LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Lina Būgienė

Humanitarinių mokslų daktarė,

Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: lina@llti.lt

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-5495-4561

  

LLTI dirba nuo 1991 m. Apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Mitinis vandens įprasminimas lietuvių tautosakoje ir tikėjimuose (1999 m).

 

2010–2015 m. vadovavo LLTI Sakytinės tautosakos skyriui. 2015–2019 m. – LLTI direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai. 2015–2020 m. – LLTI mokslo tarybos narė. Šiuo metu vadovauja ilgalaikei institucinei MTEP programai „Lietuvių folklorinės tradicijos ir jos kaitos tyrimai“ (2022-2026).

 

Nuo 2020 m. – tarptautinio Baltijos mokslo tyrimų programos projekto „Atpasakojamos vietovės ir keliai, kaip įtraukios erdvės ir vietos: bendra vaizduotė ir daugiasluoksnis paveldas“ (angl. “Re-storied Sites and Routes as Inclusive Spaces and Places: Shared Imaginations and Multi-layered Heritage”, EMP 340) LLTI dalies koordinatorė.

 

Asocijuotoji tarptautinės folkloristų draugijos Folklore Fellows narė (nuo 1997 m.), Tarptautinės folklorinių naratyvų tyrėjų draugijos (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) narė (nuo 1998 m.). 2013 m. organizavo 16-ąjį pasaulinį ISFNR kongresą Vilniuje. Mokslinio folkloristikos leidinio Tautosakos darbai redaktorių kolegijos narė.

 

Moksliniai interesai: pasakojamosios tautosakos (mitologinių sakmių, padavimų, liaudies pasakojimų) žanrinė klasifikacija, sisteminimas ir publikavimas; mitiniai įvaizdžiai folklore; autobiografiniai naratyvai; folkloro naratyvų analizė.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Studija

 1. Mitinis vandens įprasminimas lietuvių sakmėse, padavimuose ir tikėjimuose, Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 13–85.

 

Kolektyvinė monografija

 1. The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today. Edited by Lina Būgienė (Lithuanian Studies without Borders), Boston: Academic Studies Press, 2020, 270p. ISBN 9781644694237
 2. Jurga Jonutytė, Lina Būgienė, Aleksandras Krasnovas. Lietuvos pasienio miestelių atmintis ir tapatybė: Valkininkai, Vilkyškiai, Žeimelis [monografija], Vilnius: VU, 2013, 246 p. ISBN 978-609-417-072-0

 

Moksliniai straipsniai

 1. Folkloras ir politika: prigimtinės sąsajos ir įsišaknijusios stigmosTautosakos darbai, 2021, t. 61, p. 156–172. https://doi.org/10.51554/TD.21.61.07 (http://www.llti.lt/failai/TD61-156-172.pdf
 2. Borderland Lives: Historical Reflections in Eastern Lithuanian Life Stories, in: The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today. Edited by Lina Būgienė (Lithuanian Studies without Borders), Boston: 2020, P. 88–111. ISBN 9781644694237.
 3. Tarp kaimo ir miesto: tapatybės konstravimas autobiografiniuose pokario vilniečių pasakojimuose, Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 199–217. 
 4. Lithuanian Folkloristics during the Late Soviet and Post-Soviet Periods: Changes and Challenges, Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces, ed. by Dace Bula and Sandis Laime, Cambridge Scholars Publishing, 2017, p. 29–42.
 5. Ulla Remmer & Lina Būgienė. “Alone among Tsar’s servants”: autobiographical texts of Lithuanian prisoners of war in the First World War, International Forum on Audio-Visual Research (Jahrbuch des Phonogramm Archivs 7), herausg. von Helmut Kowar, red. Gerda Lechleitner und Christian Liebl, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016, Wien, p. 64–85.
 6. The Lithuanian Water Spirits Revisited, Book of Scientific Works of the Conference of Belief Narrative Network of ISFNR 1-4 October 2014, Zugdidi (Annual Scientific Work 2015), Editor-in-Chief Bela Mosia, Zugdidi: Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi, 2015, p. 41–48. 
 7. Istorijos patirtis ir refleksija Valkininkų krašto žmonių pasakojimuose, Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 121–136.
 8. Pasaulio refleksija autobiografiniuose vyrų ir moterų pasakojimuose, Homo narrans: Folklorinė atmintis iš arti [kolektyvinė monografija], Vilnius: LLTI, 2012, p. 69–95.
 9. „Aš jau prisimenu...“ Autobiografiniai lietuvių moterų pasakojimai folkloristo akimis, Tautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 44–62.
 10. The Supernatural Milk-Stealer in Lithuanian Folklore and Its Counterparts in Other National Traditions of the Baltic Sea Region, Archaeologia Baltica, 2011, t. 15, p. 99–104.
 11. Pamario krašto pasakojimai – folkloristo žvilgsniu, Pamarių sakmės, sudarytoja Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, p. 28– 35.
 12. Rytų Lietuvos kultūrinė tradicija: keli užkalbėtojo paveikslo bruožai, Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 66–79.
 13. Objekto problema šiandienos tautosakos moksle ir naratyvų analizės perspektyvos, Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 38–51.
 14. Nūdienos žemaičių sakmė: tarp anekdoto ir siaubo istorijos, Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 68–78.
 15. Pasakojamoji tautosaka skirtingų kartų žemaičių lūpose: kelios pastabos apie Viekšnių apylinkių pasakojimus, Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 56–71. 
 16. Sakmių tradicija ir individualus pasakotojo repertuaras, Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 58–66. 
 17. Making Myths to Live By: Constructing Lithuanian Identity Against the Scandinavian Background, Memories and Visions: Studies in Folk Culture, IV, ed. by Owe Ronström & Ulf Palmenfelt, Tartu, 2005, p. 126–150.
 18. Komunikacinės sistemos kontekstas: sakmių ir patarlių sąveikos, Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 13–20.
 19. „Nuo tada netikiu į baidymus“: pasaulėžiūros lūžių atspindžiai sakmėse, Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 109–119.
 20. Water in Lithuanian Folklore: Archaic Survivals and Christian Influences, Studies in Folklore and Popular Religion, vol. 2: Papers Delivered at the Symposium on Christian Folk Religion, Tartu, 1999, p. 209–217.
 21. Reading Expressen: Reflections of Fear in Modern Swedish Society, Ethnologia Europaea, 1994, No. 24, p. 167–173.

 

Recenzijos

 1. Apie Močiutę ir ne tik [Rec. kn.: Živilė Kropaitė-Basiulė. # fainiausia pasauly močiutė. Anūkė klausia apie karus ir sąžinę. Partizanų ryšininkės ir politinės kalinės Onos Butrimaitės-Laurinienės istorija. Vilnius: Balto, 2022, 336 p.], Tautosakos darbai, 2022, t. 64, p. 189–194. DOI: https://doi.org/10.51554/TD.22.64.10
 2. Migracija ir tapatybė latvių gyvenimo pasakojimuose [Rec. kn.: Oral History: Migration and Local Identities, edited by Ieva Garda Rozenberga, Mara Zirnite, Rīga: University of Latvia, 2011], Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 292–298.
 3. Kitokia knyga apie tradiciją [Rec. kn.: Jonutytė J. Tradicijos sąvokos kaita, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011], Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 211–216. 
 4. [Rec. kn.: Anttonen P. J. Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society, 2005 (Studia Fennica Folkloristica 15)], Lietuvos etnologija, 2012, t. 12[21], p. 215–221.
 5. Rašytiniai šaltiniai apie šv. Brunoną – folkloristo žvilgsniu [Rec. kn.: 1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija. Sudarė, šaltiniotyrinius paaiškinimus ir bibliografiją parengė Inga Leonavičiūtė, Vilnius: Aidai, 2006 (Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae(5)], Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 336–340.
 6. Raganos – laiko ir erdvės ribas įveikiantis įvaizdis [Rec. kn.: Mencej M. Coprnice so me nosile: Raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja, Ljubljana, 2006], Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 310–315.
 7. [Rec. kn.: Vaicekauskas A. Lietuvių žiemos šventės: Bendruomeninės kalendorinio ciklo apeigos XIX a.pab. – XX a. pr., Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005], Tautosakos darbai, 2006, t. 31, p. 263–266. 
 8. [Rec. kn.: Uther H.-J. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson, 3 vols. (FF Communications 284–286.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004], Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 258–260.
 9. [Rec. kn.: Folklore: Electronic Journal of Folklore, Vol. 20–22. Ed. by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov, Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, 2002], Tautosakos darbai, 2004, t. 20(27), p. 333–337. 
 10. Didžių darbų tąsa [Rec.kn.: Lietuvių mitologija, T. 3. Sudarė Norbertas Vėlius ir GintarasBeresnevičius, Vilnius: Mintis, 2004] Šiaurės Atėnai, 2004 08 21, Nr. 31(713), p. 10. 
 11. [Rec. kn.: Journal of Folklore Research, vol. 39, No2/3, May – December 2002], Tautosakos darbai, 2003, t. 18(25), p. 254–255.
 12. [Rec. kn.: Vaitkevičienė D. Ugnies metaforos: Lietuvių ir latvių mitologijos studija, Vilnius: LLTI, 2001], Tautosakos darbai, 2002, t. 17(24), p. 272–274.
 13. [Rec. kn.: Valk Ü. The Black Gentleman: Manifestations of the Devil in Estonian Folk Religion (FF Communications, No 276), Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2001] Tautosakos darbai, 2002, t. 16(23), p. 320–323. 
 14. [Rec. kn.: Toporov V. Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai: Rinktinė. Sudarė Nikolai Mikhailov. Iš rusų k. vertė Erdvilas Jakulis, Vilnius: Aidai, 2000], Tautosakos darbai, 2000, t. 13(20), p. 287–288.

 

Vertimai

 1. Vilmos Voigt, „Gyvūnų“ serijos knyga, skirta pelėdoms, iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė, Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 216–222. 
 2. The Lithuanian Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore / Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas, parengė /edited by Rūta Žarskienė, Austė Nakienė, Povilas Krikščiūnas, į anglų k. vertė / translated by Lina Būgienė, Vilnius, 2005; antras pataisytas leidimas / 2nd revised edition 2008, 15 p.
 3. Vilmos Voigt, Ar labai tamsūs pasakojamosios tautosakos horizontai?, Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 51–65.
 4. Dan Ben-Amos, Ar mums reikia idealiųjų tipų (folklore)? Kreipimasis į Lauri Honko, Tautosakos darbai, 2002, t. 17, p. 166–187.
 5. Dan Ben-Amos, „Konteksto“ kontekstas, Tautosakos darbai, 2002, t. 16, p. 234–247.
 6. Jaan Puhvel, Lyginamoji mitologija, iš anglų k. vertė Lina Būgienė, Vilnius: LLTI, 2001, 303 p.

 

Parengti leidiniai

 1. Tautosakos darbai, 2022, t. 64, parengė L. Būgienė, 244 p. ISSN 1392–2831.
 2. Tautosakos darbai, 2019, t. 58, parengė L. Būgienė, D. Zaikauskienė, 295 p. ISSN 1392–2831.
 3. History, Memory, and Archives: Sensitive Issues. Conference dedicated to the Centenary of Estonia, Latvia, Lithuania, and Finland, Vilnius, 17-19 October 2018. Editor Lina Būgienė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2018, 32 p. ISBN 978-609-425-238-9
 4. Tautosakos darbai, 2015, t. 49, parengė L. Būgienė, 278 p. ISSN 1392–2831. 
 5. The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity: Program & Abstracts, June 25–30, 2013, Vilnius, Lithuania. Editor: Lina Būgienė. Vilnius: UAB Petro ofsetas, 2013, 222 p. ISBN 978-609-420-295-7
 6. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, parengė L. Būgienė, 256 p. ISSN 1392–2831. 
 7. Tautosakos darbai, 2010, t. 40, parengė L. Būgienė, 359 p. ISSN 1392–2831. 
 8. Tautosakos darbai, 2008, t. 36, parengė L. Būgienė, 350 p. ISSN 1392–2831. 
 9. Tautosakos darbai, 2006, t. 31, parengė L. Būgienė, 317 p. ISSN 1392–2831. 
 10. Tautosakos darbai, 2003, t. 19(26), parengė L. Būgienė, 332 p. ISSN 1392–2831.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt