LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Donata Mitaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-6127-1187
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1988 metų. 1989 m. apgynė daktaro disertaciją Liaudies kultūros tradicijos XX a. 8–9-tojo dešimtmečių lietuvių poezijoje.
Moksliniai interesai: lietuvių literatūros istorija, šiuolaikinė lietuvių literatūra, komparatyvistika, rusų literatūra.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
 1. Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklai, Vilnius: LLTI, 2002. – 223 p.
 2. Tomas Venclova: Speaking Through Signs, Vilnius: LLTI, 2002. – 251 p.
 3. Томас Венцлова, Москва: Baltrus: Новое издательство, 2006. – 224 p.
 
Moksliniai straipsniai
 1. Literatūrinis žinynas ar naujausios literatūros istorija?, in: Darbai ir dienos, 2004, Nr. 38, p. 245–249.
 2. Проблемы оценки литовской поэзии эпохи «развитого социализма, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 97–104.
 3. Петербургский текст в поэзии Томаса Венцловы, in: VI Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова, Санкт-Петербургский государственный университет, 2005, p. 238–242.
 4. Poesins livskraftiga vägar, in: Litauen diktar: möte i gryningen, Stockholm, 2005, p. 9–19.
 5. Народный поэт в тоталитарном обществе, in: Cilvēka brīvība. Cilvēka balss: Ojāra Vācieša starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums, Rīga, 2005, p. 53–62.
 6. Rimvydas Šilbajoris skaito Tomą Venclovą, in: Colloquia, 2006, Nr. 16, p. 37–53.
 7. Mažieji žanrai Jono Lankučio archyve, in: Jonas Lankutis literatūros kasdienybėjė, Vilnius: LLTI, 2006, p. 55–66.
 8. Keletas Antano Venclovos poezijos bruožų, in: Antanas Venclova epochų vėjuose, Vilnius: LLTI, 2007, p. 24–38.
 9. Tekst Królewca w twórczości Tomasa Venclovy, in: Kresy – dekonstrukcja, Poznań,2007, p. 315–322.
 10. Vytautas Kubilius – poezijos recenzentas, in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 46–58.
 11. Вильнюс в культурном сознании Томаса Венцловы, in: Sankirtos: Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture: In Honor of TomasVenclova, ed. by Robert Bird, Lazar Fleishman, and Fedor Poljakov, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2008, p. 505–518.
 12. Kelios Alfonso Maldonio archyvo pasiūlytos temos, in: Lituanistica, 2009, Nr. 3-4, p. 144-152.
 13. Vilnius Alfonso Maldonio poezijoje, in: Žmogus ir žodis, 2010, t. 12, nr. 2, p. 64-72.
 14. Lithuanian Literature in 1968: Interstices of Meaning within Meaninglessness, in: Baltic Memory; Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period, Vilnius, 2011, p. 31-46.
 15. Josif Brodski w poezji Tomasa Venclovy, in: Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p.198-206.
 16. Tomas Venclova: poet and totalitarianism, in Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. by Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B.V., Amsterdam-New York, NY 2011, p. 257-278.
 17. „Juozas Macevičius: ištikimybė savajai kartai ir sau“, Colloquia, Nr. 30, 2013, p. 93-106; ISSN 1822 3737.
 18. „Albino Žukausko poezija sovietinėje lietuvių kritikoje“ in Metlaikių atabradai: Albinui Žukauskui 100, sudarytojos Alma Lapinskienė, Solveiga Daugirdaitė, Vilnius: LLTI, 2013, p. 44-56.
 19. Sovietmečio literatų ryšiai”,  Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką (sudarytojas Rimantas Kmita), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 91-107. ISBN  9786094251436
 20. Alfonso Maldonio ciklas ‚Rugpjūčio šviesią naktį‘ ir jo kontekstai“, Žmogus ir žodis, Vol. 16 (2014) p.  33-42.  ISSN 1822-7805 
 21. „Ideologija ir poezija Juozo Macevičius kūryboje“ , Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu [kolektyvinė monografija], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. ISBN 978-609-425-143-6, p. 165-188.
 22. „Tolstant nuo socialistinio realizmo: Karas Alfonso Maldonio poezijoje“, Teksto slėpiniai, 17, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015,  p.141-155  ISSN 1648-6390
 23. „30-jų metų poetų kartos konformizmas ir iliuzijos“,  in Colloquia, 2016,  Nr. 37,  p. 73-93.  ISSN 1822-3737
 24. «Первые переводы поэзии...», Мандельштамовская энциклопедия:в 2т., Москва: Политическая энциклопедия,2017, т. 2 с.444-446
 25. The Experiences of One Generation of Soviet Poets, Their Illusions and Choices“ in The Literary Field under Communist Rule, edited by Aušra Jurgutienė, Dalia Satkauskytė, Boston: Academic Studies Press, 2018, p. 116-137.
  Series: Lithuanian Studies without Borders ISBN: 9781618119773
 26. Alfonso Maldonio eilėraščio ‚Pabudimas iš miego‘ genezė, in Žmogus ir žodis / Literatūrologija,Man and the Word / Literary Criticism, 2018, t. 20, Nr. 2, p. 91–103 / Vol. 20, No. 2, pp. 91–103, 2018. ISSN 1392-8600 E-ISSN 1822-7805
 27. Kaimo vaizdavimas, Sovietmečio lietuvių literatūra. Reiškiniai ir sąvokos. Sudarytojai Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p.348-359. ISBN 978-609-425-246-4.
 28. 1930-ųjų metų karta, Sovietmečio lietuvių literatūra. Reiškiniai ir sąvokos. Sudarytojai Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p.453-467. ISBN 978-609-425-246-4.
 29. Tomo Venclovos eilėraštis kaip atminties vieta, Colloquia, 2019,  Nr. 42,  p. 13-28.  ISSN 1822-3737
 30. Контексты творчества Осипа Мандельштама в диптихе Томаса Венцловы «Два стихотворения о любви», Literatūra, 2020, vol. 62(2), pp. 129–137, ISSN 0258-0802 eISSN 1648-1433  View of The Contexts of Osip Mandelstam’s Works in Tomas Venclova’s Diptych “Two Poems about Love” | Literatūra (vu.lt)
 31. Mitaitė D. „Alfonsas Maldonis: Writing a Soviet Poem“, in Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums, 26 (1), Liepāja: Liepājas Universitāte, 2021, p. 162-170. ISSN 2500-9508 (spausdintas) ISSN 2661-5541 (elektroninis)
 32. „Netikėtų žodžių derinių meistras“, in Albinas Bernotas, Per Vilnių lekia žąsys, Vilnius: LLTI, 2023, p. 5-18. ISBN 978-609-425-3838-6, ISSN 2335-7053
 
Recenzijos
 1. Šitas kritikas apie šitą poetą...: [Rec. kn.: Sventickas, V. Šitas Aidas, šitas Marčėnas, V., 2008], in: Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 171–179.
 2. Tarpininkas [rec.: V. Sventickas, 2009 kritiko pastraipos, V., 2009], in: Colloquia, Nr. 25, 2010, p.211-217.
 3. Istorija, poezija ir stereotipai [rec. G. Notrimaitė, Atminties imperatyvai, Vilnius:LLTI, 2010], in: Literatūra, 2011, Nr. 53 (1),  p. 130 -134.
 4. „Kas atrandama kasinėjant“ [rec. Viktorija Daujotytė, Boružė, ropojanti plentu: prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013], Colloquia Nr. 33, p. 152-159.
 5. „Meteoro nušviesti“ (rec. Solveiga Daugirdaitė, Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015), in Colloquia, 2016,  Nr. 36,  p. 157-165. ISSN 1822-3737
 6. Istorikas apie poetą ( recMindaugas Tamošaitis, Mes esam Šiaurės krašto…: Poetui Eugenijui Matuzevičiui (1917–1994) – 100 metų),Colloquia,  Nr.40,  p. 176-181.  ISSN 1822–3737 
 
Interviu
 1. Apie vertybes, tabu ir gyvenimo grožį [su T. Venclova], in Metai – 2002, Nr. 11, p. 111-115.
 2. „Jei gali žmogui padėti, reikia būtinai padėti...” [su mons. K. Vasiliausku], in: Širdies neatskiriamasis. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose, Vilnius, 2002, p. 78 - 94.
 3. „Esu paskutinis mohikanas“  [su Matsu Traatu], in: Metai, 2004, Nr.5-6, p.129-135.
 4. Ne tik apie senąją indų literatūrą [su Pavlu Grinceriu], in: Colloquia, 2007, Nr 19, p.126-134.
 5. Vėluojantys klausimai apie  žmogaus likimą ir literatūros mokslą [su Nikolajumi Gėju], in: Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 154-162.
 6. Ir filologui būtinos „apmokėtos sąskaitos“ [su Sergejum Bočarovu],  in: Colloquia, 2009, Nr. 22, p.143-149.
 7. Nepesimisto žvilgsnis į literatūrą, literatūrologiją ir žmonijos ateitį [su Viač. Vs.. Ivanovu], in: Colloquia, 2009, Nr. 23, p.158-166.
 8. Su žymiuoju baltistu apie jo paralelinę aistrą [su Pietro Diniu],  Colloquia. [Nr.] 27 (2011) p. 132-140.
 9. Kaimyniškas pasisveikinimas su Tatjana Civjan, Colloquia. [Nr.] 26 (2011) p. 176-183.
 10. „Pasakysi tiesą – prarasi draugystę [su Natalja Ivanova], Colloquia. [Nr.] 29 (2013) p. 184-191.
 11. „Atsilaikyti...“ rašytoją, vertėją Almį Grybauską kalbina Donata Mitaitė, Metai, 2022, Nr. 3, p. 100-110. 2022 m. Nr. 3 – žurnalas „metai“ (zurnalasmetai.lt)
 12. „Esu impregnuota gera literatūra“. Literatūrologę Sprindytę kalbina Donata Mitaitė, Metai, 2022, Nr. 10, p. 88-97.
 
 
Sudarytos knygos
 1. Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną, Vilnius: Vaga, 1992, – 557 p.
 2. Jurgis Baltrušaitis : poetas, vertėjas, diplomatas,  Vilnius : LLTI, 1999. – 145 p.
 3. Litauen diktar: möte i gryningen, Stockholm, 2005, 575 p.
 4. Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje, Vilnius: LLTI, 2006. – 270 p.
 5. Nepaklusęs laikui. Atsiminimai apie Vytautą Kubilių, V.: LLTI, 2011, 341 p.
 6. Współczesna literatura litewska. opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, 255 p.
 7. Baltic Memory, ed. by Elena Baliutytė, Donata Mitaitė, Vilnius: LLTI,2012, 243 p.
 8. Alfonsas Maldonis, Eilėraščiai, Kaunas: Naujasis lankas, 2012, 63 p.
 9. Judita Vaičiūnaitė, Po ūkanotu atminties dangumi, Vilnius: LLTI, 2017,  234 p.
 10. Kazys Bradūnas, Ir nebijok, Vilnius: LLTI, 2017, 239 p.
 11. Poezijos pavasaris, Vilnius: Rašytojų sajungos fondas,  2017, 294 p. ISSN 0235-442X (kartu su E. Banyte, V. Cibarauske, Neringa Butnoriūte)
 12. Nijolė Miliauskaitė, Kelios raudonos erškėtuogės, Vilnius: LLTI, 2018, 229 p.  (sudarymas, įvadinis str.)
 13. Albinas Bernotas, Per Vilnių lekia žąsys, V.: LLTI, 2023, p. 231. ISBN 978-609-425-3838-6, ISSN 2335-7053 (sudarymas, įvadinis str.)

 

Redaguotos knygos

 1. Jurij Lotman, Aleksandras Puškinas: rašytojo biografija; iš rusų kalbos vertė Birutė Meržvinskaitė, Vilnius: Baltos lankos, 1996, 271 p.
 2. Tomas Venclova, Visi eilėraščiai, Vilnius: LLTI, 2010, 403 p.

 

Parengtos knygos

 1. Jonas Mekas, Poezija, Vilnius: Odilė, 2021, 567 p. ISBN 978-609-8222-50-0, ISBN 978-8222-51-7.
 
Mokslo šaltinių rengimas
Interviu su Janiu Elsbergu, Reda Jėčiūte, Leonidu Bachnovu, Vytautu Martinkum, Ramute Skučaite). Interviu su L. Bachnovu išverstas iš rusų k, parašyti  komentarai. knygai  Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką (sudarytojas Rimantas Kmita), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 91-107. ISBN 9786094251436
 
 
Mokslinio teksto vertimai
 1.       Michail Bachtin, Dostojevskio poetikos problemos, Vilnius: Baltos lankos, 1996.
 2.       Aaron Gurevič, Individas viduramžių Europoje, Vilnius: Baltos lankos, 1999.
 3.       Jurija Lotman, Kultūros semiotika, Vilnius: Baltos lankos, 2004.
 4.       E. Meletinskij, Eleazar, „Kafkos ‚mitologizmas‘", XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. D. 2.Vilnius, 2011 P. 35-54
 5.     Vladimir Gilmanov, „Kristijonas Donelaitis ir priešnuodis prieš apokalipsę: Apie išgyvenimo hermeneutiką  „nedorybės  paslapties“ (2 Tes 2,7) epochoje“,  in Kristijono Donelaičio reikšmės, Vilnius: LLTI, 2016, p. 506-523.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt