of Poet, or Who Creates the Creator in Contemporary Lithuania, in: We Have Something in Common: The Baltic Memory, Tallin: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia, 2006, p. 123–132.
21. Tekstas, kontekstas ir istorija Algirdo Juliaus Greimo veikaluose, in: Colloquia, 2006, Nr. 16, p. 11–22.
22. The New Image of Poet, or Who Creates the Creator in Contemporary Lithuania, in: We Have Something in Common: The Baltic Memory, Tallin: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia, 2006, p. 123–132.
23. Gamta poetinėse sąmoningumo struktūrose, in: Žmogus ir žodis, 2007, Nr. 2, p. 27–34.
24. Ezopo kalba kaip teorinė sąvoka, arba kaip mums kalbėti apie sovietmečio literatūrą, in: Metai, 2007, Nr. 5, p. 102 –107.
25. Peizažas, likimas ir subjektas Antano Vaičiulaičio romane „Valentina“, in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 11–26.
26. Kultūrinė didaktinių dainų vertė, in: Colloquia, 2008, Nr. 21,
27. Postmodernizmas kaip konjunktūra, in: Metai, 2008, Nr. 2.
28. Drabužio figūros vaidmuo subjektyvumo raiškoje (Antano Baranausko Kelionė Peterburkan), in:  Teksto slėpiniai, 11, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 63-81.
29. Drabužio figūros vaidmuo subjektyvumo raiškoje (Antano Baranausko Kelionė Peterburkan), in:  Teksto slėpiniai, 11, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 63-81.
30. Netyčinė postkolonijizmo dekonstrukcija [Dalia Cidzikaitė, Kitas lietuvių prozoje], in:  Colloquia, 2009, Nr. 22, p. 158-167.
31. Liudo Vasario socialumas pagal Kostą Korsaką, arba naujos senos Altorių šešėly interpretavimo perspektyvos, in: Colloquia, 2010, Nr. 24, p. 72-83.  
32. Nowy wizerunek poety, czyli jak się rodzi poeci we współczesnej Litwie, in:  Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska, opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p. 68–82.
33. Postmodernism as Conjuncture, in:  Transitions of Lithuanian Postmodernism.Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period. Kvietkauskas, Mindaugas (Ed.)Rodopi: Amsterdam/New York, NY, 2011, p. 177–200.  
34. Egzilinė (ne)tapatybė naujausioje lietuvių emigrantų literatūroje, in: Oikos, 2011, Nr. 2(12), p. 120-129.
35. L‘expression de la subjectivité dans la littérature. Le paradoxe du changement, in :  Le paradoxe et ses usages, Budapest: TintaKönyvkiadó, Limoges: Editions Lambert-Lucas, 2011, p. 167-180.
36. Kodėl Škėma- ne Camus, arba šis bei tas apie lietuviškąjį egzistencializmą, in:  Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje, Vilnius: LLTI, 2012, p. 39-51. 
37. Lėtas transkultūrinis tapsmas“ ir jo vertės naujausioje lietuvių emigrantų literatūroje, in: Žmogus ir žodis, 2012, Nr. 14, p. 31-38.
 
 
Recenzijos
 
1. Daugiau nei įvadas: [Rec. kn.: Eagleton, T. Įvadas į literatūros teoriją, V., 2000], in: Literatūra, 2001, Nr. 43 (1), 132–134.
2. Svarbiausias semiotikos siekis yra padėti žmonėms susikalbėti: [Rec. kn.: Nastopka, K. Reikšmių poetika, V., 2002], in: Literatūra, 2003, Nr. 45 (1), p. 92–94.
3. Teorijos išbandymas praktika: [Rec. kn.: Lapkus, D. Poteksčių ribos: uždraustos tapatybės devintojo dešimtmečio lietuvių prozoje, Chicago, 2003], in: Literatūra, 2005, Nr. 47 (1), p. 108–113.
 
Vadovėliai, metodinės priemonės
 
1. Lietuvių neoromantikų poezija: Literatūros vadovėlis 11–12 klasei, Vilnius: Baltos lankos, 2001. – 112 p.
2. Lietuvių egzodo poezija: Literatūros vadovėlis 11–12 klasei, Vilnius: Baltos lankos, 2001. – 112 p.
3. Metodiniai nurodymai lietuvių literatūros studentų moksliniams darbams, Vilnius: VPU LF, 2002. – 30 p.
4. Antroji neoromantikų karta, in: Literatūros vadovėlis 11 klasei: Mokinio knyga bendrajam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 282–299.
5. Neoromantikai. Salomėja Nėris, in: Literatūros vadovėlis 11 klasei, d. II: Mokinio knyga išplėstiniam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 278–301.
6. Henrikas Radauskas. Egzodo literatūra. Poezijos horizontai. Judita Vaičiūnaitė, Nijolė Miliauskaitė, Tomas Venclova, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, in: Literatūros vadovėlis 12 klasei: Mokinio knyga bendrajam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 24–34, 115–129, 235–259.
7. Henrikas Radauskas. Egzodo literatūra, in: Literatūros vadovėlis 12 klasei,d. I: Mokinio knyga išplėstiniam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 51–65, 228–253.
8. Poezijos horizontai. Judita Vaičiūnaitė, Nijolė Miliauskaitė, Tomas Venclova, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, in: Literatūros vadovėlis 12 klasei, d. II: Mokinio knyga išplėstiniam kursui, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 72–120.
9. Kaip rašyti bakalauro (magistro) darbą: Metodiniai nurodymai lietuvių filologijos programos literatūrologijos šakos studentų mokslo darbams, Vilnius: VPU leidykla, 2007. – 31 p. (Kartu su V. Martinkumi.)

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt