LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Aušra Jurgutienė

Humanitarinių mokslų daktarė (HP), profesorė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovė
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-4676-9889
 
 
Nuo 1995 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Už darbą „Lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis“ 1998 m. jai suteiktas humanitarinių mokslų daktarės laipsnis. 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą humanitarinių mokslų srities filologijos kryptyje, pateikusi mokslo darbų apžvalgą „Literatūros istoriografijos pokyčiai: tarp pasitikėjimo ir įtarumo hermeneutikos“.
 
Moksliniai interesai: XX amžiaus ir šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros teorijos (hermeneutika, fenomenologija, dekonstrukcija, komparatyvistika), literatūros istoriografija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
 
Monografijos, studijos
 
 1. Dekonstrukcija (mokymo priemonė literatūros teorijų kursui, VPU leidykla,2003, p.63.
 2. Literatūros suvokimo menas: Hermeneutikos tradicija, Vilnius: LLTI leidykla,  2013. 
Sudarytos knygos
 
 1. Lietuvos kultūra: romantizmo variantai, serija Colloquia (sud. A. Jurgutienė), Vilnius: LLTI leidykla, 2001.
 2. Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos, serija Colloquia  (sud. A. Jurgutienė), Vilnius: LLTI leidykla, 2003.
 3. Istorijos rašymo horizontai: Senoji Lietuvos literatūra, 18 knyga, Vilnius: LLTI, 2004, sudarytojai A. Jurgutienė, S. Narbutas.
 4. XX amžiaus literatūros teorijos [vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams] /S. Daugirdaitė, N. Keršytė, K. Nastopka, M. Šidlauskas ir kt./ sudarymas ir pratarmė A. Jurgutienės, Vilnius: VPU leidykla, 2006. –374 p. 
 5. XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika. Vilnius: LLTI leidykla, 2010 . – 465 p. / sudarymas ir pratarmė A. Jurgutienės.
 6. XX amžiaus literatūros teorijos:  chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams, 2 dalys, 2011, Vilnius: LLTI leidykla, / parengimas ir pratarmė A. Jurgutienės.
 7. The Literary Field under Communist Ruleedited by Aušra Jurgutienė, Dalia Satkauskytė,Boston: Academic Studies Press, 2018.
 
 
Mokslo straipsniai
 
 1. Neoromantizmo tipologija, in: Literatūra, 1986, Nr. 28 (1), p. 8–17.
 2. Estetinės minties posūkis į naująjį romantizmą, in: Literatūra, 1990, Nr. 32 (1), p. 41–56.
 3. Neoromantizmas ar simbolizmas?, in: Lituanistika, 1996, Nr. 1 (25), p. 80–98.
 4. Mysl estetyczna J. A. Herbaczewskiego, in: Litwa: Dzieje, narod, kultura, Krakow: Universytet Jagiellonski, 1998, p. 23–31.
 5. J. Herbačiauskas ir F. Nietzsche: estetinio mąstymo sąsajos, in: Darbai ir dienos, 1999, Nr. 8 (17), p. 73–82.
 6. Kūrinio supratimo problema postmodernistinėje hermeneutikoje, in: Literatūra, 2000, Nr. 39/42 (1), p. 42–55.
 7. Petro Juodelio „romantinio idealizmo“ koncepcija, in: Romantizmas po romantizmo, Vilnius: Kultūros institutas, 2000, p. 99–111.
 8. Du istoriniai lietuvių romantizmo etapai? in: Komparatyvistika šiandien: Teorija ir praktika, Vilnius: VPU, 2000, p. 56–67.
 9. F. D. E. Schleiermacherio hermeneutika: psichologinės interpretacijos metodologija, in: Literatūra, 2001, Nr. 43 (1), p. 84–94.
 10. Metodologinės Paulio Ricoeur’o hermeneutikos implikacijos literatūros interpretacijai, in: Literatūra, E-4, 2001.
 11. Ignas Šeinius apie kūrybinę valią, in: Ignas Šeinius: Prozininkas, dramaturgas, politikas, Vilnius: LLTI, 2001, p. 7–21.
 12. Maironio estetikos antropologiškumas, arba Pelikanai kruvinomis krūtinėmis, in: Lietuvos kultūra: Romantizmo variantai, Vilnius: LLTI, 2001, p. 160–173.
 13. Grožio problema „Vaivorykštės“ puslapiuose, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis, Vilnius: LLTI, 2001, p. 57–71.
 14. Dialogas su tekstu, in: Lituanistika, 2003, Nr. 4 (56), p. 79–89.
 15. Post-theoretical Criticism, in: Aktualas problemas literatūras zinatne, 2003, Nr. 8, p. 177–189.
 16. Концепция «ДРУГОГО» в герменевтике, in: Проблема «ДРУГОГО ГОЛОСА» в языке, литературе и кулътуре, Санкт-Петербург, 2003, p. 243–250.
 17. Kūrinio interpretavimo pagrindinės strategijos ir būdų įvairovė, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2003, Nr. 5, p. 4–25.
 18. Jonas Basanavičius ir romantizmas, in: Dr. Jonas Basanavičius, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, p. 92–97.
 19. Критика истории национальной литературы, in: Балтийский семинар, Санкт-Петербург, 2004, p. 45–80.
 20. Fenomenologijos įtaka literatūrinei kritikai: Viktorija Daujotytė, in: Tekstas ir kontekstas: Prasmės formavimas, Kaunas: VU KHF, 2004, p. 8–13.
 21. W. Dilthey’aus hermeneutikos poveikis J. Lindės-Dobilo literatūros supratimui, in: Julijonas Lindė-Dobilas: Literatūros esmių ir laisvių architektas, Vilnius: LLTI, 2004, p. 45–80.
 22. Aisčio „Dievai ir smūtkeliai“: Modernybės destrukcijos požymiai, in: Jonas Aistis: „Praregėjęs ilgesio akim“, Vilnius: LLTI, 2004, p. 89–112.
 23. Hermeneutinis istorizmas: Psichologinis, fenomenologinis, naratologinis, in: Literatūros istorija ir jos kūrėjai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 17), Vilnius: LLTI, 2004, p. 125–140.
 24. Lyginamosios literatūros istorijos atgimimas?, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka, Vilnius: VPU, 2004, p. 39–48.
 25. Modernybės diskurso įskilimai: Jono Aisčio „Dievai ir smūtkeliai“, in: Lietuvių raštijos istorijos studijos, t. 2: Vertybių raiška literatūroje, Vilnius: VPU leidykla, 2005, p. 64–83.
 26. Fenomenologinio ir psichologinio metodų paralelumas, in: Sambalsiai: Studijos, esė, pokalbis, Vilnius: LDA, 2005, p. 158–181.
 27. Literatūros mokslas šiandieninėje Lietuvoje: [Diskusija], in: Literatūra, 2005, Nr. 47 (1), p. 87–108.
 28. Globalization Challenges the National Literary History, in: Senoji Lietuvos literatūra: istorijos rašymo horizontai, kn. 18, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 30–43.
 29. A. Jurgutienė, S. Narbutas, Pratarmė, Senoji Lietuvos literatūra: istorijos rašymo horizontai, kn. 18, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 7–12.
 30. Fenomenologinis teksto interpretavimas, Teksto slėpiniai, Nr. 8, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005, p.5–26.
 31. Recepcija – komparatyvistikos metodologinė inovacija, Acta litteraria comparativa:kultūros intertekstai, nr.1,Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 64–73.
 32. Reception and History: Baltic Memory, in: We Have Something in Common: the Baltic Memory, Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2007, p.19–35.
 33. Kritikas romantizmo spąstuose, Colloquia, 2006, Vilnius: LLTI leidykla, p. 11–43. 
 34. Несколько методологических вопросов по поводу интерпретации интерпретаций, in: Русистика и компаративистика, Вильнюс-Москва, 2007, p.136–145.
 35. Naratyvinio tapatumo nesatis: J. Aistis „Man tave“, Colloquia, Vilnius: LLTI leidykla, 2007, 19, p. 11–33.
 36. Diskusijos apie literatūros istorijos rašymą, Senoji Lietuvos literatūra, 2007,Vilnius: LLTI leidykla, kn. 23,  p. 293–333.
 37. Nietzsche apie mokslo barbarybę,  Acta litteraria comparativa: Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje, Vilnius: VPU leidykla, 2008, nr.1, p. 52–70.
 38. Once more about the Poisoning and Healing of the Past: A Perspective on Soviet Literary Literature, Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 19401968, ed. Eva Eglaja-Kristone, Benedikts Kalnačs, LU Literaturas, folkloras un makslas instituts, 2008, p. 39–60. 
 39. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų (Monografijos ir straipsnių) apžvalga. Humanitariniai mokslai, filologija (04 H), Vilnius, 2008.
 40. Teksto kurtuazija: „Ašara, dar tau anksti“, Archaika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 33–67.
 41. Apoloniškoji apgaulė: kitoks Maironio „Pavasario“ perskaitymas,  Literatūra, 2009, nr 51 (1), p. 27–48.
 42. Regionalizmo tendencija literatūros istorijos tyrimuose, Senoji Lietuvos literatūra, 2010, nr. 29, p. 165–180.
 43. Dalyvauta pokalbyje „Apie šuolį ir komplikuotą literatūrologijos tapatybę”, Colloquia,  2010, nr. 25, p. 152–163.  
 44. The Boundaries and Boundlessness of Demagogy in Literary Criticism,  Baltic Memory: Process of Modernisation in Lithuanian, Latvian and EstonianLiterature of the Soviet Period, Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2011, p.199–221. 
 45. The Outlook for Regional Literary History, Acta litteraria comparativa: Lietuvos Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010–2011, nr. 5, p. 349–362. 
 46. Įvadas: Kultūros žemėlapio pokyčiai – nauji klausimai komparatyvistikai, Acta litteraria comparativa: Lietuvos Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010–2011, nr. 5, p. 9–19. 
 47. The History of Post-Soviet Literature – Challenges and Models of a New Identity, Transitions of Lithuanian Postmodernism:  Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. By Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B. V., Amsterdam-New York, NY 2011, p. 19–43.
 48. Literatura regionalna w perspektywie historycznej, Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska, opracowanie i wstęp, Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p 20–30. 
 49. Iseris: literatūros skaitymas – tarp estetinės apgaulės ir egzistencinės savivokos, Medijos, politika, vaizduotė, Lietuvos kultūros tyrimai, nr. 1, 2011, p. 112–122.
 50. Georges‘o Poulet skaitymo fenomenologija, Inter-studija humanitatis, nr. 13, 2012, p. 7–22.
 51. Skaitytojo atsako kritika: Stanley E. Fish, Colloquia, nr. 28, Vilnius: LLTI leidykla, 2012, 13–31.
 52. Rimvydo Šilbajorio skaitymo menas – „sujungti laidus“, Žmogus ir žodis, 2012, nr. 14, p.77–82.
 53. Vandos Zaborskaitės intelektualinės biografijos bandymas: formuojant literatūrologinius pagrindus, Lietuvos kultūros tyrimai, nr. 3, 2012, p. 29–47.
 54. Alberto Zalatoriaus novatoriškumas lietuvių literatūrologijoje, Metai, 2013, nr. 1, p. 91–98.
 55. Neo-romanticism in Lithuanian Literature, Letonica, Rīga: Institute of Literature, Foklore and Art, University of Latvia, 2014, vol. 28, p. 123–141.
 56. The Deconstruction of National Identity in Lithuanian Literature: Ivaškevičius‘s Theatre, Interlitteraria: Changing Baltics, 20/1,University of Tartu Press, 2015, p. 23–35.
 57. Dalyvauta pokalbyje „A Discussion on Methodology for Researching Soviet Literary Space“, Colloquia, 2015, 148–163. 
 58. Sovietinės lietuvių literatūrologijos metodologinis pervertinimas, in Tarp estetikos ir politikos: Lietuvių literatūra sovietmečiu [kolektyvinė monografija], Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 455–486.
 59. V. Kubiliaus ir R. Šilbajorio kritika ir dekonstrukcijos vaiduoklis, in Colloquia, 2017, nr. 37, p.13–27. 
 60. The Art of Compromise in Literary Criticism that Legitimated Soviet-Era Modernism, in The Literary Field under Comunist Rule, edited by Aušra Jurgutienė, Dalia Satkauskytė, Boston: Academic Studies Press, 2018, p.138–159.
 61. Definicijos ir diskusijos: Lyginamoji literatūra tarpukario Lietuvoje (1918-1940), Colloquia, 2018, nr. 41, p.13–30.
 62. Naujakalbė ir sovietiniai tabu, in Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p.124–156.
 63. Literatūros mokslas ir kritika, in Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 395–427.
 64. Comparison in Lithuania: Traditional and New Ideas, in Comparative Literature in European: Challenges and Perspectives, ed. Nikol Dziub and Frédérique Toudoire-Surlapierre, Cambridge Scholars Publishing, 2019, p.171–191.  
 65. „Taking Back Europe in Valdas Papievis‘ Novels“, in Interlitteraria: Global Contexts, Nationa Literatures, Miscellanea, 24/2, 2019, p. 316–334.
 66. Aušra Jurgitienė, Katre Talviste, Introduction, in Interlitteraria: Global Contexts, Nationa Literatures, Miscellanea, 24/2, 2019, p. 271–274.
 67. Some Comments on the Changes, Contradictions and Connections of Literary Theories in Lithuania, Iterlitteraria: Current State of Literary Theory, Research and Criticism in (Non-“Centric”) National Cultures. Miscellanea, Vol. 25 No. 1, 2020, p. 41-51.
 68. Dekonstrukcijos sklaida lietuvių literatūros kritikoje, Literatūra, nr. 63(1), 2021, 71–86, Vilniaus universiteto leidykla, ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143.
 
 
Recenzijos, diskusijos, mokslo populiarinimas
 
 
 1. Neoromantikai apie lietuvio sielos paveikslą, Metai, 1997, liepos mėn., p. 87–100.
 2. A. Mickevičius ir Lietuva: tautinio identiteto problema, Metai, 1998, gruodžio mėn., p. 69–82.
 3. Agoniškojo romantizmo ideologas, Metai, 2001, lapkritis, p.117–123.
 4. Ar būtina literatūrai teorija? (pokalbis su Oksfordo universiteto profesoriumi Christopheriu Bultleriu), Metai, 2002, sausis, p.113–118.
 5. Globalizmo iššūkis nacionalinei literatūrai, Metai, 2004, nr. 1, p 89–98.
 6. Apie rašymą ir Parulskio „Doriforę“, Literatūra ir menas, 2005, vasario 18 d., p. 4.
 7. Jurgutienė A. ,,Kam pokalbiui reikia Kanto?" Darbai ir dienos, nr. 42, 2005, p.211–216.
 8. Ko mes tikimės iš mirties (Michel Schneider, Įsivaizduojamos mirtys), Šiaurės Atėnai, 2005m. banadžio 9 d., p. 3.
 9. Prisitaikėlė ar disidentė: 2005 metų prozos skaitymai, Literatūra ir menas, Nr.11 (3087), 2006, kovo 17 d., p. 4–5 ir 22.
 10. Lyrika – estetinės savistabos žaizdras (R. Tūtlytės „Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita“), Metai, 2006, birželis 6, p.147–153.
 11. Interviu su Solveiga Daugirdaite „Teorija sausa šaka, be kurios gyvenimas nežydi? Gimtasis žodis, 2008, nr. 2.
 12. Pozityvizmo pabaiga, arba apie nemeilę literatūros teorijoms, Metai, 2007, spalis 10, p. 83–90.
 13. Šešiolika paskaitų apie lietuvių literatūros kritiką (V. Daujotytė, Lietuvių literatūros kritika: akademinio kurso paskaitos), Inter-studia humanitaris, Šiaulių universiteto leidykla, 2009, nr. 8, p 131–140.  
 14. Diskusija „ Apie rašytojų drąsą ir laisvę keistis. 2008-ųjų knygos“ dalyvavimas, Metai, 2009, nr. 4, p. 85–102.   
 15. Zuikių sukilimas, arba apie vieną perspektyvią literatūros tendenciją, Šiaurės Atėnai, 2010, vasario 26 d. 
 16. A Promising Literary Trend, TheVilnius Review, 2010, no 27, p. 88–93.
 17. Apaštalavimo nuotykių metai, Nepaklusęs laikui : atsiminimai Vytautą Kubilių. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; sudarytoja Donata Mitaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 237–251. 
 18. Istorija reikalauja ne gailesčio, o supratimo, Gimtasis žodis, nr. 4, 2011, p. 23–28.
 19. Be dainų, nebūtų buvę tų tūkstančių be ginklo pasipriešinusių žmonių, o be jų, nebūtų buvusios nepriklausomybės [Aušros Jurgutienės interviu su Gunčiu Šmidchensu, Vašingtono universiteto, Skandinavistikos departamento docentu, Baltijos šalių studijų programos vadovu, 2011.10. 28], Muziejai, paveldas, vertybės, Lietuvos kultūros tyrimai, nr. 2, 2012, p. 150–158. 
 20. Aušros Jurgutienės ir vertėjos Irenos Balčiūnienės pokalbis „Vinco Mykolaičio-Putino palikimas: tarp intrigos ir sąžinės“ , 2013 m. Nemunas, Nr. 23, p.
 21. Aušros Jurgutienė pokalbis su Violeta Kelertas: literatūra kaip teorija ir kaip gyvenimas, Metai, 2014, p. 97–104.
 22. Kelios pastabos apie posthumanistinę tendenciją šiuolaikinėje lietuvių prozoje, Literatūra ir menas, nr. 8, 2014, p.14-17.
 23. Tautinės tapatybės dekonstrukcija Mariaus Ivaškevičiaus pjesėse, Metai, gegužė-birželis, 2015, p. 109–119.
 24. Aušra Jurgutienė, Intensyvėjanti atminties literatūra, pokalbis: Jūratė Sprindytė, Aušra Jurgutienė, Gintarė Bernotienė, Saulius Vasiliauskas, 2017-ųjų knygos: skaitymo spąstai, Metai, 2018, nr. 4, p. 
 25. Gal ir Lietuvos mokslo tarybą reikėtų įtraukti į į mokslo institutų reformos svarstymus? 
 26. Romano ,,Odilė, arba Oro uostų vienatvė” magija, Metai, 2015, lapkritis, 90–98.
 27. Surengtas pokalbis: Ko galėtume pasimokyti iš užsienio leidyklų praktikos: pokalbis apie humanitarinės leidybos sklaidą, in Colloquia, 2019, Nr. 42, p. 172–185.
 28. Kompromiso menas sovietmečio kritikoje, Metai, nr. 7, 2019.
 29. Kritiškos minties sėjėjas (D. Saukos „ Apie laiką ir save“), Metai, nr. 8/9, 2019, p.176–178.
 30. Europos susigrąžinimas Valdo Papievio romanuose, Naujasis židinys/Aidai, 2021, nr. 7, p. 25–33.
 31. Jis man reiškė labai daug, in Profesorius Juozas Girdzijauskas: atsiminimai, laiškai, pokalbiai, iš archyvų, 2020, 112–116, LLTI leidykla, ISBN 978-609-425-290-7.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt