LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Donata Mitaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas donata.mitaite@gmail.com
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1988 metų. 1989 m. apgynė daktaro disertaciją Liaudies kultūros tradicijos XX a. 8–9-tojo dešimtmečių lietuvių poezijoje.
Moksliniai interesai: lietuvių literatūros istorija, šiuolaikinė lietuvių literatūra, komparatyvistika, rusų literatūra.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
 
1. Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklai, Vilnius: LLTI, 2002. – 223 p.
2. Tomas Venclova: Speaking Through Signs, Vilnius: LLTI, 2002. – 251 p.
3. Томас Венцлова, Москва: Baltrus: Новое издательство, 2006. – 224 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Literatūrinis žinynas ar naujausios literatūros istorija?, in: Darbai ir dienos, 2004, Nr. 38, p. 245–249.
2. Проблемы оценки литовской поэзии эпохи «развитого социализма, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 97–104.
3. Петербургский текст в поэзии Томаса Венцловы, in: VI Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова, Санкт-Петербургский государственный университет, 2005, p. 238–242.
4. Poesins livskraftiga vägar, in: Litauen diktar: möte i gryningen, Stockholm, 2005, p. 9–19.
5. Народный поэт в тоталитарном обществе, in: Cilvēka brīvība. Cilvēka balss: Ojāra Vācieša starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums, Rīga, 2005, p. 53–62.
6. Rimvydas Šilbajoris skaito Tomą Venclovą, in: Colloquia, 2006, Nr. 16, p. 37–53.
7. Mažieji žanrai Jono Lankučio archyve, in: Jonas Lankutis literatūros kasdienybėjė, Vilnius: LLTI, 2006, p. 55–66.
8. Keletas Antano Venclovos poezijos bruožų, in: Antanas Venclova epochų vėjuose, Vilnius: LLTI, 2007, p. 24–38.
9. Tekst Królewca w twórczości Tomasa Venclovy, in: Kresy – dekonstrukcja, Poznań,2007, p. 315–322.
10. Vytautas Kubilius – poezijos recenzentas, in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 46–58.
11. Вильнюс в культурном сознании Томаса Венцловы, in: Sankirtos: Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture: In Honor of TomasVenclova, ed. by Robert Bird, Lazar Fleishman, and Fedor Poljakov, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2008, p. 505–518.
12. Kelios Alfonso Maldonio archyvo pasiūlytos temos, in: Lituanistica, 2009, Nr. 3-4, p. 144-152.
13. Vilnius Alfonso Maldonio poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2010, t. 12, nr. 2, p. 64-72.
14. Lithuanian Literature in 1968: Interstices of Meaning within Meaninglessness, in: Baltic Memory; Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period, Vilnius, 2011, p. 31-46.
15. Josif Brodski w poezji Tomasa Venclovy, in: Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p.198-206.
16. Tomas Venclova: poet and totalitarianism, in Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. by Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B.V., Amsterdam-New York, NY 2011, p. 257-278.
17.  „Juozas Macevičius: ištikimybė savajai kartai ir sau“, Colloquia, Nr. 30, 2013, p. 93-106; ISSN 1822 3737.
18. „Albino Žukausko poezija sovietinėje lietuvių kritikoje“ in Metlaikių atabradai: Albinui Žukauskui 100, sudarytojos Alma Lapinskienė, Solveiga Daugirdaitė, Vilnius: LLTI, 2013, p. 44-56.
19. Sovietmečio literatų ryšiai”,  Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką (sudarytojas Rimantas Kmita), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 91-107. ISBN  9786094251436
20. Alfonso Maldonio ciklas ‚Rugpjūčio šviesią naktį‘ ir jo kontekstai“, Žmogus ir žodis, Vol. 16 (2014) p.  33-42.  ISSN 1822-7805 
21. „Ideologija ir poezija Juozo Macevičius kūryboje“ , Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu [kolektyvinė monografija], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. ISBN 978-609-425-143-6, p. 165-188.
22. „Tolstant nuo socialistinio realizmo: Karas Alfonso Maldonio poezijoje“, Teksto slėpiniai, 17, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015,  p.141-155  ISSN 1648-6390
23. „30-jų metų poetų kartos konformizmas ir iliuzijos“,  in Colloquia, 2016,  Nr. 37,  p. 73-93.  ISSN 1822-3737
24. «Первые переводы поэзии...», Мандельштамовская энциклопедия:в 2т., Москва: Политическая энциклопедия,2017, т. 2 с.444-446
 
Recenzijos
 
1. Šitas kritikas apie šitą poetą...: [Rec. kn.: Sventickas, V. Šitas Aidas, šitas Marčėnas, V., 2008], in: Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 171–179.
2. Tarpininkas [rec.: V. Sventickas, 2009 kritiko pastraipos, V., 2009], in: Colloquia, Nr. 25, 2010, p.211-217.
3. Istorija, poezija ir stereotipai [rec. G. Notrimaitė, Atminties imperatyvai, Vilnius:LLTI, 2010], in: Literatūra, 2011, Nr. 53 (1),  p. 130 -134.
4. „Kas atrandama kasinėjant“ [rec. Viktorija Daujotytė, Boružė, ropojanti plentu: prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013], Colloquia Nr. 33, p. 152-159.
5. „Meteoro nušviesti“ (rec. Solveiga Daugirdaitė, Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015), in Colloquia, 2016,  Nr. 36,  p. 157-165. ISSN 1822-3737
 
Sudarytos knygos
 
1. Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną, Vilnius: Vaga, 1992, – 557 p.
2. Jurgis Baltrušaitis : poetas, vertėjas, diplomatas,  Vilnius : LLTI, 1999. – 145 p.
3. Litauen diktar: möte i gryningen, Stockholm, 2005, 575 p.
4. Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje, Vilnius: LLTI, 2006. – 270 p.
5. Nepaklusęs laikui. Atsiminimai apie Vytautą Kubilių, V.: LLTI, 2011, 341 p.
6. Współczesna literatura litewska. opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, 255 p.
7. Baltic Memory, ed. by Elena Baliutytė, Donata Mitaitė, Vilnius: LLTI,2012, 243 p.
8. Alfonsas Maldonis, Eilėraščiai, Kaunas: Naujasis lankas, 2012, 63 p.
9. Judita Vaičiūnaitė, Po ūkanotu atminties dangumi, Vilnius: LLTI, 2017,  234 p.
10. Kazys Bradūnas, Ir nebijok, Vilnius: LLTI, 2017, 239 p.
 
Mokslo šaltinių rengimas
 
Interviu su Janiu Elsbergu, Reda Jėčiūte, Leonidu Bachnovu, Vytautu Martinkum, Ramute Skučaite). Interviu su L. Bachnovu išverstas iš rusų k, parašyti  komentarai. knygai  Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką (sudarytojas Rimantas Kmita), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 91-107. ISBN 9786094251436
 
Mokslinio teksto vertimai
 
1. Michail Bachtin, Dostojevskio poetikos problemos, Vilnius: Baltos lankos, 1996.
2. Aaron Gurevič, Individas viduramžių Europoje, Vilnius: Baltos lankos, 1999.
3. Jurija Lotman, Kultūros semiotika, Vilnius: Baltos lankos, 2004.
4. E. Meletinskij, Eleazar, „Kafkos ‚mitologizmas‘", XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. D. 2.Vilnius, 2011 P. 35-54
5. Vladimir Gilmanov, „Kristijonas Donelaitis ir priešnuodis prieš apokalipsę: Apie išgyvenimo hermeneutiką  „nedorybės  paslapties“ (2 Tes 2,7) epochoje“,  in Kristijono Donelaičio reikšmės, Vilnius: LLTI, 2016, p. 506-523.

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt