LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Aušra Jurgutienė

Humanitarinių mokslų daktarė (HP), profesorė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja
Darbo tel. (8 5) 262 25 92
El. paštas ausra.jurgutienegmail.com
 
 
Nuo 1995 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Už darbą „Lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis“ 1998 m. jai suteiktas humanitarinių mokslų daktarės laipsnis. 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą humanitarinių mokslų srities filologijos kryptyje, pateikusi mokslo darbų apžvalgą „Literatūros istoriografijos pokyčiai: tarp pasitikėjimo ir įtarumo hermeneutikos“.
Moksliniai interesai: literatūros estetika, istoriografija, teorija, XX a. lietuvių literatūros istorija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos, studijos
 
1. Naujasis romantizmas iš pasiilgimo: Lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis, Vilnius: LLTI, 1998. – 338 p.
2. Juozapas Albinas Herbačiauskas ir Friedrichas Nietzsche, Kaunas: VDU, 1999. – 12 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Neoromantizmo tipologija, in: Literatūra, 1986, Nr. 28 (1), p. 8–17.
2. Estetinės minties posūkis į naująjį romantizmą, in: Literatūra, 1990, Nr. 32 (1), p. 41–56.
3. Neoromantizmas ar simbolizmas?, in: Lituanistika, 1996, Nr. 1 (25), p. 80–98.
4. Neoromantikai apie lietuvio sielos paveikslą, in: Metai, 1997, Nr. 7, p. 87–100.
5. Mysl estetyczna J. A. Herbaczewskiego, in: Litwa: Dzieje, narod, kultura, Krakow: Universytet Jagiellonski, 1998, p. 23–31.
6. A. Mickevičius ir Lietuva: Tautinio identiteto problema, in: Metai, 1998, Nr. 12, p. 69–82.
7. J. Herbačiauskas ir F. Nietzsche: estetinio mąstymo sąsajos, in: Darbai ir dienos, 1999, Nr. 8 (17), p. 73–82.
8. Kūrinio supratimo problema postmodernistinėje hermeneutikoje, in: Literatūra, 2000, Nr. 39/42 (1), p. 42–55.
9. Petro Juodelio „romantinio idealizmo“ koncepcija, in: Romantizmas po romantizmo, Vilnius: Kultūros institutas, 2000, p. 99–111.
10. Du istoriniai lietuvių romantizmo etapai? in: Komparatyvistika šiandien: Teorija ir praktika, Vilnius: VPU, 2000, p. 56–67.
11. F. D. E. Schleiermacherio hermeneutika: psichologinės interpretacijos metodologija, in: Literatūra, 2001, Nr. 43 (1), p. 84–94.
12. Metodologinės Paulio Ricoeur’o hermeneutikos implikacijos literatūros interpretacijai, in: Literatūra, E-4, 2001.
13. Ignas Šeinius apie kūrybinę valią, in: Ignas Šeinius: Prozininkas, dramaturgas, politikas, Vilnius: LLTI, 2001, p. 7–21.
14. Agoniškojo romantizmo ideologas, in: Metai, 2001, Nr. 11, p. 117–123.
15. Maironio estetikos antropologiškumas, arba Pelikanai kruvinomis krūtinėmis, in: Lietuvos kultūra: Romantizmo variantai, Vilnius: LLTI, 2001, p. 160–173.
16. Grožio problema „Vaivorykštės“ puslapiuose, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis, Vilnius: LLTI, 2001, p. 57–71.
17. Dialogas su tekstu, in: Lituanistika, 2003, Nr. 4 (56), p. 79–89.
18. Post-theoretical Criticism, in: Aktualas problemas literatūras zinatne, 2003, Nr. 8, p. 177–189.
19. Концепция «ДРУГОГО» в герменевтике, in: Проблема «ДРУГОГО ГОЛОСА» в языке, литературе и кулътуре, Санкт-Петербург, 2003, p. 243–250.
20. Kūrinio interpretavimo pagrindinės strategijos ir būdų įvairovė, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2003, Nr. 5, p. 4–25.
21. Jonas Basanavičius ir romantizmas, in: Dr. Jonas Basanavičius, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, p. 92–97.
22. Критика истории национальной литературы, in: Балтийский семинар, Санкт-Петербург, 2004, p. 45–80.
23. Fenomenologijos įtaka literatūrinei kritikai: Viktorija Daujotytė, in: Tekstas ir kontekstas: Prasmės formavimas, Kaunas: VU KHF, 2004, p. 8–13.
24. W. Dilthey’aus hermeneutikos poveikis J. Lindės-Dobilo literatūros supratimui, in: Julijonas Lindė-Dobilas: Literatūros esmių ir laisvių architektas, Vilnius: LLTI, 2004, p. 45–80.
25. Aisčio „Dievai ir smūtkeliai“: Modernybės destrukcijos požymiai, in: Jonas Aistis: „Praregėjęs ilgesio akim“, Vilnius: LLTI, 2004, p. 89–112.
26. Hermeneutinis istorizmas: Psichologinis, fenomenologinis, naratologinis, in: Literatūros istorija ir jos kūrėjai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 17), Vilnius: LLTI, 2004, p. 125–140.
27. Globalizmo iššūkis nacionalinei literatūrai, in: Metai, 2004, Nr. 1, p. 89–98.
28. Lyginamosios literatūros istorijos atgimimas?, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka, Vilnius: VPU, 2004, p. 39–48.
29. Modernybės diskurso įskilimai: Jono Aisčio „Dievai ir smūtkeliai“, in: Lietuvių raštijos istorijos studijos, t. 2: Vertybių raiška literatūroje, Vilnius: VPU leidykla, 2005, p. 64–83.
30. Fenomenologinio ir psichologinio metodų paralelumas, in: Sambalsiai: Studijos, esė, pokalbis, Vilnius: LDA, 2005, p. 158–181.
31. Literatūros mokslas šiandieninėje Lietuvoje: [Diskusija], in: Literatūra, 2005, Nr. 47 (1), p. 87–108.
32. Globalization Challenges the National Literary History, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 30–43. (Taip pat pratarmė kartu su S. Narbutu.)
33. Fenomenologinis teksto interpretavimas, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2005, Nr. 8, p. 5–26.
34. Kodėl pokalbis su Kantu?, in: Darbai ir dienos, 2005, Nr. 42, p. 211–216.
35. Recepcija – komparatyvistikos metodologinė inovacija, in: Acta litteraria comparativa, t. 1: Kultūros intertekstai, 2006, p. 64–73.
36. Kritikas romantizmo spąstuose, in: Colloquia, 2006, Nr. 17, p. 11–43.
37. Несколько методологических вопросов по поводу интерпретации интерпретаций, in: Literatūra un kultūra: Process, mijiedarbība, problēmas, Daugpils: Saule, 2006, p. 206–215.
38. Diskusijos apie literatūros istorijos rašymą, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2007, t. 23, p. 293–333.
39. Naratyvinio tapatumo nesatis: J. Aistis „Man tave“, in: Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 11–33.
40. Несколько методологических вопросов по поводу интерпретации интерпретаций, in: Русистика и компаративистика, Вильнюс–Москва, 2007, p. 136–145.
41. Reception and History: Baltic Memory, in: The Baltic Memory: We Have Something in Common, sudarė Anneli Mihkelev ir B. Kalnačs, Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 2007, p. 19–35.
42. Pozityvizmo pabaiga, arba Apie nemeilę literatūros teorijoms, in: Metai, 2007, Nr. 10, p. 83–90.
43. Once More About the Poisoning and Healing of the Past: A Perspective on Soviet Literary History, in: Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1960, Riga: Latvijas universitāte Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008, p. 39–59.
44. Nietzsche apie mokslo barbarybę, in: Acta litteraria comparativa, t. 3: Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje, Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 52–70.
 
Recenzija
 
1. Lyrika – estetinės savistabos žaizdras: [Rec. kn.: Tūtlytė, R. Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita, V., 2006), in: Metai, 2006, Nr. 6, p. 147–153
 
Sudarytos knygos
 
1. Lietuvos kultūra: romantizmo variantai, Vilnius: LLTI, 2001. – 173 p.
Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos, Vilnius: LLTI, 2003. – 245 p.
2. XX amžiaus literatūros teorijos: [Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams], Vilnius: VPU leidykla, 2006. – 374 p. (Taip pat įvado ir dviejų dalių autorė, rodyklės sudarytoja.)
 
Vadovėlis
 
1. Dekonstrukcija:[Mokymo priemonė literatūros teorijos kursui], Vilnius: VPU leidykla, 2003. – 63 p.
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt