LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Solveiga Daugirdaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 262 25 92

El. paštas: solveiga@llti.lt

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-9709-9208 

 

1999 m. apgynė daktaro disertaciją Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1999 metų.

 

Moksliniai interesai: šiuolaikinė literatūra, feministinė kritika, autobiografija.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Studija 

Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, Vilnius: LLTI,  2015, 272 p., ISBN  9786094251542 

 

 

Monografija

Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje, Vilnius: LLTI, 2000, 240 p.

 

Moksliniai straipsniai

 1. Žemaitė XX a. II pusės lietuvių poezijoje ir prozoje, Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture, Nr. 27, Liepāja: LiePA, 2022, p. 105–119
 2. [Sudarytojai=Solveiga Daugirdaitė, Kęstutis Urba], Pratarmė, in Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė, sud. Solveiga Daugirdaitė, Kęstutis Urba, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 7–16.  
 3. Solveiga Daugirdaitė, Ar jos buvo tylios, ar jos buvo modernistės? Moterų vaidmenys XX a. 7–8 dešimtmečio lietuvių literatūros pasaulyje, Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 95, 2019, p. 142–172. ISBN 978-9955-854-95-1, ISSN 1392-0316
 4. Lyčių santykių vaizdavimas sovietmečio literatūroje, in Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, sud. Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 468–491. ISBN 978-609-425-246-4.
 5. Solveiga Daugirdaitė, Loreta Mačianskaitė, Atgimimas, in Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, ibid., p. 74–94. ISBN 978-609-425-246-4.
 6. Solveiga Daugirdaitė, Loreta Mačianskaitė, Ryšiai su išeivijos literatūra sovietmečiu, ibid., p. 492–520. 
 7. Solveiga Daugirdaitė, Sartre and de Beauvoir Encounter the Pensive Christ, in The Literary Field Under Communist Rule, ed. Aušra Jurgutienė, Dalia Satkauskytė, Boston: Academic Studies Press, 2018, p. 80–96. ISBN: 9781618119773 (hardcover)
 8. Participation in Absentia of: an Editor’s Endeavors in Soviet Vilnius, in: Od "Zapisu" do ... zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie  Środkowej i Wschodniej w latach 1977–1991,  redakcja naukowa Bogusław Bakuła, Agnieszka Matusiak, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wrocław 2018, Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, p. 249–264. ISBN 978-83-7893-243-7.
 9. Panevėžio rašytojos Elžbietos Skuodienės Knyga, Bibliotheca Lituana, t. V: 
 10. Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 33–46. ISBN 978-609-459-917-0  (spausdinta knyga),  ISBN 978-609-459-916-3 (skaitmeninis PDF).
 11. Who Could we Refer to as Lithuanian Aspazija and Rainis?, in Aspazija un mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi// Aspazija and modernity: Gender, Nation, Creativity, sud. Ausma Cimdiņa Rīga: Zinātne, 2016,  p. 287–296,  santrauka p. 451–452; ISBN 978-9934-549-16-8
 12. Dvi rašytojos ir viena utopija ankstyvuoju sovietmečiu, in: Tarp estetikos ir politikos Lietuvių literatūra sovietmečiu, sud. Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 80–112. ISBN 9786094251430.
 13. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers, Autobiografia: Literatura. Kultura. Media, Nr. 4 (2015), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, p. 61–72. ISSN 2353-8694.
 14. Draugas redaktorius, in Nevienareikšmės situacijos: Pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką, sud. Rimantas Kmita, Vilnius: LLTI, 2015, p. 25–49. ISBN 9786094251436.
 15. Barbora Didžiokienė: Autoportretas XX amžiaus peizaže, in: Barbora Didžiokienė, Mažosios dailininkės prisiminimai, t. II, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 17–29. ISBN 9786094596544.
 16. Tarybinės lietuvių rašytojos autobiografijoje, Colloquia, Nr. 32, 2014, p. 35–54. 
 17. Šiandienos Lietuva moterų kūriniuose vaikams, in Vaikų literatūra – laisvė ir kontrolė: Straipsnių rinkinys = Freedom and control in/of children's literature, sudarė Kęstutis Urba, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 79–88. 
 18. Bitės marčios, in G.Petkevičaitė Bitė: Privatūs ir vieši kultūrinio gyvenimo modeliai, sud. Ramunė Bleizgienė, Vilnius: LLTI, 2013, p. 154–169. 
 19. Travelling Women in Modern Lithuanian Literature, in New Women’s Writing in Russia, Central and Eastern Europe: Gender,  Generation, and Identities, edited by Rosalind Marsh, Newcastle:  Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 220–237.
 20. Women’s Literature and Its Readings, in: Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. by Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B.V., Amsterdam–New York, NY 2011, p. 177–200.  [Variantas lenkų k.: Literatura kobieca i jej odczytywanie, in: Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska,  opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p. 68–82.]
 21. The ‘Second Wave’ of Women’s Literature, in The Baltic Memory: Modernisation Processes in Lithuanian, Latvian and Estonian Soviet period literatures, ed. by Elena Baliutytė and Donata Mitaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 113–124.
 22. Liūnės Janušytės Paryžius ir Lietuva, in Liūnė Janušytė, Korektūros klaida, Vilnius: Studija be pykčio, 2011,  p. 147–[189].
 23. „Ko moteris nori?“ – spėlionės po dvidešimties metų, Colloquia, 2010, Nr. 25, p. 17–28.
 24. Dalios Urnevičiūtės Leona – kūrinys apie moterų kasdienį gyvenimą, in XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika, sud. Aušra Jurgutienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010,  p.189–202.
 25. Knyga apie Jurgą Ivanauskaitę, 2009, Nr. 23,  p. 181–188. 
 26. 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, Colloquia, 2009, Nr. 22,  p. 71–104.
 27. Tarybinė moteris kalba, Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 182–189.
 28. Dalia Urnevičiūtė ir jos Leona, in Dalia Urnevičiūtė, Leona, Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 144–151.
 29. Apie lietuvių literatūrą – kita vertus, Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 145–151.
 30. Lietuviškosios feministinės kritikos pradžia, Lyčių studijos ir tyrimai, Nr.5, Šiauliai: ŠU leidykla, 2008, p. 108-115. 
 31. Vilnius jaunųjų „škočių“ akimis, in Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Moterų indėlis 19001945, sudarytoja Alma Lapinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 162–179.
 32. Feministinė literatūros kritika, in XX amžiaus literatūros teorijos: Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams, sudarė Aušra Jurgutienė, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 160–183.
 33. Woman’s Body in the Lithuanian Women's Prose Fiction (the End of the 20th Century), in: Lyčių studijos ir tyrimai, Nr. 2, Šiauliai: ŠU leidykla, 2006, p. 19–23.
 34. Salomėja Nėris, įžymiausia lietuvė, in Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, parengė ir redagavo Rūta Brūzgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 241–255. 
 35. Rašanti, rašinėjanti, rašytoja, in: Sambalsiai: Studijos, esė, pokalbis, sudarytojos Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 339–351.
 36. Vytautas Kavolis ir feminizmas, in Vytautas Kavolis: Humanistica vs. liberalia, sudarytojas Ramutis Karmalavičius, Vilnius: LLTI, 2005, p. 111–124. 
 37. Vilniaus vizija ir tikrovė moterų akimis, Lyčių studijos ir tyrimai: teminis straipsnių rinkinys, Nr. 1, Šiauliai: ŠU leidykla, 2005, p. 54–60. 
 38. Motherhood in the Texts of Contemporary Lithuanian Women Writers, Lituanus,  vol. 50:2 (2004), p. 5–26.
 39. Moterų aukos prasmė XIX–XX a. sąvartoje, in Raidžių draudimo metai, sud. Darius Staliūnas, Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 223–234.
 40. Išmokytos galvoti – XIX amžiaus rašytojos, in Žodžio laisvė: Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti, sud. Rimanats Skeivys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 150–161.
 41. Dviese – Puida ir Vaidilutė, Darbai  ir dienos, Nr. 35, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2003, p. 257–261.
 42. Katedros raganos, in Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940-2000, Vilnius: VU leidykla, 2002, p. 211–217.
 43. Moterų literatūra ir požiūris į ją Lietuvoje po 1990 m., Feminizmas, visuomenė, kultūra,  Vilnius: VU leidykla, 2002 (4), p. 106–115.
 44. Keliaujanti moteris, Feminizmas, visuomenė, kultūra, 2000, p. 165–175.
 45. Motinystė tarp feminizmo teorijos ir praktikos, Feminizmas, visuomenė, kultūra, 2001 (3), p. 30–37.

 

Parengti leidiniai 

 1. Sausas mėnulio veidas: Šiuolaikiniai Sakartvelo moterų apsakymai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.
 2. Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė, sud. Solveiga Daugirdaitė, Kęstutis Urba, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. 
 3. Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis, sudarė Solveiga Daugirdaitė ir Alma Lapinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013 (sudarymas, redagavimas, pratarmė).
 4. Liūnė Janušytė, Korektūros klaida, Vilnius: VŠĮ „Studija be pykčio“, 2011 (Solveiga Daugirdaitė, parengimas ir pabaigos žodis).
 5. Lietuviešu zelta stāsti [Auksiniai lietuvių apsakymai], sastādītajā Solveiga Dauģirdaite, Rīga: Lauku Avīze, 2011 (sudarymas).
 6. Lyčių studijos ir tyrimai, Nr.5, Šiauliai: ŠU leidykla, 2008 (sudarymas, pratarmė).
 7. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Idėjų Inventorius: Literatūros kritika, Vilnius: LLTI, 2004. – 527 p. (Sudarymas ir pabaigos žodis „Post scriptum Ilonos Gražytės-Maziliauskienės knygai“, p. 497–521).
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt