LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Donata Mitaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas domi
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1988 metų. 1989 m. apgynė daktaro disertaciją Liaudies kultūros tradicijos XX a. 8–9-tojo dešimtmečių lietuvių poezijoje.
Moksliniai interesai: lietuvių literatūros istorija, šiuolaikinė lietuvių literatūra, komparatyvistika, rusų literatūra.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
 
1. Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklai, Vilnius: LLTI, 2002. – 223 p.
2. Tomas Venclova: Speaking Through Signs, Vilnius: LLTI, 2002. – 251 p.
3. Томас Венцлова, Москва: Baltrus: Новое издательство, 2006. – 224 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Literatūrinis žinynas ar naujausios literatūros istorija?, in: Darbai ir dienos, 2004, Nr. 38, p. 245–249.
2. Проблемы оценки литовской поэзии эпохи «развитого социализма, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 97–104.
3. Петербургский текст в поэзии Томаса Венцловы, in: VI Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова, Санкт-Петербургский государственный университет, 2005, p. 238–242.
4. Poesins livskraftiga vägar, in: Litauen diktar: möte i gryningen, Stockholm, 2005, p. 9–19.
5. Народный поэт в тоталитарном обществе, in: Cilvēka brīvība. Cilvēka balss: Ojāra Vācieša starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums, Rīga, 2005, p. 53–62.
6. Rimvydas Šilbajoris skaito Tomą Venclovą, in: Colloquia, 2006, Nr. 16, p. 37–53.
7. Mažieji žanrai Jono Lankučio archyve, in: Jonas Lankutis literatūros kasdienybėjė, Vilnius: LLTI, 2006, p. 55–66.
8. Keletas Antano Venclovos poezijos bruožų, in: Antanas Venclova epochų vėjuose, Vilnius: LLTI, 2007, p. 24–38.
9. Tekst Królewca w twórczości Tomasa Venclovy, in: Kresy – dekonstrukcja, Poznań,2007, p. 315–322.
10. Vytautas Kubilius – poezijos recenzentas, in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 46–58.
11. Вильнюс в культурном сознании Томаса Венцловы, in: Sankirtos: Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture: In Honor of TomasVenclova, ed. by Robert Bird, Lazar Fleishman, and Fedor Poljakov, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2008, p. 505–518.
12. Kelios Alfonso Maldonio archyvo pasiūlytos temos, in: Lituanistica, 2009, Nr. 3-4, p. 144-152.
13. Vilnius Alfonso Maldonio poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2010, t. 12, nr. 2, p. 64-72.
14. Lithuanian Literature in 1968: Interstices of Meaning within Meaninglessness, in: Baltic Memory; Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period, Vilnius, 2011, p. 31-46.
15. Josif Brodski w poezji Tomasa Venclovy, in: Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p.198-206.
16. Tomas Venclova: poet and totalitarianism, in Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. by Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B.V., Amsterdam-New York, NY 2011, p. 257-278.
17.  „Juozas Macevičius: ištikimybė savajai kartai ir sau“, Colloquia, Nr. 30, 2013, p. 93-106; ISSN 1822 3737.
18. „Albino Žukausko poezija sovietinėje lietuvių kritikoje“ in Metlaikių atabradai: Albinui Žukauskui 100, sudarytojos Alma Lapinskienė, Solveiga Daugirdaitė, Vilnius: LLTI, 2013, p. 44-56.
19. Sovietmečio literatų ryšiai”,  Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką (sudarytojas Rimantas Kmita), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 91-107. ISBN  9786094251436
20. Alfonso Maldonio ciklas ‚Rugpjūčio šviesią naktį‘ ir jo kontekstai“, Žmogus ir žodis, Vol. 16 (2014) p.  33-42.  ISSN 1822-7805 
21. „Ideologija ir poezija Juozo Macevičius kūryboje“ , Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu [kolektyvinė monografija], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. ISBN 978-609-425-143-6, p. 165-188.
22. „Tolstant nuo socialistinio realizmo: Karas Alfonso Maldonio poezijoje“, Teksto slėpiniai, 17, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015,  p.141-155  ISSN 1648-6390
23. „30-jų metų poetų kartos konformizmas ir iliuzijos“,  in Colloquia, 2016,  Nr. 37,  p. 73-93.  ISSN 1822-3737
24. «Первые переводы поэзии...», Мандельштамовская энциклопедия:в 2т., Москва: Политическая энциклопедия,2017, т. 2 с.444-446
 
Recenzijos
 
1. Šitas kritikas apie šitą poetą...: [Rec. kn.: Sventickas, V. Šitas Aidas, šitas Marčėnas, V., 2008], in: Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 171–179.
2. Tarpininkas [rec.: V. Sventickas, 2009 kritiko pastraipos, V., 2009], in: Colloquia, Nr. 25, 2010, p.211-217.
3. Istorija, poezija ir stereotipai [rec. G. Notrimaitė, Atminties imperatyvai, Vilnius:LLTI, 2010], in: Literatūra, 2011, Nr. 53 (1),  p. 130 -134.
4. „Kas atrandama kasinėjant“ [rec. Viktorija Daujotytė, Boružė, ropojanti plentu: prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013], Colloquia Nr. 33, p. 152-159.
5. „Meteoro nušviesti“ (rec. Solveiga Daugirdaitė, Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015), in Colloquia, 2016,  Nr. 36,  p. 157-165. ISSN 1822-3737
 
Sudarytos knygos
 
1. Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną, Vilnius: Vaga, 1992, – 557 p.
2. Jurgis Baltrušaitis : poetas, vertėjas, diplomatas,  Vilnius : LLTI, 1999. – 145 p.
3. Litauen diktar: möte i gryningen, Stockholm, 2005, 575 p.
4. Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje, Vilnius: LLTI, 2006. – 270 p.
5. Nepaklusęs laikui. Atsiminimai apie Vytautą Kubilių, V.: LLTI, 2011, 341 p.
6. Współczesna literatura litewska. opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, 255 p.
7. Baltic Memory, ed. by Elena Baliutytė, Donata Mitaitė, Vilnius: LLTI,2012, 243 p.
8. Alfonsas Maldonis, Eilėraščiai, Kaunas: Naujasis lankas, 2012, 63 p.
9. Judita Vaičiūnaitė, Po ūkanotu atminties dangumi, Vilnius: LLTI, 2017,  234 p.
10. Kazys Bradūnas, Ir nebijok, Vilnius: LLTI, 2017, 239 p.
 
Mokslo šaltinių rengimas
 
Interviu su Janiu Elsbergu, Reda Jėčiūte, Leonidu Bachnovu, Vytautu Martinkum, Ramute Skučaite). Interviu su L. Bachnovu išverstas iš rusų k, parašyti  komentarai. knygai  Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką (sudarytojas Rimantas Kmita), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 91-107. ISBN 9786094251436
 
Mokslinio teksto vertimai
 
1. Michail Bachtin, Dostojevskio poetikos problemos, Vilnius: Baltos lankos, 1996.
2. Aaron Gurevič, Individas viduramžių Europoje, Vilnius: Baltos lankos, 1999.
3. Jurija Lotman, Kultūros semiotika, Vilnius: Baltos lankos, 2004.
4. E. Meletinskij, Eleazar, „Kafkos ‚mitologizmas‘", XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. D. 2.Vilnius, 2011 P. 35-54
5. Vladimir Gilmanov, „Kristijonas Donelaitis ir priešnuodis prieš apokalipsę: Apie išgyvenimo hermeneutiką  „nedorybės  paslapties“ (2 Tes 2,7) epochoje“,  in Kristijono Donelaičio reikšmės, Vilnius: LLTI, 2016, p. 506-523.

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt